แบบทดสอบ Ld 6204 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต

10 Questions  I  By Tuewsob on February 13, 2010
แบบทดสอบ LD 6204 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับก รดำรงชีวิตให้นัศึกษาทุกท่าน กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ (อย่าลืม คัดลอกผลการสอบในแต่ละข้ ส่งอาจารย์ที่ [email protected])

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  เทคโนโลยี มาจากภาษาใด
A.
B.
C.
D.
2.  เทคโนโลยีเกิดจากคำใด
A.
B.
C.
D.
3.  ข้อมูลหรือความรู้ที่จำเป็นในการทำหรือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งคือความหมายของข้อใด
A.
B.
C.
D.
4.  ข้อใดหมายถึง search engint
A.
B.
C.
D.
5.  ข้อใดหมายถึงโดเมนของเว็บไซต์เพื่อการศึกษา
A.
B.
C.
D.
E.
6.  ข้อใดเรียงลำดับวิธีการค้นหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง
A.
B.
C.
D.
7.  Solar Cell เกี่ยวข้องกับข้อใด
A.
B.
C.
D.
E.
8.  พลังงานในข้อใดสามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนน้ำมันได้
A.
B.
C.
D.
E.
9.  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
A.
B.
C.
D.
E.
10.  ข้อใด ไม่ใช่ สิ่งสำคัญในการเขียนข้อเสนอโครงการ
A.
B.
C.
D.
E.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz