ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 21 กระทรวงศึกษาธิการ
25
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 21 กระทรวงศึกษาธิการ

กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ