ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 40 พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

30  I  By Tuewsobkruthai
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 40 พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 40 พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเร อน พ.ศ.2551กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันใด
1.
2.
3.
4.
2.  พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ใช้บังคับวันใด
1.
2.
3.
4.
3.  พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนมีกี่ลักษณะ กี่หมวด กี่มาตรา
1.
2.
3.
4.
4.  พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 ใครเป็นผู้รักษาการ
1.
2.
3.
4.
5.  ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะ ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
1.
2.
3.
4.
6.  ก.พ. ย่อมาจากข้อใด
1.
2.
3.
4.
7.  ข้อใด ไม่มี อ.ก.พ.สามัญ
1.
2.
3.
4.
8.  คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม มีชื่อย่อว่าอย่างไร
1.
2.
3.
4.
9.  ใครเป็นประธานใน ก.พ.กรม
1.
2.
3.
4.
5.
10.  ข้อใด ไม่ใช่ กรรมการโดยตำแหน่งใน ก.พ.
1.
2.
3.
4.
11.  ข้อใด ไม่ใช่ ผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ.กรม
1.
2.
3.
4.
12.  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ ของ อ.ก.พ.จังหวัด
1.
2.
3.
4.
13.  คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม มีจำนวนตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
14.  ข้อใด คือลักษณะของ ก.พ.ค.
1.
2.
3.
4.
15.  ข้าราชการพลเรือน มีกี่ประเภท
1.
2.
3.
4.
16.  ผู้ที่จะสมัครเป็นข้าราชการพลเรือนต้องมีอายุตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
17.  ข้าราชการพลเรือนมีกี่ตำแหน่ง
1.
2.
3.
4.
18.  ข้อใด ไม่ใช่ ตำแหน่งของข้าราชการพลเรือน
1.
2.
3.
4.
5.
19.  ข้อใด ไม่ใช่ ระดับของข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการ
1.
2.
3.
4.
5.
20.  มาตราใดของ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 ว่าด้วยเรื่อง การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน และการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
1.
2.
3.
4.
21.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
1.
2.
3.
4.
22.  ข้อใด ไม่ใช่ จรรยาข้าราชการพลเรือน
1.
2.
3.
4.
5.
23.  ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระทำการในข้อใดเป็นลำดับแรก
1.
2.
3.
4.
24.  โทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือน มีกี่สถาน
1.
2.
3.
4.
25.  ข้อใด ไม่ใช่ โทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือน
1.
2.
3.
4.
5.
26.  ข้าราชการพลเรือนที่ถูกให้ออกจากราชการให้อุทธรณืภายในกี่วัน
1.
2.
3.
4.
27.  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์การให้ออกจากราชการ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวัน
1.
2.
3.
4.
28.  การร้องทุกข์ที่เกิดจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ให้ร้องทุกข์ต่อข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
29.  เงินเดือนต่ำสุดของข้าราชการพลเรือน คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
30.  เงินประจำตำแหน่งสูงสุดของข้าราชการพลเรือนคือข้อใด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.