ข้อสอบ ประเมินสมรรถนะผู้บริหาร กรอบที่ 1 สมรรถนะและความรู้
60
ข้อสอบ ประเมินสมรรถนะผู้บริหาร กรอบที่ 1 สมรรถนะและความรู้

เนื้อหา   ด้านการบริหารงาน  การบริหาร  ด้านวิชาการ  การบริหารด้านธุรการ  การเงิน  พัสดุ  และอาคารสถานที่  การบริหารงานบุคคล  การบริหารกิจการนักเรียน  การประกันคุณภาพการศึกษา  การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน  ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา  ด้านการวิจัยและการส่งเสริมการวิจัย

กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ