Ενεστώτας Απλός ή Ενεστώτας Διαρκείας? Present Simple Vs Present Progressive

10  I  By Matmax
   Μετά που θα έχετε διαβάσει προσεκτικά τη θεωρία κάντε την άσκηση και επιλέξτε ανάμεσα σε ενεστώτα απλό ή ενεστώτα διαρκείας.   

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Helen ....... as a teacher in a remote village in Crete.
1.
2.
3.
4.
2.  I am thinking of going on a three day trip to Athens.
1.
2.
3.  She ....... work at 7 o' clock every morning.
1.
2.
3.
4.
4.  I often ....... about you.
5.  We .........dinner with my grandparents next Saturday.
1.
2.
3.
4.
6.  I remember well the day i failed the test.
1.
2.
7.  Helen .......... her younger brother with his Maths homework now. 
1.
2.
3.
4.
8.  Maria ........(live) in Thessaloniki. She is married to a local.
9.  I ........ going to the movies. Especially comedies. 
1.
2.
3.
4.
10.  The children ......... how to find their way home.
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz