แบบทดสอบ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

5 Questions  I  By Pranschool on July 23, 2010
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุด เพียงข้อเดียว แล้วทำเครื ่องหมาย  X  ลงในกระดาษคำตอบ

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1.   ข้อใดไม่ใช่  ฮาร์ดแวร์  (hardware)
A.
B.
C.
D.
2.  2.   ฮาร์ดแวร์  คือหัวใจของคอมพิวเตอร์
A.
B.
C.
D.
3.  3.   Ram  มีหน้าที่อย่างไร
A.
B.
C.
D.
4.  4.   Monitor  มีหน้าที่อย่างไร
A.
B.
C.
D.
5.  5.   ข้อใดคือหน้าที่ของ  Key Board
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade