ความรอบรู้ ชุด 109 การพัฒนาผู้บริหาร การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
9
ความรอบรู้ ชุด 109 การพัฒนาผู้บริหาร การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ