ข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร

11  I  By Chatchai130520
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  หลักสูตรคืออะไร*****
1.
2.
3.
4.
2.  ถ้าหลักสูตรเปรียบเสมือนรถแล้วความมุ่งหมายของหลักสูตรเปรียบเหมือนอะไร (เคยออกข้อสอบจริง)
1.
2.
3.
4.
3.  ถ้าเรือหางยาวเปรียบเหมือนหลักสูตรแล้วหางเสือเรือเปรียบเสมือนอะไร
1.
2.
3.
4.
4.  หลักสูตรแบบเนื้อหาวิชาได้มาจากปรัชญาการศึกษาแบบใด
1.
2.
3.
4.
5.  ขั้นตอนแรกของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ทาบา กำหนดคือ
1.
2.
3.
4.
6.  ใครเป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลาง
1.
2.
3.
4.
7.  ใครเป็นผู้จัดทำสาระของหลักสูตร
1.
2.
3.
4.
8.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 จัดเป็นหลักสูตรชนิดใด
1.
2.
3.
4.
9.  แบบเรียนเล่มแรกของไทยมีชื่อว่าอะไร
1.
2.
3.
4.
10.  แบบเรียนของไทยเล่มแรกเกิดในสมัยใด
1.
2.
3.
4.
11.  ใครเป็นผู้แต่งหนังสือ จินดามณี
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.