ข้อสอบ ชุดที่ 43 school mapping , โรงเรียนรูปแบบใหม่ รมต.ศธ.คนใหม่

11  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบ ชุดที่ 43 School Mapping , โรงเรียนรูปแบบใหม่ รมต.ศธ.คนใหม่
ข้อสอบ ชุดที่ 43 school mapping , โรงเรียนรูปแบบใหม่ , รมต.ศธ.คนใหม่กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  School Mapping คืออะไร
1.
2.
3.
4.
2.  มิติในข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับ School mapping
1.
2.
3.
4.
5.
3.  โรงเรียนที่ไม่มีนักเรียนก็ควรยุบ โรงเรียนที่มีนักเรียนเพิ่มก็ควรขยายตามบรบท เกี่ยวข้องกับมิติด้านใดของ School Mapping
1.
2.
3.
4.
4.  มิติด้านใดที่เกี่ยวข้องกับ สมศ.โดยตรง ตาม School Mapping
1.
2.
3.
4.
5.  ข้อใด ไม่ใช่ โรงเรียนรูปแบบใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.  ข้อใดหมายถึงเว็บไซต์โรงเรียนในฝัน
1.
2.
3.
4.
7.  โรงเรียนดีใกล้บ้านข้อใด ไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
8.  World Class หมายถึงโรงเรียนดีใกล้บ้านระดับใด
1.
2.
3.
4.
9.  หลักธรรมในข้อใดใช้เป็นหลักสำคัญในการสอนของโณงเรียนวิถีพุทธ์
1.
2.
3.
4.
10.  โครงการสองภาษา คือภาษาตามข้อใดในพื้นที่ภาคใต้
1.
2.
3.
4.
11.  รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่แทนนายจุลินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ คือใคร
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.