ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 39 การวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษา

13  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 39 การวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษา
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 39 การวางแผนกลยุทธ์ในสถานศ กษากรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  การวิเคราะห์องค์กร ตามหลักการวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษาควรใช้วิธีการใด
1.
2.
3.
4.
2.  SWOT analysis อักษร S หมายถึง
1.
2.
3.
4.
3.  จากข้อ 2   S หมายถึง อะไร
1.
2.
3.
4.
4.  SWOT analysis อักษร W ย่อมาจาก
1.
2.
3.
4.
5.  จากข้อ 4 W หมายถึง
1.
2.
3.
4.
6.  SWOT analysis อักษร O ย่อมาจาก
1.
2.
3.
4.
7.  จากข้อ 6 O หมายถึง
1.
2.
3.
4.
8.  SWOT analysis อักษร T ย่อมาจาก
1.
2.
3.
4.
9.  จากข้อ 8 T หมายถึง
1.
2.
3.
4.
10.  กรณีผลการวิเคราะห์องค์กรตกอยู่ในช่วงเอื้อแต่อ่อน ควรใช้ยุทธศาสตร์แบบใดในการบริหารสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
11.  กรณีผลการวิเคราะห์องค์กรตกอยู่ในช่วงเอื้อและแข็ง ควรใช้ยุทธศาสตร์แบบใดในการบริหารสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
12.  กรณีผลการวิเคราะห์องค์กรตกอยู่ในช่วงไม่เอื้อแต่แข็ง ควรใช้ยุทธศาสตร์แบบใดในการบริหารสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
13.  กรณีผลการวิเคราะห์องค์กรตกอยู่ในช่วงไม่เอื้อและอ่อน ควรใช้ยุทธศาสตร์แบบใดในการบริหารสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.