แบบทดสอบ LD 6204 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต

11  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบ Ld 6204 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต
แบบทดสอบ LD 6204 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับก รดำรงชีวิตให้นัศึกษาทุกท่าน กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ (อย่าลืม คัดลอกผลการสอบในแต่ละข้ ส่งอาจารย์ที่ [email protected])

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  เทคโนโลยี มาจากภาษาใด
  • A. 

   กรีก

  • B. 

   โรมัน

  • C. 

   อียิปต์

  • D. 

   ไทย


 • 2. 
  เทคโนโลยีเกิดจากคำใด
  • A. 

   Techne และ Logy

  • B. 

   Techne และ Logos

  • C. 

   Techne และ Logus

  • D. 

   Techny และ Logus


 • 3. 
  ข้อมูลหรือความรู้ที่จำเป็นในการทำหรือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งคือความหมายของข้อใด
  • A. 

   เทคนิค

  • B. 

   เทคโนโลยี

  • C. 

   การผลิต

  • D. 

   การคิดค้น


 • 4. 
  ข้อใดหมายถึง search engint
  • A. 

   Google

  • B. 

   Tuewsob

  • C. 

   Nectech

  • D. 

   National Geograhphic


 • 5. 
  ข้อใดหมายถึงโดเมนของเว็บไซต์เพื่อการศึกษา
  • A. 

   .com

  • B. 

   .net

  • C. 

   .edu

  • D. 

   .org

  • E. 

   .gov


 • 6. 
  ข้อใดเรียงลำดับวิธีการค้นหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง
  • A. 

   สังเกต ปัญหา ทดลอง วิเคราะห์ สรุปผล

  • B. 

   ปัญหา สังเกต ทดลอง วิเคราะห์ สรุปผล

  • C. 

   ปัญหา สังเกต วิเคราะห์ ทดลอง สรุปผล

  • D. 

   ปัญหา สังเกต วิเคราะห์ สรุปผล ทดลอง


 • 7. 
  Solar Cell เกี่ยวข้องกับข้อใด
  • A. 

   ดิน

  • B. 

   น้ำ

  • C. 

   แสง

  • D. 

   ลม

  • E. 

   ไฟ


 • 8. 
  พลังงานในข้อใดสามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนน้ำมันได้
  • A. 

   น้ำ

  • B. 

   แสงแดด

  • C. 

   ลม

  • D. 

   ขยะ

  • E. 

   ถูกทุกข้อ


 • 9. 
  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   Planning

  • B. 

   Chrcking

  • C. 

   Acting

  • D. 

   Doing

  • E. 

   SWOT Analysis


 • 10. 
  ข้อใด ไม่ใช่ สิ่งสำคัญในการเขียนข้อเสนอโครงการ
  • A. 

   ขอบเขตของการดำเนินงาน

  • B. 

   งบประมาณ

  • C. 

   เวลา

  • D. 

   มาตรฐานในการดำเนินงาน

  • E. 

   สมาชิก


 • 11. 
  ข้อใดคือเว็บ สพฐ.
  • A. 

   Www.obec.go.th

  • B. 

   Http://obec.go.th

  • C. 

   Www.moe.go.th

  • D. 

   Www.obec.org.th


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.