ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 34 กพร.และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ

20  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 34 กพร.และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 34 กพร.และยุทธศาสตร์การพัฒน ระบบราชการกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีอักษรย่อคือข้อใด
1.
2.
3.
4.
2.  Creative Organization คืออะไร
1.
2.
3.
4.
3.  แผนยุทธศษสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย เป็นแผนกี่ปี
1.
2.
3.
4.
4.  จากข้อ 3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยมีระยะเวลาตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.  การจัดอันดับดัชนีการพัฒนามนุษย์ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก (จำนวน 177 ประเทศ) ประจำปี พ.ศ. 2548ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่เท่าไร
1.
2.
3.
4.
6.   Corruption Perceptions Index หรือการจัดอันดับคอรัปชั่น ในเอเชียแปซิฟิก ปี 2550 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่เท่าไร
1.
2.
3.
4.
7.  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ มีกี่ประเด็นยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
8.  ข้อใด ไม่ใช่ ประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบราชการไทย
1.
2.
3.
4.
5.
9.  ข้อใด คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของการพัฒนาระบบราชการ
1.
2.
3.
4.
10.  ข้อใด คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ของการพัฒนาระบบราชการ
1.
2.
3.
4.
11.  ข้อใด คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของการพัฒนาระบบราชการ
1.
2.
3.
4.
12.  ข้อใด คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ของการพัฒนาระบบราชการ
1.
2.
3.
4.
13.  เป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์มีค่าตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
14.  ข้อใด คือ เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของการพัฒนาระบบราชการ
1.
2.
3.
4.
15.  ข้อใด ไม่ใช่ กลยุทธ์ ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของการพัฒนาระบบราชการ
1.
2.
3.
4.
16.  ข้อใด ไม่ใช่ กิจกรรมย่อยของกลยุทธ์การส่งเสริมให้บริการประชาชนโดยวิืธีที่หลากหลาย รวดเร็ว ทันการเปลี่ยนแปลง
1.
2.
3.
4.
17.  kข้อใด ไม่ใช่ กิจกรรมย่อยของกลยุทธ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
1.
2.
3.
4.
18.  ข้อใด ไม่ใช่ กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม
1.
2.
3.
4.
19.  ข้อใด ไม่ใช่ กลยุทธ์ ของยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในระบบราชการ
1.
2.
3.
4.
20.  ข้อใด ไม่ใช่ กลยุทธ์ ของยุทธศาสตร์การสร้างระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ สามารถตรวจสอบได้
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.