เก็งข้อสอบ ภาค ข วิชาชีพครู เวอร์ชั่น 2 สั้น ง่าย ให้พลัง ตรงเป้า

32  I  By Tuewsobkruthai
Please take the quiz to rate it.

เก็งข้อสอบ ภาค ข วิชาชีพครู เวอร์ชั่น 2 สั้น ง่าย ให้พลัง ตรงเป้า
เก็งข้อสอบ ภาค ข วิชาชีพครู เวอร์ชั่น 2 สั้น ง่าย ให้พลัง ตรงเป้ากรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดคือความหมายของเจตคติตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542
1.
2.
3.
4.
2.  การวัดเจตคติมีกี่ระดับ ตาม Linkert Scale
1.
2.
3.
4.
5.
3.  อาชีพครู มีความหมายตรงกับข้อใด
1.
2.
3.
4.
4.  ครูมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลี หมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.  อาจารย์ มีความหมายตรงกับคำในข้อใด
1.
2.
3.
4.
6.  ครูแดงเป็นคนน่ารัก ตรงกับธรรมในข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.
7.  TEACHERS อักษร R หมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.
8.  จรรยาบรรณครู พ.ศ.2539 มีกี่ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
9.  จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานการปฏฺบัติตน
1.
2.
3.
4.
10.  ข้อใด ไม่ใช่ มาตรฐานวิชาชีพ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.
2.
3.
11.  ผู้ที่มีประสบการณ์ผ่านมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ จะต้องผ่านการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาการศึกษา ที่คุรุสภากำหนดเป็นเวลาตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
12.  ข้อใด ไม่ใช่ คุณธรรม 8 ประการที่ สพฐ.เน้นควรปลูกฝังให้เกิดกับผู้เรียนทุกคน
1.
2.
3.
4.
5.
13.  ข้อใด คือ คุณธรรม 4 ประการ ข้อแรก ที่นายหลวงพระราชทานให้ในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
1.
2.
3.
4.
14.  คุณธรรมของพระมหากษัตริย์ คือ
1.
2.
3.
4.
15.  ธรรมในข้อใดทำให้งานสำเร็จได้
1.
2.
3.
4.
16.  ธรรมในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ คือ ข้อใด
1.
2.
3.
4.
17.  ทิศทั้ง 6 ทิศใดหมายถึงมิตรสหาย
1.
2.
3.
4.
18.  วินัยหมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
19.  วินัยข้าราชการครูมีกี่ข้อ
1.
2.
3.
4.
20.  โทษทางวินัยมีกี่สถาน
1.
2.
3.
4.
21.  ถูกลงโทษวินัยร้ายแรงถ้ามีการลดหย่อนโทษไม่ให้ต่ำกว่าข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.
22.  ครูในโรงเรียนถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยร้ายแรงใครเป็นผู้สั่งตั้งกรรมการสอบสวน
1.
2.
3.
4.
23.  ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงให้อุทธรณ์ภายในกี่วัน
1.
2.
3.
4.
24.  ผอ.รร. สั่งให้ท่านเป็นหัวหน้าพัสดุทั้งที่พึ่งบรรจุใหม่และไม่อยากจะเป็นด้วยแต่ต้องทำเข้ากับการปรับตัวข้อใด
1.
2.
3.
4.
25.  ครูแดงพูดไป มือสั่นไปโดยที่ไม่รู้ตัว อยู่ในส่วนใดของ Johari Window
1.
2.
3.
4.
26.  ข้อใด คือทฤษฎีลิงสามตัวของขงจื้อ
1.
2.
3.
4.
27.  สิ่งใดสำคัญที่สุดในการทำงานร่วมกัน
1.
2.
3.
4.
28.  ทฤษฎีพัฒนาการของชาร์ล ดาร์วินอยู่ในขั้นใดขอบบันได 6 ขั้น
1.
2.
3.
4.
5.
29.  ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องในการจัดการความรู้
1.
2.
3.
4.
5.
30.  ครูผู้ช่วยเปรียบเหมือนส่วนใดโมเดลปลาทู
1.
2.
3.
4.
31.  ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นไปตามข้อใดมากที่สุดในสภาพปัจจุบัน
1.
2.
3.
4.
5.
32.  สมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ข้อใดเข้ากับหลักอริยสัจ 4 ของพุทธศาสนา
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.