ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 68 การประเมินสมรรถนะครู

12  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 68 การประเมินสมรรถนะครู
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 68 การประเมินสมรรถนะครูกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  โครงการการประเมินสมรรถนะครูของ สพฐ.เป็นโ๕รงการที่ได้รับงบประมาณจากข้อใด
1.
2.
3.
4.
2.  โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ตรงกับข้อใด
1.
2.
3.
4.
3.  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะของครูและผู้บริหารแบ่งออกเป็นกี่ส่วน
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใด ไม่ใช่ ระดับกลุ่มของสารสนเทศตามเป้าหมายการพัฒนาครูทั้งระบบ
1.
2.
3.
4.
5.  ข้อใด ไม่ใช่ ขอบเขตของการประเมินสมรรถนะ
1.
2.
3.
4.
6.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการจัดทำเครื่องมือแบบประเมิน
1.
2.
3.
4.
7.  ข้อใด ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรหัสวิชาที่ประเมิน
1.
2.
3.
4.
8.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
9.  ข้อใด ไม่ใช่ ผู้สร้างแบบทดสอบความรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ สพฐ
1.
2.
3.
4.
10.  ใครเป็นผู้สร้างแบบทดสอบประเมินผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน
1.
2.
3.
4.
11.  อัตราส่วน จำนวนห้องสอบ 1 ต่อผู้เข้าสอบประเมินสมรรถนะครูกี่คน
1.
2.
3.
4.
12.  ค่าลงทะเบียนตามหลักสูตรการฝึกอบรม ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.