ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 9 การบริหารงานทั่วไป

17  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 9 การบริหารงานทั่วไป
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 9 การบริหารงานทั่วไปกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ตามหลักการกระจายอำนาจ พ.ศ.2550 มีการกระจายงานบริหารทั่วไปให้กับโรงเรียนจำนวนกี่เรื่อง
1.
2.
3.
4.
2.  ข้อใด ไม่ใช่ งานบริหารทั่วไป
1.
2.
3.
4.
5.
3.  หนังสือราชการมัทั้งหมดกี่ชนิด
1.
2.
3.
4.
4.  หนังสือสอบถามคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ผู้บริหารจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาไปยัง ก.ค.ศ.คือ
1.
2.
3.
4.
5.  ข้อใดไม่ใช่หนังสือสั่งการ
1.
2.
3.
4.
6.  ข้อใก ไไม่ใช่ หนังสือประชาสัมพันธ์
1.
2.
3.
4.
7.  หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการมีอะไรบ้าง
1.
2.
3.
4.
8.  ข้อใด ไม่ใช่ ชั้นความเร็วของหนังสือ
1.
2.
3.
4.
9.  การระบุชั้นความเร็วให้ระบุด้วยอักษรสีใด
1.
2.
3.
4.
10.  หนังสือราชการภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็นประเภทใดบ้าง
1.
2.
3.
4.
11.  โดยปกติหนังสือราชการต้องเก็บไว้เป็นเวลาเท่าใด
1.
2.
3.
4.
12.  หนังสือต้องสงวนเป็นความลับ เป็นหลักฐานอรรถคดี เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ปฏิบัติเสร็จแล้วและมีคู่สำเนาค้นจากที่อื่นได้ ต้องเก็บไว้เป็นเวลาเท่าใด
1.
2.
3.
4.
13.  ข้อใดเป็นระยะเวลาที่ต้องสั่งการขออนุญาตทำลายหนังสือ
1.
2.
3.
4.
14.  ข้อใดคือหลักฐานการรับเด็กเข้าเรียนกรณีไม่เคยเข้าเรียนที่ใดมาก่อนอันดับแรก
1.
2.
3.
4.
15.  คณะกรรมการผ่อนผันเด็กเข้าเรียนมีจำนวนตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
16.  การจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นใหม่ ระดับประถมศึกษาต้องมีจำนวนนักเรียนตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
17.  สถานศึกษาที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ต้องเป็นที่ดินที่มีหลักฐานอนุญาตให้ใช้ตามประเภทที่ดินอย่างถูกต้อง จำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.