ข้อสอบสุขศึกษา ม. 4

30 Questions  I  By Krooberm on September 28, 2009
1. ใส่ ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่ (โดยไม่ต้องมีคำนำหน้าชื่ นาย สางสาว เด็กชาย เด็กหญิง) 2.โปรดใช้ความรู้ให้เต็มที ่ การทำแบบขอไปทีอาจทำให้ค ณต้องทำงานเพิ่มเติมอีกม ก

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ส่วนใดในร่างกายที่ทำหน้าที่สร้างเม็ดเลือดแดง
A.
B.
C.
D.
E.
2.  อวัยวะสำคัญที่ช่วยย่อยอาหาร คือข้อใด
A.
B.
C.
D.
E.
3.  หนังที่มีชั้นความหนามากกว่า
A.
B.
C.
D.
E.
4.  ฮอร์โมนที่สร้างมาจากต่อมไทรอยด์มีชื่อว่าอะไร
A.
B.
C.
D.
E.
5.  ข้อใดเป็นวิธีการเสริมสร้างสุขภาพ
A.
B.
C.
D.
E.
6.  ข้อใดทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนเพศที่ควบคุมเกี่ยวกับการเจริญเติบโตทางเพศ
A.
B.
C.
D.
E.
7.  กล้ามเนื้อในข้อใดเป็นกล้ามเนื้อชนิดพิเศษ 
A.
B.
C.
D.
E.
8.  การที่เด็กหญิงเริ่มมีหน้าอก  หรือเด็กชายเริ่มมีหนวด ต่อมใดมีส่วนสำคัญที่สุด
A.
B.
C.
D.
E.
9.  โรคในข้อใดจัดเป็นโรคไม่ติดต่อ
A.
B.
C.
D.
E.
10.  สารอาหารในข้อใดมีความจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโต ซ่อมแซมร่างกาย ย่อยอาหาร และสร้างภูมิคุ้มกัน
A.
B.
C.
D.
E.
11.  สารอาหารที่ให้พลังงานมากและ ช่วยสร้างส่วนต่างๆ ของร่างกายได้แก่สารอาหารในข้อใด
A.
B.
C.
D.
E.
12.  ลักษณะใดแสดงให้เห็นชัดเจนว่าวัยรุ่นเพศหญิงได้พัฒนาการทางเพศสมบูรณ์แล้ว
A.
B.
C.
D.
E.
13.  ความดันเลือดเท่าใดจึงถือว่าเป็นความดันเลือดสูง
A.
B.
C.
D.
E.
14.  ถ้าขาดฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะเป็นอย่างไร
A.
B.
C.
D.
E.
15.  กองทุนประกันสังคมให้ความคุ้มครองผู้ประกันตน ๖ กรณี ในข้อใดที่ไม่อยู่ในกรณีทั้ง 6
A.
B.
C.
D.
E.
16.  หนังที่หลุดลอกออกมาเป็นขี้ไคล
A.
B.
C.
D.
E.
17.  โรคไม่ติดต่อหมายถึงประเภทใด
A.
B.
C.
D.
E.
18.  ข้อใดที่ไม่จัดเป็นโรคที่เกิดจากเพศสัมพันธ์
A.
B.
C.
D.
E.
19.  หนังที่มีเซลล์สร้างสีผิวหนัง
A.
B.
C.
D.
E.
20.  ข้อใดเป็นหลักการใช้ยาที่ปลอดภัยที่สุด
A.
B.
C.
D.
E.
21.  กล้าเนื้อในข้อใดรวมตัวกันเป็นมัด ลักษณะเป็นทางยาว
A.
B.
C.
D.
E.
22.  Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV) เกิดจากเชื้อโรคในข้อใด
A.
B.
C.
D.
E.
23.  ผู้มีหน้าที่ตามกฎหมาย ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ประกอบด้วย ๓ ฝ่าย  ข้อใดที่ไม่ใช่ฝ่ายที่เกี่ยข้อง
A.
B.
C.
D.
E.
24.  วงจรในการมีประจำเดือนในข้อใดถูกต้อง
A.
B.
C.
D.
E.
25.  การที่วัยรุ่นชายเกิดการฝันเปียก เป็นเรื่องผิดปกติหรือไม่  เพราะเหตุใด ?
A.
B.
C.
D.
E.
26.  กล้าเนื้อในข้อใดเป็นกล้ามเนื้อของลำตัว ศีรษะ     
A.
B.
C.
D.
E.
27.  ผู้ใหญ่ที่กระดูกพรุน แสดงว่ามีแร่ธาตุในข้อใดในร่างกายน้อย
A.
B.
C.
D.
E.
28.  ไขสันหลังทำหน้าที่อะไร
A.
B.
C.
D.
E.
29.  สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่กี่คนขึ้นไป ที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ประกันสังคม
A.
B.
C.
D.
E.
30.  กล้ามเนื้อในข้อใดเป็นกล้ามเนื้อของอวัยวะภายใน
A.
B.
C.
D.
E.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz