გული და სისხლძარღვები

201  I  By Gvantsakhodeli
გული და სისხლძარღვები
XIთავი

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  რა ხანგრძლივობით მოქმედებს გულზე sympathicus-ის მედიატორი ნორადრენალინი და რატომ?
1.
2.
3.
4.
2.  გულის საკნებისა და კორონარული სისხლძარღვების სისხლით არასაკმარისი ავსებისას (დაბალი სისხლსავსეობისას):
1.
2.
3.
4.
3.   წინაგულების მიოციტებში მოდინებული სისხლით მათი გაჭიმვისას სინთეზირდება:  
1.
2.
3.
4.
4.  ჩამოთვლილთაგან რომელი ნივთიერებებია ფართოებენ სისხლძარღვებს? .
1.
2.
3.
4.
5.  ელექტროკარდიოგრამის P-Q ინტერვალი ნორმაში დაახლოებით არის:
1.
2.
3.
4.
6.  რომელ ნერვულ ცენტრს ახასიათებს ცენტრალური ტონუსი ანუ მუდმივი გავლენა გულზე?
1.
2.
3.
4.
7.   კორონარულ სისხლძარღვებში სისხლი მოძრაობს ძირითადად:
1.
2.
3.
4.
8.  მოგრძო ტვინში სისხლძარღვთა პრესორული ცენტრის გაღიზიანება იწვევს:
1.
2.
3.
4.
9.  ვენებში სისხლის ცირკულაციას, გარდა ჰემოდინამიკური პარამეტრებისა, ხელს უწყობს:
1.
2.
3.
4.
10.  ცთომილი ნერვის ერთი და იგივე ძალით გაღიზიანებისას რაზეა დამოკიდებული მისი მოქმედების ხასიათი გულზე?
1.
2.
3.
4.
11.   რა ცვლილებაა მოსალოდნელი ელექტროკარდიოგრამაზე წინაგულიდან პარკუჭებამდე აგზნების გატარების შენელებისას?
1.
2.
3.
4.
12.  ვენურ სისტემას შეუძლია იმოქმედოს, როგორც რეზერვუარმა პერიფერიული სისხლძარღვისათვის იმიტომ, რომ:
1.
2.
3.
4.
13.  აორტის რკალში დ ასაძილე არტერიის განტოტვის მიდამოში არსებული პრესორეცეპტორების ბუნებრივი გამღიზიანებელია:
1.
2.
3.
4.
14.  ელექტროკარდიოგრამის რომელი ინტერვალის არათანაბრობა მიუთითებს, ძირითადად, გულის მუშაობის არარითმულობაზე (არითმიაზე)?
1.
2.
3.
4.
15.  როგორია მიოკარდიუმის შეკუმშვისა და რეფრაქტერობის ფაზის ხანგრძლივობათა თანაფარდობა?
1.
2.
3.
4.
16.   როგორია წნევა გულმკერდის ღრუს გარეთ მდებარე ვენებში? როგორ ისაზღვრება ვენური წნევა?
1.
2.
3.
4.
17.   სინოატრიული კვანძის უჯრედების ნელი დიასტოლური დეპოლარიზაციისა და მოქმედების პოტენციალის ნელი აღმავალი ფაზის განვითარებაში წამყვან როლს ასრულებს:
1.
2.
3.
4.
18.   რას შეესაბამება წნევის მატებისა და კლების ხანგრძლივობა (დაახლოებით) გულთან ახლოს მსხვილა რტერიებში?
1.
2.
3.
4.
19.  ფლებოგრამაზე a კბილი განპირობებულია:
1.
2.
3.
4.
20.  რა არის ვექტორელექტროკარდიოგრაფია?
1.
2.
3.
4.
21.  გულის II ტონის მიმართ მართებულია ყველა მტკიცებულება, გარდა ერთისა:
1.
2.
3.
4.
22.   ვენებში სისხლის ნაკადის სიჩქარეა:
1.
2.
3.
4.
23.  გულის ციკლის პარკუჭების დიასტოლის ხანგრძლივობაა:
1.
2.
3.
4.
24.  პარკუჭების მიოკარდიუმის მოქმედების პოტენციალი სფაზებია:
1.
2.
3.
4.
25.  რატომ არ მოისმინება აუსკულტაციურად III და IV ტონები?
1.
2.
3.
4.
26.  რატომ არის კაპილარების სუმარული წინაღობა არტერიოლების წინაღობაზე ნაკლები?
1.
2.
3.
4.
27.   სად არიან მოთავსებული გულის ცთომილი ნერვის მეორე ნეირონის სხეულები?
1.
2.
3.
4.
28.  გულის I ტონის მიმართ მართებულია ყველა მტკიცებულება, გარდა ერთისა:
1.
2.
3.
4.
29.  ფლებოგრამაზე c კბილი განპირობებულია:
1.
2.
3.
4.
30.   სისხლის ნაკადისათვის ყველაზე ვიწრო სუმარული კალაპოტია:
1.
2.
3.
4.
31.  როდის და სად წარმოიქმნება პულსური ტალღა?
1.
2.
3.
4.
32.  რამდენია გულის სისტოლური მოცულობა და წუთმოცულობა?
1.
2.
3.
4.
33.  როდის წარმოიქმნება გულის III ტონი?
1.
2.
3.
4.
34.  რომელ სისხლძარღვებზე ზემოქმედებით არეგულირებენ, ძირითადად, ნერვული და ჰუმორული ფაქტორები კაპილარულ სისხლის მიმოქცევას?
1.
2.
3.
4.
35.  პარკუჭების მიოკარდიუმის შეფარდებითი რეფრაქტერობის პერიოდი გრძელდება:
1.
2.
3.
4.
36.  რომელი ნივთიერების ლოკალური კონცენტრაციის გაზრდა იწვევს არტერიოლების ვაზოკონსტრიქციას?
1.
2.
3.
4.
37.  აგზნება ატრიოვენტრიკულურ კვანძს აღწევს:
1.
2.
3.
4.
38.  რას იწვევს აორტის და საძილე არტერიის მექანორეცეტორების აგზნება?
1.
2.
3.
4.
39.  რა ხანგრძლივობით მოქმედებს გულზე  ვაგუს-ის დაბოლოებებში წარმოქმნილი აცეტილქოლინი და რატომ?
1.
2.
3.
4.
40.  გულის ქვემოთ ჩამოთვლილ ფიზიოლოგიურ თვისებათაგან რომელს არ განაპირობებს გულში აგზნების გამტარი სისტემა?
1.
2.
3.
4.
41.  სისხლის დინების წინაღობა:
1.
2.
3.
4.
42.   როგორია ცთომილი ნერვის ტოტებით გულის ინერვაციის უპირატესი ლოკალიზაცია?
1.
2.
3.
4.
43.  რომელი სისხლძარღვების სუმარული განიკვეთია ყველაზე მეტი?
1.
2.
3.
4.
44.  ჰემოდინამიკის რომელ პარამეტრს განსაზღვრავს მნიშვნელოვნად სისხლძარღვთა სუმარული განივკვეთი და როგორია ამპარამეტრის დამოკიდებულება სუმარულ განივკვეთთან?
1.
2.
3.
4.
45.  გულის რეგულაციის რომელ მექანიზმს მიეკუთვნება ფრანკ სტარლინგის "გულისკანონი"?
1.
2.
3.
4.
46.   სად არის სისხლის ხაზობრივი სიჩქარე ყველაზე მეტი და სად - ყველაზე ნაკლები?
1.
2.
3.
4.
47.  როგორია პულსური ტალღის გავრცელების სიჩქარე საშუალო ასაკის ადამიანებში?
1.
2.
3.
4.
48.  გული ორგანიზმში ორ ძირითად ფუნქციას ასრულებს:
1.
2.
3.
4.
49.  რითა განპირობებული სინოატრიული კვანძის ავტორიტმულობა?
1.
2.
3.
4.
50.  დამოკიდებულია თუ არა პულსური ტალღის გავრცელების სიჩქარე სისხლის მოძრაობის სიჩქარეზე?
1.
2.
3.
4.
51.  ელექტროკარდიოგრამის სტანდარტული მეთოდით რეგისტრაციისას წინაგულების რეპოლარიზაცია არ ფიქსირდება. ამის ძირითადი მიზეზი ისაა, რომ:
1.
2.
3.
4.
52.  რით ხასიათდება პარკუჭოვანი ექსტრასიტოლა?
1.
2.
3.
4.
53.  რა განაპირობებს სისხლის პულსირებული ნაკადის უწყვეტ დინებად გარდაქმნას სისხლძარღვებში?
1.
2.
3.
4.
54.  როგორ შეიძლება ელექტროკარდიოგრამის მიხედვით გამოითვალოს გულის მუშაობის სიხშირე (პულსი) წუთში?
1.
2.
3.
4.
55.  აგზნების გამტარი წინაგულოვანი კონების თავისებურებანია:
1.
2.
3.
4.
56.  გულის გამტარი სისტემის ავტომატიის კლებადი გრადიენტი იმაში მდგომარეობს, რომ გამტარი სისტემის სხვადასხვა უბანი რაც უფრო დაცილებულია:
1.
2.
3.
4.
57.  კარდიოციკლის პროტოდიასტოლური პერიოდის ხანგრძლივობაა:
1.
2.
3.
4.
58.  რა ეწოდება არტერიული პულსის ჩანაწერს და რას უკავშირდება მისი ფაზები?
1.
2.
3.
4.
59.  როდის იქნებოდა საშუალო დინამიკური წნევა დაახლოებით სისტოლურ და დიასტოლურ წნევათა საშუალო არითმეტიკულის ტოლი?
1.
2.
3.
4.
60.   გულის ციკლის ფაზებია:
1.
2.
3.
4.
61.  გულის კუნთის რეპოლარიზაცია იწყება იქ, სადაც:
1.
2.
3.
4.
62.  სად არის ორკარედი და სამკარედი სარქვლების მუშაობის ამსახველი ტონის საუკეთესო მოსასმენი წერტილი?
1.
2.
3.
4.
63.  რა განაპირობებს გულის კუმშვითი აქტივობის ცვლილებით არტერიული სისტემის სისხლსავსეობის და, შესაბამისად, მასში არტერიული წნევის ადეკვატურ შეცვლას მხოლოდ `გადახრის პრინციპით~?
1.
2.
3.
4.
64.  რას იწვევს აორტის და საძილე არტერიის ქემორეცეპტორების აგზნება?
1.
2.
3.
4.
65.  პარკუჭებიდან სისხლის განდევნის პერიოდის ფაზებია:
1.
2.
3.
4.
66.   რისგან შედგება გულის პერიფერიული რეფლექსის რეფლექსური რკალი?
1.
2.
3.
4.
67.  რა განაპირობებს ცთომილი ნერვის ცენტრალური ტონუსის შენარჩუნებას?
1.
2.
3.
4.
68.  სისხლის რომელი დეპოებია თქვენთვის ცნობილი და სისხლის რა ნაწილია იქ განთავსებული?
1.
2.
3.
4.
69.  რით არის განპირობებული ელექტროკარდიოგრამაზე Pკბილი?
1.
2.
3.
4.
70.  აუსკულტაციული მეთოდით წნევის გაზომვის კოროტკოვისტონები ისმის ვიდრე მანჟეტში ჰაერის წნევასი სხლძარღვში არსებულ სისტოლურ წნევაზე ნაკლებია, მაგრამ მეტია დიასტოლურ წნევაზე. რაზეა დამოკიდებული ამტონების რაოდენობა და რამდენი შეიძლება იყოს იგი რიცხობრივად?
1.
2.
3.
4.
71.  მარჯვენა წინაგულში ღრუვენების შერთვის ადგილას არსებული რეფლექსოგენურიზონის გაჭიმვის რეცეპტორების გაღიზიანება (გულის ზომიერი სისხლსავსეობის პირობებში) იწვევს მარცხენა პარკუჭის მიოკარდიუმის შეკუმშვის გაძლიერებას. როგორი ტიპის რეფლექსებით და რა მიზნით ხორციელდება ეს რეაქციები?
1.
2.
3.
4.
72.  ადამიანის კორონარულ სისხლძარღვებში წუთში გაივლის:
1.
2.
3.
4.
73.  სისხლის მიმოქცევის მცირე წრის კაპილარული ბადის ზედაპირია:
1.
2.
3.
4.
74.  რომელი ტიპის რხევები არ განირჩევა მრუდზე არტერიული წნევის პირდაპირი მეთოდით რეგისტრაციისას?
1.
2.
3.
4.
75.  ცთომილ ნერვს, ურთიერთქმედებს რა გულში და სარეგულაციო მექანიზმებთან, შეუძლია გამოიწვიოს გულის მოქმედების:
1.
2.
3.
4.
76.  რა არის შეუძლებელი მიოკარდიუმში ხანგრძლივი რეფრაქტერობის ფაზის არსებობის გამო?
1.
2.
3.
4.
77.  ორივე პარკუჭის ზედაპირისა და ფუძის აგზნებით განპირობებულია ელექტროკარდიოგრამის:
1.
2.
3.
4.
78.  ელექტროკარდიოგრამის ყველაზე ცვალებადი კომპონენტია:
1.
2.
3.
4.
79.  არტერიო-ვენური ანასტომოზები წარმოადგენენ:
1.
2.
3.
4.
80.  ელექტროკარდიოგრამაზე წინაგულების რეპოლარიზაცია რეგისტრირდება:
1.
2.
3.
4.
81.  როდის წარმოიქმნება გულის IV ტონი?
1.
2.
3.
4.
82.   პარკუჭებში მათი სისტოლის დაწყების წინ სისხლის მაქსიმალური მოცულობაა:
1.
2.
3.
4.
83.  წინაგულოვანი ექტრასისტოლის დროს:
1.
2.
3.
4.
84.  რა გავლენას ახდენს სიმპათიკური ნერვი გულზე?
1.
2.
3.
4.
85.  მოზრდილი ადამიანის არტერიული წნევის ნორმული მაჩვენებლებია (მმHგ): სისტოლური დიასტოლური პულსური საშუალო
1.
2.
3.
4.
86.   პარკუჭების მიოკარდიუმის ფიბრილაციის დროს პარკუჭები:
1.
2.
3.
4.
87.   რა დარღვევაზე შეიძლება ვიფიქროთ ელექტროკარდიოგრამაზე  QRT კომპლექსის გახანგრძლივებისას?
1.
2.
3.
4.
88.  რით აიხსნება ორივე Vagus-ის და ორივე sumpathicus-ის გადაკვეთის შემდეგ განვითარებული ტაქიკარდია?
1.
2.
3.
4.
89.  რა განსაზღვრავს მიოკარდიუმის შეკუმშვის ძალას?
1.
2.
3.
4.
90.   რომელი ტიპის სიხლძარღვებში რეგისტრირდება წნევის პულსური მერყეობა და რას უდრის იგი ნორმაში?
1.
2.
3.
4.
91.   რა განაპირობებს სინუს-წინაგულოვანი კვანძის მაღალ ავტომატურ  აქტივობას (ავტორითმულობას)?
1.
2.
3.
4.
92.  რა წარმოადგენს გულზე ცთომილი ნერვის ურთიერთსაპისპირო (როგორც შემაკავებელი, ასევე გამაძლიერებელი) გავლენის სტრუქტურულ საფუძველს?
1.
2.
3.
4.
93.  ელექტროკარდიოგრამის QRS კომპლექსის საერთო ხანგრძლივობა შეადგენს:
1.
2.
3.
4.
94.  მიოკარდიუმის რა თვისებები უზრუნველყოფენ, უპირატესად, მათ რითმულ, სინქრონულ და, ამავე დროს, თანმიმდევრულ, კოორდინირებულ მოქმედებას?
1.
2.
3.
4.
95.  ელექტროკარდიოგრამის რეგისტრაციის სტანდარტული ბიპოლარული გამოყვანებია:
1.
2.
3.
4.
96.   გულის მოსმენადი (აუსკულტაციური) ტონებია:
1.
2.
3.
4.
97.  კაპილარებში სისხლი მოძრაობს:
1.
2.
3.
4.
98.   სისხლძარღვთა შემავიწროებელი ძირითადი ჰუმორული ფაქტორებია:
1.
2.
3.
4.
99.  გულის რითმის აჩქარების – ტაქიკარდიის მიზეზი შეიძლება იყოს:  
1.
2.
3.
4.
100.  რომელ რეფლექსურ გავლენას წარმოადგენს დანინი-აშნერის რეფლექსი?
1.
2.
3.
4.
101.  გულის გამტარი სისტემის არსებობა უზრუნველყოფს შემდეგ ფიზიოლოგიურ თვისებებს, გარდა ერთისა: .
1.
2.
3.
4.
102.   პარკუჭების მექანიკური სისტოლის ხანგრძლივობას თითქმის ემთხვევა:
1.
2.
3.
4.
103.  გულის ციკლის პარკუჭების სისტოლის ხანგრძლივობაა:
1.
2.
3.
4.
104.   ფიზიკური მუშაობისას კორონარული სისხლის ნაკადი შეიძლება გაიზარდოს:
1.
2.
3.
4.
105.   რას წარმოადგენს ელექტროკარდიოგრამის კომპონენტი – სეგმენტი?
1.
2.
3.
4.
106.   გულის I (სისტოლური) ტონი წარმოიქმნება:
1.
2.
3.
4.
107.   პარკუჭების მიერ სისხლის განდევნისას განვითარებული ენერგიის რა პროცენტი იხარჯება სისხლის მოძრაობაზე არტერიოლებსა და კაპილარებში და რაზე მიუთითებს ეს ფაქტი?
1.
2.
3.
4.
108.   მარჯვენა წინაგულიდან მარცხენა წინაგულზე აგზნების გადაცემას სჭირდება დაახლოებით:
1.
2.
3.
4.
109.    სიმპათიკური ნერვებისგან უწყვეტელი შემავიწროვებელი გავლენის ქვეშაა:
1.
2.
3.
4.
110.  სისხლის არტერიული წნევის გაზომვის მეთოდებია:
1.
2.
3.
4.
111.  როგორია ელექტრო- და ფონო კარდიოგრაფიული თანხვედრა გულის II - დიასტოლურ ტონთან მიმართებაში?
1.
2.
3.
4.
112.  გულის მოქმედების შეფასების რა მაჩვენებლებს იყენებენ?
1.
2.
3.
4.
113.  გულის სისხლით ავსებას უზრუნველყოფს:
1.
2.
3.
4.
114.  გულში აღმოცენებული და გავრცელებული ელექტრული პოტენციალების რეგისტრაციისათვის პოტენციალის გამოყვანას არ ახდენენ:
1.
2.
3.
4.
115.  რა არის კოროტკოვისტონი?
1.
2.
3.
4.
116.  რას გულისხმობს გულის მოქმედების რეგულირების ე.წ. ჰომეომეტრული მექანიზმი?
1.
2.
3.
4.
117.  კარდიომიოციტების უმეტესობისათვის მოსვენების პოტენციალია:
1.
2.
3.
4.
118.  რას ასახავს მარცხენა პარკუჭის მიერ სისტოლის დროს გადასროლილი სისხლით გამოწვეული არტერიული პულსაცია – არტერიული პულსი?
1.
2.
3.
4.
119.  რას იწვევს გულზე ცთომილი ნერვის გავლენის გამოთიშვა (დენერვაციით ანატროპინის მოქმედებით)?
1.
2.
3.
4.
120.  რა იწვევ სკუმშვადი კარდიომიოციტების მოქმედების პოტენციალის პლატოს განვითარებას?
1.
2.
3.
4.
121.   ემთხვევა თუ არა გულის ტონების საუკეთესოდ მოსასმენი წერტილები მათ წარმოქმნაში მონაწილე ელემენტების ტოპოგრაფიულ მდებარეობას?
1.
2.
3.
4.
122.  პარკუჭების მიოკარდიუმის მოქმედების პოტენციალის წარმოქმნისათვის საჭიროა მემბრანის დეპოლარიზაცია:
1.
2.
3.
4.
123.  პარკუჭების დაძაბვის პერიოდის ფაზებია:
1.
2.
3.
4.
124.   რით არის განპირობებული სინუს-წინაგულოვანი (სინოატრიული) კვანძის პირველი რიგის პეისმეიკერობა?
1.
2.
3.
4.
125.  რომელ სისხლძარღვებს უწოდებენ რეზისტიულ სისხლძარღვებს?
1.
2.
3.
4.
126.  ყველა კაპილარის განიკვეთის ფართის ჯამი დაახლოებით:
1.
2.
3.
4.
127.  სისხლძარღვთა სისტემის რომელი ტიპის სისხლძარღვებშია ყველაზე დაბალი ხაზოვანი სიჩქარე, წნევა?
1.
2.
3.
4.
128.   ვენებში სისხლის დაუბრკოლებლად მოძრაობა განპირობებულია რიგი ანატომიური და ფიზიოლოგიური დამატებითი ხელშემწყობი ფაქტორებით, რადგან:
1.
2.
3.
4.
129.   რომელი რეფლექსების საერთო საბოლოო გზას წარმოადგენს გულის ინტრამურული ეფერენტული ნეირონები?  
1.
2.
3.
4.
130.  წინაგულების ატიპიური კარდიომიოციტებისგან შემდგარი გამტარი სისტემის კონები უზრუნველყოფენ:
1.
2.
3.
4.
131.  რას ასახავენ ელექტროკარდიოგრამაზე მისი კბილები?
1.
2.
3.
4.
132.  სპონტანური ნელი დიასტოლური დეპოლარიზაციისა და მოქმედების პოტენციალის ნელი, აღმავალი ფაზის განვითარებაში წამყვან როლს ასრულებს:
1.
2.
3.
4.
133.  გულის რითმის შენელების – ბრადიკარდიის მიზეზი შეიძლება იყოს:
1.
2.
3.
4.
134.  როგორია ელექტროკარდიოგრამაზე II სტანდარტულ განხრაში იზო დადებითი კბილების ამპლიტუდის თანაფარდობა?
1.
2.
3.
4.
135.  სისხლის დინებისას სისხლძარღვის კედელზე განვითარებული წნევა პროპორციულია:
1.
2.
3.
4.
136.  რომელი სისხლძარღვები მიეკუთვნებიან გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ონკანებს?
1.
2.
3.
4.
137.  ერთნაირია თუ არა წნევის პულსური მერყეობის ამპლიტუდა არტერიულ სისხლძარღვებში?
1.
2.
3.
4.
138.  სისხლძარღვთა მამოძრავებელი ცენტრი:
1.
2.
3.
4.
139.   არჩევენ ფუნქციონირებადი კაპილარების ორ სახეს:
1.
2.
3.
4.
140.  პარკუჭოვანი ექსტრასისტოლისთვის დამახასიათებელია:
1.
2.
3.
4.
141.  ადამიანის ორგანიზმში სისხლის ნაკადის მოცულობითი სიჩქარე შეიძლება განისაზღვროს:
1.
2.
3.
4.
142.  არტერიული წნევის ნორმალური მაჩვენებლების შენარჩუნება შეუძლებელია, თუ ორგანიზმი კარგავს არსებული სისხლის:
1.
2.
3.
4.
143.  გულში აგზნება წარმოიქმნება პერიოდულად მასშივე მიმდინარე პროცესების გავლენით. ამ მოვლენას ეწოდება:
1.
2.
3.
4.
144.  რა არის ელექტროკარდიოგრაფია?
1.
2.
3.
4.
145.  გულის ტონების მოსმენის მეთოდს ეწოდება:
1.
2.
3.
4.
146.  ითვლება, რომ პარკუჭების შიგნითა ზედაპირის, მარჯვენა დვრილისებრი კუნთისა და გულის მწვერვალის აგზნებით განპირობებულია ელექტროკარდიოგრამის:
1.
2.
3.
4.
147.  რას ეწოდება გულის ელექტრული ღერძი?
1.
2.
3.
4.
148.  "სულ ან არაფრის" კანონსემორჩილება:
1.
2.
3.
4.
149.  პარკუჭების მიოკარდიუმის აბსოლუტური რეფრაქტერობის პერიოდი დაახლოებით გრძელდება:
1.
2.
3.
4.
150.  რა განაპირობებს სფიგმოგრამაზე კატაკროტას?
1.
2.
3.
4.
151.  წინაგულების ატიპიური მიოციტებისგან შემდგარ კონებში:
1.
2.
3.
4.
152.   სფიგმოგრამის კომპონენტებია:
1.
2.
3.
4.
153.  ატიპური კარდიომიოციტების მოსვენების მემბრანული პოტენციალი  დაახლოებით -60 მვ-ია, კუმშვადი კარდიომიოციტების უმრავლესობისთვის კი - -90 მვ, მიოკარდიუმის რომელი თვისების განმსაზღვრელი შეიძლება იყოს ეს?
1.
2.
3.
4.
154.  სისხლძარღვთა სისტემის რომელ ნაწილში და რატომ ცვალებადობს სისხლის დინების ხაზოვანი და მოცულობითი სიჩქარე განუწყვეტლივ?
1.
2.
3.
4.
155.  დროის მონაკვეთი პარკუჭების მოდუნების დაწყებიდან ნამგლისებრი სარქველების დახურვამდე იწოდება:
1.
2.
3.
4.
156.  ელექტროკარდიოგრამის რომელი კბილი შეესაბამება პარკუჭების აგზნების დასასრულს?
1.
2.
3.
4.
157.  როგორია ელექტრო- და ფონოკარდიოგრაფიული თანხვედრა გულის I - სისტოლურ ტონთან მიმართებაში?
1.
2.
3.
4.
158.  ელქტროკარდიოგრამაზე პარკუჭის ელექტრული სისტოლა რამდენიმე კბილითაა წარმოდგენილი, ხოლო წინაგულების ელექტრული სისტოლა – მხოლოდ P კბილით. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი მიზეზი არ ხსნის ამას?
1.
2.
3.
4.
159.   ადამიანის სხეულის ქსოვილებში გატარებული ელექტროდენის მიმართ ელექტრული წინაღობის რეგისტრაციის მეთოდს ეწოდება:
1.
2.
3.
4.
160.   რა განაპირობებს სფიგმოგრამაზე ანაკროტას?
1.
2.
3.
4.
161.  რა სიდიდისაა დაახლოებით საშუალო დინამიკური არტერიული წნევა?
1.
2.
3.
4.
162.  ელექტროკარდიოგრამის Tკბილსა და მომდევნო P კბილსშორის არსებული სეგმენტი შეესაბამება:
1.
2.
3.
4.
163.  ადამიანის ორგანიზმში სისხლის სრული წრე ბრუნვა ხორციელდება:
1.
2.
3.
4.
164.   არსებობს მონაცემები, რომ ჭეშმარიტი პეისმეკერების კავშირი კუმშვად მიოკარდიუმთან ხორციელდება:
1.
2.
3.
4.
165.  გულის I ტონის ფორმირებაში არ  მონაწილეობს:
1.
2.
3.
4.
166.   სისხლის დაკარგვისას ვითარდება რეაქციები, გარდა ერთისა:
1.
2.
3.
4.
167.  როგორია ელექტროკარდიოგრამაზე II სტანდარტულ განხრაში პარკუჭოვანი Q და R კბილების თანაფარდობა?
1.
2.
3.
4.
168.  არტერიები და არტერიოლები ძირითადად ინერვირდება:
1.
2.
3.
4.
169.  რომელი რეცეპტორების სტიმულაციაზეა დამოკიდებული კარდიომიოციტებზე კატექოლამინების მოქმედების ეფექტი?
1.
2.
3.
4.
170.  რა წარმოადგენს გულის რიტმის პირველი რიგის წამყვანს?
1.
2.
3.
4.
171.  სად შეიგრძნობა გულის ბიძგი და რა განაპირობებს მას?
1.
2.
3.
4.
172.  ელექტრო კარდიოგრამის რეგისტრაციის უნიპოლარული (კიდურების) გამოყვანებია:
1.
2.
3.
4.
173.  როგორ გავლენას ახდენს ცთომილი ნერვი გულზე?