วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 (อ32204) ชุด 1

4  I  By Kroobunjong
ผลการเรียนรู้ �� ����นักเรียนสามารถพูดแล เขียนเพื่อขอและให้ข้อมู บรรยายอธิบายเปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ย กับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอ ่างเหมาะสม

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Direction : Complete this dialogs by choosing the best answer (เติมบทสนทนาให้ถูกต้อง) (1- 4)A   :  Is there a pool? B   :  Yes, ____(1)____.  It’s _____(2)____ the third floor.(1) = ?
1.
2.
3.
4.
2.  Direction : Complete this dialogs by choosing the best answer (เติมบทสนทนาให้ถูกต้อง) (1- 2)A   :  Is there a pool?B   :  Yes, ____(1)____.  It’s _____(2)____ the third floor.(2) = ?
1.
2.
3.
4.
3.  Direction : Complete this dialogs by choosing the best answer (เติมบทสนทนาให้ถูกต้อง) (3- 4)A   : I’m looking for the business center.             B  :  Oh, it’s___(3)___the second floor ____(4)____ the restaurant and the  laundry.          (3) = ?               
1.
2.
3.
4.
4.  Direction : Complete this dialogs by choosing the best answer (เติมบทสนทนาให้ถูกต้อง) (3- 4)A   : I’m looking for the business center.            B  :  Oh, it’s___(3)___the second floor ____(4)____ the restaurant and the  laundry.          (4) = ?
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz