ข้อสอบ ความรอบรู้ ชุดที่ 97 จุดเน้นหลักสูตรแกนกลาง 51 การเบิกเงินวิทยฐานะ

10  I  By Tuewsobkruthai
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบ ความรอบรู้ ชุดที่ 97 จุดเน้นหลักสูตรแกนกลาง 51 การเบิกเงินวิทยฐานะ
ข้อสอบ ความรอบรู้ ชุดที่ 97 จุดเน้นหลักสูตรแกนกลาง 51 การเบิกเงินวิทยฐานะกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 คือใคร
1.
2.
3.
4.
2.  เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบสอง คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
3.  เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบสอง คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
4.  เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 3 (ม..1-3) ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบสอง คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.  เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 4 (ม..4-6) ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบสอง คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
6.  "เงินวิทยฐานะ" มีความหมายตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
7.  ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ
1.
2.
3.
4.
8.  ข้อใด กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ
1.
2.
3.
4.
9.  ข้าราชการผู้มีผลการปฏฺบัติงานไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีสิทธิ์เบิกเงินวิทยฐานะได้ตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
10.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.