แบบทดสอบ LD 6204 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต

11  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบ Ld 6204 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต
แบบทดสอบ LD 6204 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับก รดำรงชีวิตให้นัศึกษาทุกท่าน กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ (อย่าลืม คัดลอกผลการสอบในแต่ละข้ ส่งอาจารย์ที่ [email protected])

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  เทคโนโลยี มาจากภาษาใด
1.
2.
3.
4.
2.  เทคโนโลยีเกิดจากคำใด
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อมูลหรือความรู้ที่จำเป็นในการทำหรือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งคือความหมายของข้อใด
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใดหมายถึง search engint
1.
2.
3.
4.
5.  ข้อใดหมายถึงโดเมนของเว็บไซต์เพื่อการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.  ข้อใดเรียงลำดับวิธีการค้นหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
7.  Solar Cell เกี่ยวข้องกับข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.
8.  พลังงานในข้อใดสามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนน้ำมันได้
1.
2.
3.
4.
5.
9.  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
5.
10.  ข้อใด ไม่ใช่ สิ่งสำคัญในการเขียนข้อเสนอโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
11.  ข้อใดคือเว็บ สพฐ.
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.