ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 35 BSC, KM , Strategy , Bluprint for chang , OD
12 Questions
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 35 BSC,  KM , Strstegy, Bluprint for chang , OD

กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ