ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 16 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สพฐ.
20
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 16 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สพฐ.

กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ