ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 39 การวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษา

13 Questions  I  By Tuewsob on January 3, 2010
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 39 การวางแผนกลยุทธ์ในสถานศ กษากรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  การวิเคราะห์องค์กร ตามหลักการวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษาควรใช้วิธีการใด
A.
B.
C.
D.
2.  SWOT analysis อักษร S หมายถึง
A.
B.
C.
D.
3.  จากข้อ 2   S หมายถึง อะไร
A.
B.
C.
D.
4.  SWOT analysis อักษร W ย่อมาจาก
A.
B.
C.
D.
5.  จากข้อ 4 W หมายถึง
A.
B.
C.
D.
6.  SWOT analysis อักษร O ย่อมาจาก
A.
B.
C.
D.
7.  จากข้อ 6 O หมายถึง
A.
B.
C.
D.
8.  SWOT analysis อักษร T ย่อมาจาก
A.
B.
C.
D.
9.  จากข้อ 8 T หมายถึง
A.
B.
C.
D.
10.  กรณีผลการวิเคราะห์องค์กรตกอยู่ในช่วงเอื้อแต่อ่อน ควรใช้ยุทธศาสตร์แบบใดในการบริหารสถานศึกษา
A.
B.
C.
D.
11.  กรณีผลการวิเคราะห์องค์กรตกอยู่ในช่วงเอื้อและแข็ง ควรใช้ยุทธศาสตร์แบบใดในการบริหารสถานศึกษา
A.
B.
C.
D.
E.
12.  กรณีผลการวิเคราะห์องค์กรตกอยู่ในช่วงไม่เอื้อแต่แข็ง ควรใช้ยุทธศาสตร์แบบใดในการบริหารสถานศึกษา
A.
B.
C.
D.
13.  กรณีผลการวิเคราะห์องค์กรตกอยู่ในช่วงไม่เอื้อและอ่อน ควรใช้ยุทธศาสตร์แบบใดในการบริหารสถานศึกษา
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz