ข้อสอบ ความรอบรู้ ชุดที่ 97 จุดเน้นหลักสูตรแกนกลาง 51 การเบิกเงินวิทยฐานะ

10 Questions  I  By Tuewsobkruthai on May 29, 2010
ข้อสอบ ความรอบรู้ ชุดที่ 97 จุดเน้นหลักสูตรแกนกลาง 51 การเบิกเงินวิทยฐานะกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 คือใคร
A.
B.
C.
D.
2.  เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบสอง คือข้อใด
A.
B.
C.
D.
3.  เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบสอง คือข้อใด
A.
B.
C.
D.
4.  เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 3 (ม..1-3) ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบสอง คือข้อใด
A.
B.
C.
D.
5.  เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 4 (ม..4-6) ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบสอง คือข้อใด
A.
B.
C.
D.
6.  "เงินวิทยฐานะ" มีความหมายตามข้อใด
A.
B.
C.
D.
7.  ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ
A.
B.
C.
D.
8.  ข้อใด กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ
A.
B.
C.
D.
9.  ข้าราชการผู้มีผลการปฏฺบัติงานไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีสิทธิ์เบิกเงินวิทยฐานะได้ตามข้อใด
A.
B.
C.
D.
10.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz