ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 24 การใช้หลักสูตรแกนกลาง 51

11  I  By Tuewsob
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 24 การใช้หลักสูตรแกนกลาง 51
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 24 การใช้หลักสูตรแกนกลาง 51กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 จะเริ่มใช้เป็นทางการในปีใด
1.
2.
3.
4.
2.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สั่งการให้มีการปรับลดตารางสอนชั้นใดเพื่อรองรับการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
1.
2.
3.
4.
3.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2542 ที่ใช้อยู่มีกี่ตัวชี้วัด
1.
2.
3.
4.
4.  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ทุกโรงเรียนต้องเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนไว้กี่ส่วนเพื่อรอบรับหลักสูตรแกนกลาง 2551
1.
2.
3.
4.
5.  จากข้อ 4 ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง
1.
2.
3.
4.
6.  ข้อใดจัดเป็นการคิดวิเคราะห์ระดับสูง
1.
2.
3.
4.
7.  การคิดวิเคราะห์ระดับพื้นฐาน ควรเริ่มตั้งแต่ช่วงชั้นใด
1.
2.
3.
4.
8.  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ มาตรการรองรับการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
1.
2.
3.
4.
9.  ควรให้ความสำคัญกับครูแนะแนวหรือครูที่ปรึกษา ควรเริ่มตั้งแต่ระดับใด
1.
2.
3.
4.
10.  จากข้อ 9 การแนะแนวที่จะต้องเริ่มอย่างจริงจังที่จะช่วยให้เขาค้นหาความถนัดความต้องการที่แท้จริง คือระดับใด
1.
2.
3.
4.
11.  ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.