ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 42 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553

19  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 42 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553
ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 42 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันใด
1.
2.
3.
4.
2.  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 ใช้บังคับวันใด
1.
2.
3.
4.
3.  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 มีกี่มาตรา
1.
2.
3.
4.
4.  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553  ให้ไว้  ณ  วันใด
1.
2.
3.
4.
5.  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553  เป็นปีที่เท่าไรในรัชกาลปัจจุบัน
1.
2.
3.
4.
6.  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับ  พ.ศ.2553  เป็นฉบับที่เท่าไร
1.
2.
3.
4.
7.  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 ตราขึ้นตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
8.  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 มีกี่มาตรา
1.
2.
3.
4.
9.  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553  ยกเลิกความในมาตราใด ของพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข พ.ศ.2545
1.
2.
3.
4.
10.  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553  เพิ่มความในมาตราใด ของพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข พ.ศ.2545
1.
2.
3.
4.
11.  การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.
12.  การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้คำนึงถึงทุกข้อยกเว้นข้อใด
1.
2.
3.
4.
13.  การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับใดที่ไม่ยึดเขตพื้นที่การศึกษา
1.
2.
3.
4.
14.  ใครเป็นผู้มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แบ่งเป็นเขตการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
1.
2.
3.
4.
15.  กรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาการกำหนดให้สถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาใด ให้ยึดตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
16.  การจัดให้สถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาใดนั้นให้เป็นไปตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
17.  ในกรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาไม่อาจบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ใครอาจเป็นผู้จัดการศึกษาดังกล่าว
1.
2.
3.
4.
18.  การดำเนินการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษาใด  ให้เป็นไปตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
19.  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.