ความรอบรู้ ชุด 108 การพัฒนาผู้บริหาร การวิเคราะห์บริบท
10
ความรอบรู้ ชุด 108 การพัฒนาผู้บริหาร การวิเคราะห์บริบท

กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ