ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 47 อำนาจหน้าที่สำนักงานและคณะกรรมการเด่น
18
ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 47 อำนาจหน้าที่สำนักงานและคณะกรรมการเด่น

กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ