แบบทดสอบ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

5  I  By Pranschool
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบ  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุด เพียงข้อเดียว แล้วทำเครื ่องหมาย  X  ลงในกระดาษคำตอบ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1.   ข้อใดไม่ใช่  ฮาร์ดแวร์  (hardware)
1.
2.
3.
4.
2.  2.   ฮาร์ดแวร์  คือหัวใจของคอมพิวเตอร์
1.
2.
3.
4.
3.  3.   Ram  มีหน้าที่อย่างไร
1.
2.
3.
4.
4.  4.   Monitor  มีหน้าที่อย่างไร
1.
2.
3.
4.
5.  5.   ข้อใดคือหน้าที่ของ  Key Board
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.