ความรอบรู้ ชุด 113 กลยุทธ์ สพฐ. ปีงบประมาณ 2554

38  I  By Tuewsobkruthai
Please take the quiz to rate it.

ความรอบรู้ ชุด 113 กลยุทธ์ สพฐ. ปีงบประมาณ 2554
ความรอบรู้ ชุด 113 กลยุทธ์ สพฐ. ปีงบประมาณ 2554กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยหรือแรงผลักที่ทำให้เกิดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2554
1.
2.
3.
4.
5.
2.  ระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.11 คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากการทดสอบ ONET ปีการศึกษา 2551 จำแนกรายวิชา มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 50 ทุกรายวิชายกเว้นวิชาใด
1.
2.
3.
4.
5.
4.  เมื่อเปรียบเทียบประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของไทยเป็นผู้นำระดับใด
1.
2.
3.
4.
5.  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 หมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
6.  สาระสำคัญของระบบการศึกษาและเรียนรู้ที่ต้องปฏฺรูปอย่างเร่งด่วนมีกี่ประการ
1.
2.
3.
4.
7.  ข้อใด ไม่ใช่ สิ่งที่ต้องปฏิรูปอย่างเร่งด่วน
1.
2.
3.
4.
5.
8.  กการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ในส่วนการบริหารจัดการเงินและงบประมาณเน้นข้อใด
1.
2.
3.
4.
9.  จากการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สพฐ. กี่ข้อ
1.
2.
3.
4.
10.  ข้อใด ไม่ใช่ ภารกิจของ สพฐ.ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่  2
1.
2.
3.
4.
11.  วิสัยทัศน์ ของกลยุทธ์ สพฐ.ปีงบประมาณ 2554 คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
12.  ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจ ของ สพฐ.ปีงบประมาณ 2554
1.
2.
3.
4.
13.  จุดเน้น ของกลยุทธ์ สพฐ.ปี 54 มีกี่จุดเน้น
1.
2.
3.
4.
14.  ข้อใด ไม่ใช่ จุดเน้น ของ สพฐ.ปีงบ 2554
1.
2.
3.
4.
15.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนทุกคน
1.
2.
3.
4.
16.  การยกระดับคุณภาพครูไทย ใช้วิธีการใดให้เป็นครูเก่ง ครูดี มีศักยภาพพร้อม
1.
2.
3.
4.
17.  หน่วยงานใดที่ไม่ได้รับการกระจายอำนาจในการพัฒนากลไกบริหารจัดการใหม่ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
1.
2.
3.
4.
18.  อุปสงค์ ตามกลยุทธ์ของ สพฐ.ปีงบประมาณ 2554 หมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
19.  เป้าประสงค์ ของ สพฐ.ปีงบประมาณ 2554 มีกี่ข้อ
1.
2.
3.
4.
20.  ข้อใด ไม่ใช่ เป้าประสงค์ ของ สพฐ.ปีงบประมาณ 2554
1.
2.
3.
4.
5.
21.  ผลผลิต ตามแผนกลยุทธ์ สพฐ. ปีงบ 2554 มีกี่ผลผลิต
1.
2.
3.
4.
22.  ถข้อใด ไม่ใช่ ผลผลิต ของ สพฐ.ตามปีงบประมาณ 2554
1.
2.
3.
4.
5.
23.  หน่วยกำกับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา มีกี่แห่ง
1.
2.
3.
4.
24.  กลยุทธ์ของ สพฐ.ปี งบประมาณ 2554 มีกี่กลยุทธ์
1.
2.
3.
4.
5.
25.  ข้อใด ไม่ใช่ กลยุทธ์ของสพฐ. ปีงบประมาณ 2554
1.
2.
3.
4.
5.
26.  เป้าหมายความสำเร็จของร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก ตามกลยุทธ์ สพฐ. 2554 เพิ่มขึ้นร้อยละเท่าใด
1.
2.
3.
4.
27.  ข้อใด ไม่ใช่ 5 สาระวิชาหลัก ตาม สพฐ.กำหนด
1.
2.
3.
4.
5.
28.  เป้าหมายความสำเร็จของผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.
29.  โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพอยู่ในกลยุทธ์ข้อใด ของ สพฐ.
1.
2.
3.
4.
5.
30.  ศูนย์พัฒนาครู ตามแผนกลยุทธ์ สพฐ. ปีงบ 2554 มีกี่ศูนย์
1.
2.
3.
4.
31.  ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องตามกลยุทธ์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.
2.
3.
4.
32.  ข้อใด คือเป้าหมายความสำเร็จของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.
2.
3.
4.
33.  โครงการตามกลยุทธ์ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2554 มีจำนวนกี่โครงการ
1.
2.
3.
4.
34.  การจัดโครงการ  และงบประมาณ ของ สพฐ. ปี 2554 แบ่งโครงการออกเป็นกี่ประเภท
1.
2.
3.
4.
35.  ข้อใด ไม่ใช่ การจัดโครงการและงบประมาณ ของ สพฐ. ปี 2554
1.
2.
3.
4.
36.  โครงการหลัก ตามกลยุทธ์ สพฐ. ปี 2554 ส่วนกลางจัดงบประมาณแบบใด
1.
2.
3.
4.
37.  ข้อใด ไม่ใช่ โครงการหลัก  ตามกลยุทธ์ สพฐ. ปี 2554
1.
2.
3.
4.
5.
38.  ข้อใด  ไม่ใช่  โครงการแลกเป้า  ของ สพฐ. ปี 2554
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.