สมรรถนะทางการบริหาร

60  I  By Rongjo
Please take the quiz to rate it.

สมรรถนะทางการบริหาร
สวัสดีครับทุกท่าน  ขอเชิญทำแบบทดสอบสมรรถนะ างการบริหารสถานศึกษา  กรุณากรอกชื่อลงในช่อง YourName  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ  หลังจาก คลิกตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่านจะปรากฎขึ้น รับ  เกณฑ์การผ่าน 60% ครับขอสงวนลิขสิทธิ์ในแบบทดส บทุกข้อ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดคือการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.
2.
3.
4.
2.  การแก้ปัญหานักเรียนขาดเรียน ท่านจะดำเนินการอย่างไร
1.
2.
3.
4.
3.  โรงเรียนมีนักเรียนจำนวน 110 คน และมีห้องน้ำนักเรียน 2 หลังๆละ 6 ที่ แต่อีกหลังหนึ่งชำรุด ท่านในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนจะดำเนินการอย่างไร
1.
2.
3.
4.
4.  “ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน” ข้อความนี้ คือ
1.
2.
3.
4.
5.  โรงเรียนมีโรงอาหารที่เก่าแก่ กระเบื้องหลังคาชำรุด ประตูไม่แข็งแรงมีสุนัขเข้ามานอนทุกวัน แม่ครัวที่จ้างไว้ทำอาหารมีนิสัยไม่เรียบร้อย ไม่สะอาด ทำรายการอาหารซ้ำๆกันทุกวัน น้ำดื่มก็ไม่สะอาด ท่านย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้ ท่านจะดำเนินการเรื่องใดเป็นอันดับแรก
1.
2.
3.
4.
6.  ข้อใดคือการเสริมแรงให้แก่ผู้ร่วมงานที่ดีที่สุด
1.
2.
3.
4.
7.  นายสมชาย ผู้อำนวยการโรงเรียนส่งหนังสือถึงผู้ปกครองนักเรียน เรื่องสำรวจความต้องการรถรับส่งนักเรียนเดินทางมาโรงเรียน เพื่อข้อมูลนำมาวิเคราะห์การบริหารเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน นายสมชายควรเป็นผู้บริหารประเภทใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
8.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน 4 คน ซึ่งจะมี 1 คนที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงิน 1.0 ขั้นในรอบ 1 เมษายน ท่านคิดว่า ผอ.คนไหนสมควรได้รับการพิจารณามากที่สุด
1.
2.
3.
4.
9.  ข้อใดคือการสื่อสารที่ดีที่สุด
1.
2.
3.
4.
10.  ข้อใดคือสมรรถนะการพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
11.  ข้อใดคือสมรรถนะการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
12.  ข้อใด คือ สมรรถนะด้านการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
13.  ข้อใดไม่ใช่ สมรรถนะการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
1.
2.
3.
4.
14.        โรงเรียนมีนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา อบต.สนับสนุนสร้างลานกีฬาให้  ท่านจะส่งเสริมการกีฬาของโรงเรียนอย่างไร
1.
2.
3.
4.
15.         มีนักเรียนในโรงเรียนของท่านอ่านหนังสือไม่ออก 4-5 คน  ท่านจะดำเนินการอย่างไร
1.
2.
3.
4.
16.            นายเอกชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งได้คิดค้นเทคนิคระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลหลังจากเข้าฝึกอบรมการพัฒนานวัตกรรมทางการบริหาร แล้วนำมาพัฒนางานกิจการนักเรียน  แสดงว่านายเอกชัยมีสมรรถนะด้านใด
1.
2.
3.
4.
17.      หากท่านไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนใหม่ในโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านงบประมาณ บุคลากร  แต่จำนวนนักเรียนลดลงเพราะผู้ปกครองนำนักเรียนไปเรียนที่อื่น  ท่านจะทำสิ่งใดก่อน
1.
2.
3.
4.
18.       โรงเรียนมีโรงอาหารที่เก่าแก่ กระเบื้องหลังคาชำรุด ประตูไม่แข็งแรงมีสุนัขเข้ามานอนทุกวัน  แม่ครัวที่จ้างไว้ทำอาหารมีนิสัยไม่เรียบร้อย ไม่สะอาด ทำรายการอาหารซ้ำๆกันทุกวัน น้ำดื่มก็ไม่สะอาด ท่านย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้ ท่านจะดำเนินการเรื่องใดเป็นอันดับแรก
1.
2.
3.
4.
19.             ผอ.ร.ร. สั่งให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาให้ในห้องทำงานของตนเอง เพื่อศึกษาและใช้โปรแกรม Student 44 และส่งข้อมูลdata on web ด้วยตนเอง  ผอ.ร.ร. คนนี้มีสมรรถนะด้านใด
1.
2.
3.
4.
20.  ข้อใดคือ สมรรถนะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
1.
2.
3.
4.
21.  ขั้น  Self – actualization   ของ  Maslow   คือ
1.
2.
3.
4.
22.  ผู้บริหารสถานศึกษา คนไหนที่มีเข้าข่ายทฤษฎีx
1.
2.
3.
4.
23.  ข้อใดคือสิ่งที่ส่งผลทำให้งานบรรลุความสำเร็จมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
24.  ข้อใดคือการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
1.
2.
3.
4.
25.  ปัจจุบันการเมืองไทยมีแต่เรื่องซื้อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกตั้งต่างๆ  ดังนั้นท่านคิดว่า หลักธรรมาภิบาลข้อใดสำคัญที่สุด
1.
2.
3.
4.
26.  ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) ในการปฏิรูปการบริหาร
1.
2.
3.
4.
27.  ข้อใดไม่ใช่ประเภทของความเสี่ยง (Risk)
1.
2.
3.
4.
28.  ข้อใดคือการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
1.
2.
3.
4.
29.  ข้อใดคือ ขั้นตอนแรกของการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง
1.
2.
3.
4.
30.  การที่โรงเรียนมีนวัตกรรม หรือ Best Practice จัดเป็นระดับคุณภาพระดับใด
1.
2.
3.
4.
31.  โรงเรียนที่จะขอขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  ต้องมีนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่น้อยกว่ากี่คน
1.
2.
3.
4.
32.  โรงเรียนที่จะขอขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  ต้องมีแผนชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไม่น้อยกว่ากี่ห้องเรียน
1.
2.
3.
4.
33.  ข้อใด คือ โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบทของ สพฐ.
1.
2.
3.
4.
34.  ข้อใดคือปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ 
1.
2.
3.
4.
35.  ข้อใดไม่ใช่ภาคี ๔ ฝ่าย ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
1.
2.
3.
4.
36.  ข้อใดไม่ใช่ องค์ประกอบของการบริหารบุคคลด้วยระบบคุณธรรม (Merit System)
1.
2.
3.
4.
37.  BSC  คือ
1.
2.
3.
4.
38.  วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน คือ
1.
2.
3.
4.
39.  ข้อใดไม่ใช่ องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
1.
2.
3.
4.
40.  ข้อใดคือ สภาพปัญหาที่สำคัญที่สุดของโรงเรียนขนาดเล็กตาม แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
1.
2.
3.
4.
41.  สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์เกี่ยวข้องกับหลักธรรมข้อใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
42.  การนิเทศภายในสถานศึกษา จัดอยู่ในสมรรถนะด้านใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
43.  ข้อใด คือ Public Mind
1.
2.
3.
4.
44.  ท่านเป็นผอ.ร.ร. จะใช้วิธีใดในการบริหารความขัดแย้งที่ดีที่สุด
1.
2.
3.
4.
45.  หากท่านได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ท่านต้องส่งมอบงานที่โรงเรียนเดิมภายในกี่วัน
1.
2.
3.
4.
46.  ข้อใดไม่ใช่นโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2552
1.
2.
3.
4.
47.  จุดประสงค์ของโครงการสานสายใยครอบรครัว คือ
1.
2.
3.
4.
48.  สถานศึกษาจัดทำแผนของบประมาณเพื่อจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เช่น ทางลาด ห้องน้ำ ฯลฯ ตามมติครม. ภายในปีใด
1.
2.
3.
4.
49.  ข้อใดคือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนด้านความตระหนักในประชาธิปไตยเป็นอันดับแรกตามนโยบาย 3 D
1.
2.
3.
4.
50.  ข้อใดคือยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาในการดำเนินการด้านนโยบาย 3D
1.
2.
3.
4.
51.  ผู้บริหารโรงเรียนคนใดที่มีสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.
2.
3.
4.
52.   โรงเรียนใดที่มีสมรรถนะการบริการที่ดี  มากที่สุด
1.
2.
3.
4.
53.       ผู้ปกครองนักเรียนเกือบทั้งหมดในหมู่บ้านโนนสำราญ กล่าวชื่นชมโรงเรียน เพราะครูที่โรงเรียนบ้านโนนสำราญสอนให้ลูกหลานเป็นคนดีมีวินัย  อยากทราบว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้มีสมรรถนะด้านใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
54.       นายศิริพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด ได้นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อที่ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเป็นครั้งที่ 3  แสดงว่า นายศิริพงษ์มีสมรรถนะด้านใด
1.
2.
3.
4.
55.         นายรักชาติผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล จัดทำแฟ้มงานทั้ง 14 มาตรฐาน เพื่อเตรียมรับการประเมินจาก สมศ.รอบที่ 2 ด้วยตนเอง  และนำไปแนะนำครูในโรงเรียนให้จัดทำตาม  แสดงว่า นายรักชาติมีสมรรถนะด้านใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
56.  ขั้นตอนแรกของการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา คือ
1.
2.
3.
4.
57.  ข้อใด ไม่ใช่ การสร้างวินัยเชิงบวก [ Positive Discipline ]
1.
2.
3.
4.
58.  ข้อใดไม่ใช่ ตัวบ่งชี้ ในมาตรฐานที่ 4 ของ มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
59.            ข้อใด คือ จุดมุ่งหมาย ( Goal ) ของการวิจัยและพัฒนาการศึกษา ( Education Research and Development ) R & D
1.
2.
3.
4.
60.   ข้อใดคือ แรงผลักดันแรกของกระบวนการเปลี่ยนแปลง
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.