ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 44 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553

25  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 44 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553
ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 44 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูแ ะบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553  เป็นฉบับที่เท่าไร
1.
2.
3.
4.
2.  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 ให้ไว้ ณ วันใด
1.
2.
3.
4.
3.  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553  เป็นปีที่เท่าไรในรัชกาลปัจจุบัน
1.
2.
3.
4.
5.
4.  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันใด
1.
2.
3.
4.
5.  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 มีผลใช้บังคับวันใด
1.
2.
3.
4.
6.  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 ยกเลิกมาตราใดของ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไข พ.ศ.2551
1.
2.
3.
4.
7.  กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากการเลือกตั้ง ใน ก.ค.ศ. ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 มีจำนวนกี่คน
1.
2.
3.
4.
8.  ข้อใด ไม่ใช่ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง ใน ก.ค.ศ.ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553
1.
2.
3.
4.
5.
9.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
1.
2.
3.
4.
10.  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ย่อมาจากข้อใด
1.
2.
3.
4.
11.  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ย่อมาจากข้อใด
1.
2.
3.
4.
12.  ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 จะทำให้มี จำนวน ก.ค.ศ.ทั้งหมดกี่คน
1.
2.
3.
4.
5.
13.  ข้อใด คืออัตราส่วนใหม่ ของ ก.ค.ศ. ในสัดส่วนผู้แทนโดยตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.
2.
3.
4.
14.  ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษามาจากข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.
15.  อนุกรรมการโดยตำแหน่งใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษามีจำนวนกี่คน
1.
2.
3.
4.
5.
16.  ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของอนุกรรมการโดยตำแหน่ง ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
17.  อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีจำนวนกี่คน
1.
2.
3.
4.
18.  อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.คัดเลือกจากผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์จากทุกข้อ ยกเว้น ข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.
19.  อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา มีจำนวนกี่คน
1.
2.
3.
4.
5.
20.  ข้อใด ไม่ใช่ อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพืนที่การศึกษา
1.
2.
3.
4.
21.  ข้อใด คือ อัตราส่วนของอนุกรรมการข้าราชการครูโดยตำแหน่ง : อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ : อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.
2.
3.
4.
22.  ให้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.ภายในกี่วัน
1.
2.
3.
4.
23.  ในระหว่างที่ยังมิได้ดำเนินการให้มี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้ใครทำหน้าที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาม พรบ.นี้
1.
2.
3.
4.
5.
24.  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาอยู่ในวาระตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
25.  ในเขตพื้นที่การศึกษาใดมีการดำเนินการทางวินัยตั้งแต่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป การดำำเนินการเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.