แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษาภาค ก.

20  I  By Mr.jo
Please take the quiz to rate it.

แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษาภาค ก.
สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบครั เลือกคำตอบที่ท่านคิดว่า ถูก แล้ว คลิก Submit MyAnswer เกณฑ์การผ่าน 60% ขอให้สนุกกับการฝึกทำแบบ ดสอบครับ  ขอให้โชคดีครับ  จากใจ Mr.Jo หมายเหตุ  : ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการนำต วอย่างแบบทดสอบนี้ไปใช้เ ื่อผลประโยชน์ทางการพานิ ชย์

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.             ในสภาพบ้านเมืองของประเทศไทยปัจจุบันนี้  ท่านคิดว่า หลักธรรมาภิบาลข้อใดสำคัญที่สุด
1.
2.
3.
4.
2.       ครูผู้ช่วยคนหนึ่งสอบขึ้นบัญชีไว้ ประกาศขึ้นบัญชีวันที่ ๑๐ เมษายน  สพท.มีหนังสือแจ้งให้มารายงานตัวลงวันที่ ๑๖ เมษายน  ครูคนนั้นมารายงานตัววันที่ ๒๐ เมษายน  มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยลงวันที่ ๒๕ เมษายน  เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนคิดเงินเดือนไม่ถูก ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจะแนะนำให้เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนเริ่มคิดเงินเดือนให้ครูผู้ช่วยคนนั้นเริ่มวันที่เท่าไหร่
1.
2.
3.
4.
3.       พนักงานขับรถของโรงเรียนทำเรื่องเสนอขอซ่อมแซมเบรกรถตู้ ๓ ครั้งแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ  วันหนึ่งขับรถตู้ไปชนกับรถไฟ เสียชีวิต  กรณีนี้ใครรับผิดชอบ
1.
2.
3.
4.
4.  จงเรียงลำดับ คุณธรรมพื้นฐาน๘ ประการของกระทรวงศึกษาธิการ
1.
2.
3.
4.
5.  จงเรียงลำดับความเหมาะสมในการบรรจุแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
6.       โรงเรียนเปรียบเทียบกับทีมฟุตบอล ท่านคิดว่า ผู้อำนวยการโรงเรียน ควรอยู่ในตำแหน่งใด
1.
2.
3.
4.
7.  ท่านคิดว่า ธรรมะ ข้อใด เหมาะสมกับคำว่า Service  Mind
1.
2.
3.
4.
8.  GIS คือ 
1.
2.
3.
4.
9.        โรงเรียนมีเงินงบประมาณงบดำเนินงานค้างจ่าย ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อมาได้รับเงินอุดหนุนเมื่อเดือน พ.ย. ๑๒๐,๐๐๐ บาท บาท มีเงินรายได้จากการระดมทรัพยากร 80,000 บาท เงินบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพัสดุ 120,000 บาท ถ้าโรงเรียนจะซื้อคอมฯ 25,000 บาท ใช้เงินอะไร 
1.
2.
3.
4.
10.  โรงเรียน มีเงินสนับสนุนมาก ชุมชนให้การสนับสนุนด้วยดี มีความพร้อมทุกด้าน ท่านในฐานะเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้ ท่านจะบริหารอย่างไร
1.
2.
3.
4.
11.  สถานศึกษาต้องส่งเงินดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงินรายได้แผ่นดินเมื่อไหร่
1.
2.
3.
4.
12.  ดอกเบี้ยจากบัญชีของสถานศึกษาข้อใด ต้องส่งคืนเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
1.
2.
3.
4.
13.  หลักประกันซองในการสอบราคาซื้อหนังสือยืมเรียนโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อัตราร้อยละเท่าไหร่
1.
2.
3.
4.
14.  เงินอุดหนุนรายหัว เก็บได้นานเท่าไหร่
1.
2.
3.
4.
15.  โรงเรียนมีเงินเหลือจ่ายจากการก่อสร้างอาคารเรียน  อยากจะนำไปซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  ใครมีอำนาจอนุมัติการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
1.
2.
3.
4.
16.  โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน ๓๐๐ คน จะติดตั้งโทรศัพท์ภายนอกได้กี่หมายเลข
1.
2.
3.
4.
17.  ใครมีอำนาจอนุญาตให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเดินทางไปราชการ
1.
2.
3.
4.
18.  ผอ.รร.เบิกค่าที่พักในการเดินทางไปราชการในลักษณะเหมาจ่ายได้กี่บาท
1.
2.
3.
4.
19.  คณะกรรมการในระเบียบพัสดุ ข้อใด มติต้องเป็นเอกฉันท์
1.
2.
3.
4.
20.  ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอย้าย ต้องปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเดิมมาแล้วเป็นระยะเวลาเท่าใด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.