ข้อสอบ ประเมินสมรรถนะผู้บริหาร กรอบที่ 3 เจตคติและความเป็นผู้นำ
20
ข้อสอบ ประเมินสมรรถนะผู้บริหาร กรอบที่ 3 เจตคติและความเป็นผู้นำ

กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ