ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 24 การใช้หลักสูตรแกนกลาง 51
11
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 24 การใช้หลักสูตรแกนกลาง 51

กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ