ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 63 สื่อการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง 51 ปีการศึกษา 53
12
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 63 สื่อการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง 51 ปีการศึกษา 53

กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ