Remedial Basa Sunda Kls.XI ( Semua Jurusan )

30 Questions  I  By Dededayat
Please take the quiz to rate it.

Remedial Basa Sunda Kls.xi ( Semua Jurusan )
Bacalah Do'a lebih dahulu sebelum mengerjakan soal ! Pilih Salah satu Jawaban A,B,C,D,atau E  yang menurut anda benar !

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Bagian anu nuduhkeun tanggal dijieunna hiji surat ngaranna  ................
A.
B.
C.
D.
E.
2.                                                                                                                                            Bandung, 25 Juni 2011                                                                                                                                                        Kahatur                                                                                                                                            Ka payuneun mamah miwah Apa                                                                                                                                                        di                                                                                                                                                    Cianjur Sareng Hormat,                Hatur uninga,wireh abdi dina danget ieu alhamdulillah aya hibar pido'a mamah sareng Apa. Emang sareng embi alhamdulillah katingalina mah wilujeung teu kirang sawios-wios.                Kumaha Apa,Mamah sareng Sepuh sadayana di cianjur daramang ? Dupi anten kumaha parantos ngawitan sakola TK-na te'h ?kumaha reseupeun ? dupi panji kumaha parantos sae' batukna ? Ditilik tina wangunna, Surat di luhur teh kaasup kana :                                          
A.
B.
C.
D.
E.
3.  Titenan bagian Surat di handap ieu ! 007/123/SMK/XI/2011 Eta Bagian surat teh mangrupakeun  ...............
A.
B.
C.
D.
E.
4.  Bagian anu nuduhkeun tanggal dijieunna hiji surat ngarana  ..............
A.
B.
C.
D.
E.
5.  Perkara anu teu kaasup fungsi surat nyaeta ...............
A.
B.
C.
D.
E.
6.  Surat te'h mangrupakeun alat  .............
A.
B.
C.
D.
E.
7.  Bagian anu nuduhkeun tanda tangan jeung ngaran pejabat nu ngirim Surat,Sarta Cap ( Stempel ) Instansi/Lembaga ngaranna.............
A.
B.
C.
D.
E.
8.  Salah sahiji kagunaan Surat nyae'ta nepikeun warta atawa  ...............
A.
B.
C.
D.
E.
9.  "  Buru-buru atuh ari dangdan te'h bisi ( beurang ) ka sakola"!. Cik rarangken naon anu saluyu pikeun nyampurnakeun kecap anu aya dina kurung nyae'ta  .............
A.
B.
C.
D.
E.
10.  Lamun hayang pinter,urang kudu daek (apal). Rarangken anu pas pikeun nyampurnakeun kecap anu aya dina kurung nyaeta  ................
A.
B.
C.
D.
E.
11.  Pa Sunardi Nitah ( Ome ) motor ka kang Agung.Rarangken anu pas pikeun nyampurnakeun kecap anu aya dina kurung nyaeta  ...........
A.
B.
C.
D.
E.
12.  " Mun katingali buruan bala,kudu buru-buru (sapu),nya "?.Rarangken anu pas pikeun nyampurnakeun kecap anu aya dina jero kurung nyaeta  ...............
A.
B.
C.
D.
E.
13.  " Ulah (panas) bae atuh,bisi geuring !".Rarangken anu pas pikeun nyampurnakeun kecap anu aya dina kurung nyaeta  .........
A.
B.
C.
D.
E.
14.  Istilah ngaregep,ngaregepkeun,jeung ngabandungan mindeng kapanggih di dunya  ..............
A.
B.
C.
D.
E.
15.  Dina proses ngaregep moal aya unsur ....................
A.
B.
C.
D.
E.
16.  Perkara anu teu dilibatkeun dina proses ngabandungan nyae'ta  ............
A.
B.
C.
D.
E.
17.  Pamahaman ma'na basa mangrupakeun unsur inti dina proses  ................
A.
B.
C.
D.
E.
18.  " Loba pisan program anu di siarkeun dina radio jeung TV anu leubeut ku  ................. nu hade pikeun kahirupan."
A.
B.
C.
D.
E.
19.  " Hanjakalna,teu sakabeh masarakat bisa ngarasakeun mangfaat Siaran Televisi lantaran patali jeung  ...................
A.
B.
C.
D.
E.
20.  Pikeun nepikeun deui eusi tina eta siaran,hidep kari ngamekarkeun  ...............
A.
B.
C.
D.
E.
21.  Ngaregepkeun satingkat leuwih luhur tina ngaregep.Dina Prose ngaregepkeun mah geus aya faktor  ............
A.
B.
C.
D.
E.
22.  Metode Biantara anu disebut Impromptu nyae'ta metode  ..............
A.
B.
C.
D.
E.
23.  Perkara anu biasana diebrehkeun dina judul biantara nyae'ta  ..................
A.
B.
C.
D.
E.
24.  Metode Biantara ku cara ngapalkeun naskah Biantara nepi ka katalar dina otak disebutna metode ...................
A.
B.
C.
D.
E.
25.  Samemeh nyusun naskah Biantara te'h kudu nyusun heula  ............
A.
B.
C.
D.
E.
26.  Jalma anu ngabandungan biantara bisa disebut oge  .............
A.
B.
C.
D.
E.
27.  Metode Biantara anu ngagabungkeun sakur metode biantara disebutna  metode    ............
A.
B.
C.
D.
E.
28.  Bagian tina Struktur Biantara anu eusina mangrupakeun rangkuman jeung kacindekan tina caritaan anu geus ditepikeun nyaeta  ...........
A.
B.
C.
D.
E.
29.  " Assalamu'alaikum Wr.Wb Bapa Lurah miwah Staff anu ku simkuring di pihormat.Bapa-bapa,Ibu-ibu miwah saderek sadaya anu ku simkuring di mulyakeun. Nilik kana guluyur caritana,Biantara di luhur te'h kaasup  ..................
A.
B.
C.
D.
E.
30.  sakitu anu kapihatur ti simkuring.Hapunteun boh bilih aya rengkak sareng ucap ti simkuring anu matak nyentug kalbu teu genah kana manah.Mudah-mudahan niat sare'ng usaha sae urang kenging pangaping ti gusti anu maha suci,Amin !                       Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sempalan Biantara di luhur teh mangrupakeun  ................
A.
B.
C.
D.
E.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.