Ενεστώτας Απλός ή Ενεστώτας Διαρκείας? Present Simple Vs Present Progressive

10  I  By Matmax
Please take the quiz to rate it.

Ενεστώτας Απλός ή Ενεστώτας Διαρκείας? Present Simple Vs Present Progressive
   Μετά που θα έχετε διαβάσει προσεκτικά τη θεωρία κάντε την άσκηση και επιλέξτε ανάμεσα σε ενεστώτα απλό ή ενεστώτα διαρκείας.   

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Helen ....... as a teacher in a remote village in Crete.
1.
2.
3.
4.
2.  I am thinking of going on a three day trip to Athens.
1.
2.
3.  She ....... work at 7 o' clock every morning.
1.
2.
3.
4.
4.  I often ....... about you.
5.  We .........dinner with my grandparents next Saturday.
1.
2.
3.
4.
6.  I remember well the day i failed the test.
1.
2.
7.  Helen .......... her younger brother with his Maths homework now. 
1.
2.
3.
4.
8.  Maria ........(live) in Thessaloniki. She is married to a local.
9.  I ........ going to the movies. Especially comedies. 
1.
2.
3.
4.
10.  The children ......... how to find their way home.
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.