ข้อสอบ กรอบที่ สมรรถนะและความรู้ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยี
20
ข้อสอบ แบบทดสอบประเมินสมรรถนะผู้บริหาร กรอบที่ 2  สมรรถนะและความรู้ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยี

กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ