ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 65 วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 3

14  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 65 วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 3
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 65 วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 3กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Learning Organization หมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
2.  Ben Franklin องค์ประกอบของการจัดการความรู้ ประกอบด้วยกี่อย่าง
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบของการจัดการความรู้ของ เบน แฟรงคลิน
1.
2.
3.
4.
4.  SCLIPDAN Model เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
5.  การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
6.  ข้อใดหมายถึงคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
1.
2.
3.
4.
7.  โครงการบ้านกึ่งวิถี เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้กับเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องใด
1.
2.
3.
4.
8.  ประเทศไทยเริ่มใช้ระบบการศึกษาตามมาตรฐาน ( Standards -based Education ) ตั้งแต่ปีใด
1.
2.
3.
4.
9.  โครงการบ้านกึ่งวิถีเกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
10.  วัน "รักการอ่าน" ตรงกับวันใด
1.
2.
3.
4.
11.  กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ปีใดเป็นปีทศวรรษแห่งการอ่าน
1.
2.
3.
4.
12.  นิทรรศการมีชีวิต ประกอบด้วยหนังสือที่พระบรมราชินีนาถทรงพระราชวิจารณ์ให้เด็กและเยาวชนไทยควรอ่านกี่เล่ม
1.
2.
3.
4.
13.  จากข้อ 12 ข้อใดไม่ใช่
1.
2.
3.
4.
5.
14.  ข้อใด ไม่ใช่ กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ในมหกรรมนวัตกรรมการอ่านเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านในเด็กและเยาวชนไทย
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.