ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 64 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

12  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 64 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 64 การจัดสอบทางการศึกษาระด บชาติขั้นพื้นฐานกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  O-NET ย่อมาจากข้อใด
1.
2.
3.
4.
2.  O-NET ในภาษาไทยหมายถึง
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553
1.
2.
3.
4.
5.
4.  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาตมีฐานะตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.  ศูนย์สอบที่บริหารการทดสอบ O-NET มีกี่ศูนย์สอบ
1.
2.
3.
4.
6.  กรรมการกลางในการสอบ O-NET กรณีมีจำนวนห้องสอบตั้งแต่ 4 ห้องขึ้นไป มีอัตราส่วนกรรมการกลาง ต่อ ห้องสอบตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
7.  ข้อใดหมายถึง ใบเซ็นต์ชื่อผู้เข้าสอบ กรณีพิเศษ
1.
2.
3.
4.
8.  การแจกแบบทดสอบและกระดาษคำตอบให้กรรมการคุมสอบแจกตามอักษรข้อใด
1.
2.
3.
4.
9.  กรณีกระดาษคำตอบไม่ตรงกับผู้เข้าสอบหรือชำรุด ให้กรรมการคุมสอบแจกกรดาษคำตอบสำรองให้ผู้สอบ บนหัวกระดาษให้ระบายอักษรตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
10.  หลังจากเริ่มสอบไปแล้วกี่นาทีนักเรียนที่มาหลังจากนี้จะไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้น
1.
2.
3.
4.
11.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
12.  ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.