ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 64 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

12  I  By Tuewsob
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 64 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 64 การจัดสอบทางการศึกษาระด บชาติขั้นพื้นฐานกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  O-NET ย่อมาจากข้อใด
1.
2.
3.
4.
2.  O-NET ในภาษาไทยหมายถึง
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553
1.
2.
3.
4.
5.
4.  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาตมีฐานะตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.  ศูนย์สอบที่บริหารการทดสอบ O-NET มีกี่ศูนย์สอบ
1.
2.
3.
4.
6.  กรรมการกลางในการสอบ O-NET กรณีมีจำนวนห้องสอบตั้งแต่ 4 ห้องขึ้นไป มีอัตราส่วนกรรมการกลาง ต่อ ห้องสอบตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
7.  ข้อใดหมายถึง ใบเซ็นต์ชื่อผู้เข้าสอบ กรณีพิเศษ
1.
2.
3.
4.
8.  การแจกแบบทดสอบและกระดาษคำตอบให้กรรมการคุมสอบแจกตามอักษรข้อใด
1.
2.
3.
4.
9.  กรณีกระดาษคำตอบไม่ตรงกับผู้เข้าสอบหรือชำรุด ให้กรรมการคุมสอบแจกกรดาษคำตอบสำรองให้ผู้สอบ บนหัวกระดาษให้ระบายอักษรตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
10.  หลังจากเริ่มสอบไปแล้วกี่นาทีนักเรียนที่มาหลังจากนี้จะไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้น
1.
2.
3.
4.
11.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
12.  ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top
Quiz Comments (1)
ชอบคุณคับผม
to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz