ข้อสอบออนไลน์ ความรอบรู้ ชุด 104 มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังส่วนราชการ

11  I  By Tuewsobkruthai
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบออนไลน์ ความรอบรู้ ชุด 104 มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังส่วนราชการ
ข้อสอบออนไลน์  ความรอบรู้ ชุด 104 มาตรการปรับปรุงอัตรากำล งส่วนราชการ (เออลี่ รีไทน์)กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังส่วนราชการ หรือ โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 2553 ต้องมีเวลาราชการเหลืออยู่กี่ปี
  • A. 

   1 ปี

  • B. 

   2 ปี

  • C. 

   3 ปี

  • D. 

   4 ปี


 • 2. 
  มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังส่วนราชการ หรือ โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 2555 ต้องมีเวลาราชการเหลืออยู่กี่ปี
  • A. 

   1 ปี

  • B. 

   2 ปี

  • C. 

   3 ปี

  • D. 

   4 ปี


 • 3. 
  มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังส่วนราชการ หรือ โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 2554 ต้องมีอายุตามข้อใด
  • A. 

   25 ปี

  • B. 

   50 ปี

  • C. 

   50 ปีขึ้นไป

  • D. 

   55 ปีขึ้นไป


 • 4. 
  มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังส่วนราชการ หรือ โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 2554 ต้องมีเวลารับราชการกี่ปี
  • A. 

   15 ปี

  • B. 

   25 ปี

  • C. 

   25 ปีขึ้นไป

  • D. 

   25 ปีลงมา


 • 5. 
  มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังส่วนราชการ หรือ โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 2554 สำหรับข้าราชการทหารข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ต้องมีอายุ 50 ปี

  • B. 

   ต้องมีเวลารับราชการ 25 ปีขึ้นไป

  • C. 

   เหลือเวลารับราชการ 1 ปี

  • D. 

   ไม่รวมเวลาทวีคูณ


 • 6. 
  ข้าราชการในข้อใดสามารถเข้าร่วมโครงการปรับปรุงอัตรากำลังข้าราชการได้ ในปีงบประมาณ 2554 นี้
  • A. 

   ครูแดงอายุ 49 ปี 5 เดือน 29 วัน

  • B. 

   จ.ส.อ.บุญถึง รับราชการมาแล้ว 24 ปี 5 เดือน

  • C. 

   รอง.สมหญิง อายุ 50 ปี ถูกดำเนินวินัย ความผิดไม่ร้ายแรง

  • D. 

   ผอ.ติวสอบ ดำรงตำแหน่ง ผอ.1 ปี อายุราชการ 59 ปี 6 เดือน


 • 7. 
  ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ ในปีงบประมาณ 2554 จะต้องเกิดระหว่างเวลาใด
  • A. 

   1 ตุลาคม 2493 ถึง 1 ตุลาคม 2503

  • B. 

   2 ตุลาคม 2493 ถึง 1 ตุลาคม 2503

  • C. 

   1 กันยายน 2493 ถึง 1 กันยายน 2503

  • D. 

   2 กันยายน 2493 ถึง 2 กันยายน 2503


 • 8. 
  ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดในปีงบประมาณ 2554 จะออกจากราชการวันใด
  • A. 

   1 กันยายน 2553

  • B. 

   2 กันยายน 2553

  • C. 

   1 ตุลาคม 2553

  • D. 

   1 ตุลาคม 2554


 • 9. 
  สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดจะได้รับกำหนดไว้กี่เท่าของเวลาราชการที่เหลือ
  • A. 

   5

  • B. 

   7

  • C. 

   8

  • D. 

   9


 • 10. 
  เงินในข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องในการคิดคำนวณให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
  • A. 

   เงินเดือน

  • B. 

   เงินประจำตำแหน่ง

  • C. 

   เงินค่าตอบแทน

  • D. 

   เงินวิทยฐานะ


 • 11. 
  สิทธิประโยชน์หรือเงินก้อนที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดได้สูงสุดกี่เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่งหรือวิทยฐานะ
  • A. 

   3

  • B. 

   8

  • C. 

   15

  • D. 

   20


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.