แบบทดสอบ LD 6204 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต

11  I  By Tuewsob
แบบทดสอบ LD 6204 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต
แบบทดสอบ LD 6204 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับก รดำรงชีวิตให้นัศึกษาทุกท่าน กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ (อย่าลืม คัดลอกผลการสอบในแต่ละข้ ส่งอาจารย์ที่ [email protected])

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  เทคโนโลยี มาจากภาษาใด
1.
2.
3.
4.
2.  เทคโนโลยีเกิดจากคำใด
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อมูลหรือความรู้ที่จำเป็นในการทำหรือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งคือความหมายของข้อใด
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใดหมายถึง search engint
1.
2.
3.
4.
5.  ข้อใดหมายถึงโดเมนของเว็บไซต์เพื่อการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.  ข้อใดเรียงลำดับวิธีการค้นหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
7.  Solar Cell เกี่ยวข้องกับข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.
8.  พลังงานในข้อใดสามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนน้ำมันได้
1.
2.
3.
4.
5.
9.  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
5.
10.  ข้อใด ไม่ใช่ สิ่งสำคัญในการเขียนข้อเสนอโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
11.  ข้อใดคือเว็บ สพฐ.
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz