ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 75 สมรรถนะผู้บริหาร สพฐ. ตามเกณฑ์ ก.คศ.
14
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 75 สมรรถนะผู้บริหาร สพฐ. ตามเกณฑ์ ก.คศ.

กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ