ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 43 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553

17  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 43 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553
ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 43 พรบ.ระเบียบบริหารราชการก ะทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 เป็นฉบับที่เท่าไร
1.
2.
3.
4.
2.  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553  ให้ไว้  ณ  วันใด
1.
2.
3.
4.
3.  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 เป็นปีที่เท่าไรในรัชกาลปัจจุบัน
1.
2.
3.
4.
4.  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันใด
1.
2.
3.
4.
5.  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 ใช้บังคับวันใด
1.
2.
3.
4.
6.  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 มีกี่มาตรา
1.
2.
3.
4.
7.  ใครเป็นผู้รักษาการ ตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553
1.
2.
3.
4.
8.  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 คือใคร
1.
2.
3.
4.
9.  ให้ตรา  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 ตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
10.  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553  มีผลใช้บังคับวันใด
1.
2.
3.
4.
11.  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553  ยกเลิก มาตราใดใน พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
1.
2.
3.
4.
12.  การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.
13.  ใครเป็นผู้มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่มัธยมศึกษา
1.
2.
3.
4.
14.  กรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้ยึดตามข้อใดในการอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา
1.
2.
3.
4.
15.  การดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษาใดให้เป็นไปตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
16.  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่มัธยมศึกษาต้องทำให้แล้วเสร็จตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.
17.  ข้อใด ไม่ใช่ เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.