We have sent an email with your new password.


ข้อสอบหลักสูตร2551

25  I  By Kroocaptain
  • Share This on Twitter
  • +
ข้อสอบหลักสูตร2551
ก่อนทำแบบทดลองสอบใส่ชื่ ในช่อง Your name แล้วเริ่มทำโดยการคลิ๊กท ่คำว่า Start Quiz เ มื่อปรากฎคำถามให้เลือกค ตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเด ยวโดยการคลิ๊กที่ปุ่มด้า นหน้าคำตอบ แล้วคลิ๊กยืนยันที่คำว่า Answer Submit  คะแนนผ่านที่ร้อยละ 65  คะแนนยอดเยี่ยมที่ร้อยละ 85  ใช้เวลาทำไม่เกิน 15 นาที ขอให้สนุกกับการทำข้อสอบ รับ 

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดระดับการศึกษาเป็นกี่ระดับ
1.
2.
3.
4.
2.  เวลาเรียนทั้งหมดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รวมทั้งหมด 3 ปี ให้มีเวลาเรียนเท่ากับข้อใด
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อใดที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไม่ได้กำหนดไว้
1.
2.
3.
4.
4.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีกี่ระดับ
1.
2.
3.
4.
5.  หลักการสำคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีทั้งหมด 6 ข้อ  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องตามหลักการดังกล่าว
1.
2.
3.
4.
6.  ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการสอบ O-NET
1.
2.
3.
4.
7.  ความหมายของคำว่า PAT ในระบบแอดมิดชั่น 
1.
2.
3.
4.
8.  สทศ.เป็นองค์การมหาชน ตั้งขึ้นโดยมีกฎหมายในข้อใดรองรับ
1.
2.
3.
4.
9.  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ระดับผลการประเมินดังข้อใด
1.
2.
3.
4.
10.  อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม   ๒.ได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา   ๔.ได้รับการประเมินและมีผลการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในเรื่องการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.
2.
3.
4.
11.  ในปี 2553ทปอ.จะใช้ระบบ Admission เพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย โดยใช้ผลการเรียน 6 ภาคเรียน(GPAX)
1.
2.
3.
4.
12.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้มีการกำหนดรหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อความเข้าใจและให้สื่อสารตรงกัน“ ต ๒.๒ ม.๔-๖/๓ “    หมายเลข ๒.๒ มีความหมายตรงกับข้อใด
1.
2.
3.
4.
13.  เป็นสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกข้อ
1.
2.
3.
4.
14.  เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกข้อ   ยกเว้นข้อใด
1.
2.
3.
4.
15.  ทุกข้อเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ข้อใดไม่ใช่
1.
2.
3.
4.
16.  กิจกรรมชุมนุม จัดเป็นกิจกรรมในข้อใดของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.
2.
3.
4.
17.  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข้อใดถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
18.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ  ข้อใดไม่ใช่
1.
2.
3.
4.
19.  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นใดจัดเวลาเรียนเป็นรายภาค
1.
2.
3.
4.
20.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
1.
2.
3.
4.
21.  คำว่า
1.
2.
3.
4.
22.  การแก้ปัญหาไม่ให้นักเรียน ติดเกมคอมพิวเตอร์  
1.
2.
3.
4.
23.  การกำหนดค่าน้ำหนักวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้เกณฑ์กี่ชั่วโมงต่อภาคเรียนเท่ากับ 1 หน่วยกิต
1.
2.
3.
4.
24.  เวลาเรียนในข้อใดมีค่าเท่ากับ  
1.
2.
3.
4.
25.  จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีทั้งหมด 5 ข้อ ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz