We have sent an email with your new password.


გული და სისხლძარღვები

201  I  By Gvantsakhodeli
  • Share This on Twitter
  • +
გული და სისხლძარღვები
XIთავი

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  რომელ სისხლძარღვებზე ზემოქმედებით არეგულირებენ, ძირითადად, ნერვული და ჰუმორული ფაქტორები კაპილარულ სისხლის მიმოქცევას?
1.
2.
3.
4.
2.  გულის რიტმის წამყვანში აღმოცენებულია გზნება წინაგულების გამტარი სისტემით თითქმის:
1.
2.
3.
4.
3.  არტერიული წნევის ნორმალური მაჩვენებლების შენარჩუნება შეუძლებელია, თუ ორგანიზმი კარგავს არსებული სისხლის:
1.
2.
3.
4.
4.  კარდიომიოციტების უმეტესობისათვის მოსვენების პოტენციალია:
1.
2.
3.
4.
5.  აგზნება ატრიოვენტრიკულურ კვანძს აღწევს:
1.
2.
3.
4.
6.  ცთომილი ნერვის ერთი და იგივე ძალით გაღიზიანებისას რაზეა დამოკიდებული მისი მოქმედების ხასიათი გულზე?
1.
2.
3.
4.
7.   სად არიან მოთავსებული გულის ცთომილი ნერვის მეორე ნეირონის სხეულები?
1.
2.
3.
4.
8.  გულის გამტარი სისტემის ავტომატიის კლებადი გრადიენტი იმაში მდგომარეობს, რომ გამტარი სისტემის სხვადასხვა უბანი რაც უფრო დაცილებულია:
1.
2.
3.
4.
9.   პარკუჭებში მათი სისტოლის დაწყების წინ სისხლის მაქსიმალური მოცულობაა:
1.
2.
3.
4.
10.   რომელ სისხლძარღვებს უწოდებენ ტევად სისხლძარღვებს და რატომ?
1.
2.
3.
4.
11.   რით არის განპირობებული სინუს-წინაგულოვანი (სინოატრიული) კვანძის პირველი რიგის პეისმეიკერობა?
1.
2.
3.
4.
12.  რომელ ნერვულ ცენტრს ახასიათებს ცენტრალური ტონუსი ანუ მუდმივი გავლენა გულზე?
1.
2.
3.
4.
13.   არჩევენ ფუნქციონირებადი კაპილარების ორ სახეს:
1.
2.
3.
4.
14.  გულის ციკლის პარკუჭების სისტოლის ხანგრძლივობაა:
1.
2.
3.
4.
15.  ელექტროკარდიოგრამის P-Q ინტერვალი ნორმაში დაახლოებით არის:
1.
2.
3.
4.
16.   პარკუჭების მიოკარდიუმის ფიბრილაციის დროს პარკუჭები:
1.
2.
3.
4.
17.  კუნთური მუშაობისას აღინიშნება წუთმოცულობის მნიშვნელოვანი მატება, რაც განპირობებულია გულის:
1.
2.
3.
4.
18.  როგორია ელექტროკარდიოგრამაზე II სტანდარტულ განხრაში იზო დადებითი კბილების ამპლიტუდის თანაფარდობა?
1.
2.
3.
4.
19.  მოზრდილი ადამიანის არტერიული წნევის ნორმული მაჩვენებლებია (მმHგ): სისტოლური დიასტოლური პულსური საშუალო
1.
2.
3.
4.
20.  გულში აღმოცენებული და გავრცელებული ელექტრული პოტენციალების რეგისტრაციისათვის პოტენციალის გამოყვანას არ ახდენენ:
1.
2.
3.
4.
21.  აუსკულტაციურად განირჩევა:
1.
2.
3.
4.
22.  რა ხანგრძლივობით მოქმედებს გულზე sympathicus-ის მედიატორი ნორადრენალინი და რატომ?
1.
2.
3.
4.
23.  სისხლის არტერიული წნევის გაზომვის მეთოდებია:
1.
2.
3.
4.
24.  რა განაპირობებს სფიგმოგრამაზე კატაკროტას?
1.
2.
3.
4.
25.   რისგან შედგება გულის პერიფერიული რეფლექსის რეფლექსური რკალი?
1.
2.
3.
4.
26.   რომელი ტიპის სიხლძარღვებში რეგისტრირდება წნევის პულსური მერყეობა და რას უდრის იგი ნორმაში?
1.
2.
3.
4.
27.  რა გავლენას ახდენს სიმპათიკური ნერვი გულზე?
1.
2.
3.
4.
28.  რას ასახავს მარცხენა პარკუჭის მიერ სისტოლის დროს გადასროლილი სისხლით გამოწვეული არტერიული პულსაცია – არტერიული პულსი?
1.
2.
3.
4.
29.  პარკუჭოვანი ექსტრასისტოლისთვის დამახასიათებელია:
1.
2.
3.
4.
30.  ვენებში სისხლის ცირკულაციას, გარდა ჰემოდინამიკური პარამეტრებისა, ხელს უწყობს:
1.
2.
3.
4.
31.   სინოატრიული კვანძის უჯრედების ნელი დიასტოლური დეპოლარიზაციისა და მოქმედების პოტენციალის ნელი აღმავალი ფაზის განვითარებაში წამყვან როლს ასრულებს:
1.
2.
3.
4.
32.  "სულ ან არაფრის" კანონსემორჩილება:
1.
2.
3.
4.
33.  ინტრაკარდიალურ სარეგულაციო მექანიზმებს მიეკუთვნება ყველა ჩამოთვლილი, გარდა ერთისა:
1.
2.
3.
4.
34.  სისხლის დინების წინაღობა:
1.
2.
3.
4.
35.  რომელი ნივთიერების ლოკალური კონცენტრაციის გაზრდა იწვევს არტერიოლების ვაზოკონსტრიქციას?
1.
2.
3.
4.
36.  რა არის ელექტროკარდიოგრაფია?
1.
2.
3.
4.
37.  ელქტროკარდიოგრამაზე პარკუჭის ელექტრული სისტოლა რამდენიმე კბილითაა წარმოდგენილი, ხოლო წინაგულების ელექტრული სისტოლა – მხოლოდ P კბილით. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი მიზეზი არ ხსნის ამას?
1.
2.
3.
4.
38.  როგორია ელექტროკარდიოგრამაზე II სტანდარტულ განხრაში პარკუჭოვანი Q და R კბილების თანაფარდობა?
1.
2.
3.
4.
39.  რას გულისხმობს გულის მოქმედების რეგულირების ე.წ. ჰომეომეტრული მექანიზმი?
1.
2.
3.
4.
40.   როგორია ცთომილი ნერვის ტოტებით გულის ინერვაციის უპირატესი ლოკალიზაცია?
1.
2.
3.
4.
41.  რა განსაზღვრავს მიოკარდიუმის შეკუმშვის ძალას?
1.
2.
3.
4.
42.  ადამიანის ორგანიზმში სისხლის ნაკადის მოცულობითი სიჩქარე შეიძლება განისაზღვროს:
1.
2.
3.
4.
43.  კაპილარებში სისხლი მოძრაობს:
1.
2.
3.
4.
44.   მარჯვენა წინაგულიდან მარცხენა წინაგულზე აგზნების გადაცემას სჭირდება დაახლოებით:
1.
2.
3.
4.
45.  მარჯვენა წინაგულში ღრუვენების შერთვის ადგილას არსებული რეფლექსოგენურიზონის გაჭიმვის რეცეპტორების გაღიზიანება (გულის ზომიერი სისხლსავსეობის პირობებში) იწვევს მარცხენა პარკუჭის მიოკარდიუმის შეკუმშვის გაძლიერებას. როგორი ტიპის რეფლექსებით და რა მიზნით ხორციელდება ეს რეაქციები?
1.
2.
3.
4.
46.  პარკუჭების მიოკარდიუმის მოქმედების პოტენციალის წარმოქმნისათვის საჭიროა მემბრანის დეპოლარიზაცია:
1.
2.
3.
4.
47.  რა ეწოდება არტერიული პულსის ჩანაწერს და რას უკავშირდება მისი ფაზები?
1.
2.
3.
4.
48.  როგორია ელექტრო- და ფონოკარდიოგრაფიული თანხვედრა გულის I - სისტოლურ ტონთან მიმართებაში?
1.
2.
3.
4.
49.  გულის რეგულაციის რომელ მექანიზმს მიეკუთვნება ფრანკ სტარლინგის "გულისკანონი"?
1.
2.
3.
4.
50.  სად არის ორკარედი და სამკარედი სარქვლების მუშაობის ამსახველი ტონის საუკეთესო მოსასმენი წერტილი?
1.
2.
3.
4.
51.  გულის ინტრამურული განგლიების ეფერენტული ნეირონები:
1.
2.
3.
4.
52.  რა არის კოროტკოვისტონი?
1.
2.
3.
4.
53.  მიოკარდიუმის თვისებებია:
1.
2.
3.
4.
54.  რას ასახავენ ელექტროკარდიოგრამაზე კბილთაშორისი ინტერვალები?
1.
2.
3.
4.
55.  გულში აგზნება წარმოიქმნება პერიოდულად მასშივე მიმდინარე პროცესების გავლენით. ამ მოვლენას ეწოდება:
1.
2.
3.
4.
56.  მიოკარდიუმის რა თვისებები უზრუნველყოფენ, უპირატესად, მათ რითმულ, სინქრონულ და, ამავე დროს, თანმიმდევრულ, კოორდინირებულ მოქმედებას?
1.
2.
3.
4.
57.  გულის კუნთის რეპოლარიზაცია იწყება იქ, სადაც:
1.
2.
3.
4.
58.  როდის წარმოიქმნება გულის III ტონი?
1.
2.
3.
4.
59.  რა სიდიდისაა დაახლოებით საშუალო დინამიკური არტერიული წნევა?
1.
2.
3.
4.
60.  როგორია პულსური ტალღის გავრცელების სიჩქარე საშუალო ასაკის ადამიანებში?
1.
2.
3.
4.
61.  რით ხასიათდება პარკუჭოვანი ექსტრასიტოლა?
1.
2.
3.
4.
62.  რომელ რეფლექსურ გავლენას წარმოადგენს დანინი-აშნერის რეფლექსი?
1.
2.
3.
4.
63.   რას წარმოადგენს ელექტროკარდიოგრამის კომპონენტი – სეგმენტი?
1.
2.
3.
4.
64.    სიმპათიკური ნერვებისგან უწყვეტელი შემავიწროვებელი გავლენის ქვეშაა:
1.
2.
3.
4.
65.  რომელი ტიპის რხევები არ განირჩევა მრუდზე არტერიული წნევის პირდაპირი მეთოდით რეგისტრაციისას?
1.
2.
3.
4.
66.  სისხლძარღვთა მამოძრავებელი ცენტრი:
1.
2.
3.
4.
67.  პარკუჭებიდან სისხლის განდევნის პერიოდის ფაზებია:
1.
2.
3.
4.
68.  აუსკულტაციული მეთოდით წნევის გაზომვის კოროტკოვისტონები ისმის ვიდრე მანჟეტში ჰაერის წნევასი სხლძარღვში არსებულ სისტოლურ წნევაზე ნაკლებია, მაგრამ მეტია დიასტოლურ წნევაზე. რაზეა დამოკიდებული ამტონების რაოდენობა და რამდენი შეიძლება იყოს იგი რიცხობრივად?
1.
2.
3.
4.
69.  პარკუჭების დაძაბვის პერიოდის ფაზებია:
1.
2.
3.
4.
70.   ემთხვევა თუ არა გულის ტონების საუკეთესოდ მოსასმენი წერტილები მათ წარმოქმნაში მონაწილე ელემენტების ტოპოგრაფიულ მდებარეობას?
1.
2.
3.
4.
71.  გული ორგანიზმში ორ ძირითად ფუნქციას ასრულებს:
1.
2.
3.
4.
72.  როდის იქნებოდა საშუალო დინამიკური წნევა დაახლოებით სისტოლურ და დიასტოლურ წნევათა საშუალო არითმეტიკულის ტოლი?
1.
2.
3.
4.
73.  სისხლის მიმოქცევის მცირე წრის კაპილარული ბადის ზედაპირია:
1.
2.
3.
4.
74.  წინაგულების ატიპიური კარდიომიოციტებით შედგენილი კონებია:
1.
2.
3.
4.
75.   პარკუჭების მექანიკური სისტოლის ხანგრძლივობას თითქმის ემთხვევა:
1.
2.
3.
4.
76.  წინაგულოვანი ექტრასისტოლის დროს:
1.
2.
3.
4.
77.   გულის მოსმენადი (აუსკულტაციური) ტონებია:
1.
2.
3.
4.
78.  რა განაპირობებს სისხლის პულსირებული ნაკადის უწყვეტ დინებად გარდაქმნას სისხლძარღვებში?
1.
2.
3.
4.
79.  გულის საკნების ელექტრომექანიკური მუშაობის თანმიმდევრობას და კოორდინირებულობას განსაზღვრავენ შემდეგი გარემოებები, გარდა ერთისა:
1.
2.
3.
4.
80.  რას იწვევს აორტის და საძილე არტერიის მექანორეცეტორების აგზნება?
1.
2.
3.
4.
81.  რატომ არის კაპილარების სუმარული წინაღობა არტერიოლების წინაღობაზე ნაკლები?
1.
2.
3.
4.
82.  აორტის რკალში დ ასაძილე არტერიის განტოტვის მიდამოში არსებული პრესორეცეპტორების ბუნებრივი გამღიზიანებელია:
1.
2.
3.
4.
83.  ატიპური კარდიომიოციტების მოსვენების მემბრანული პოტენციალი  დაახლოებით -60 მვ-ია, კუმშვადი კარდიომიოციტების უმრავლესობისთვის კი - -90 მვ, მიოკარდიუმის რომელი თვისების განმსაზღვრელი შეიძლება იყოს ეს?
1.
2.
3.
4.
84.  ერთნაირია თუ არა წნევის პულსური მერყეობის ამპლიტუდა არტერიულ სისხლძარღვებში?
1.
2.
3.
4.
85.  პარკუჭების მიოკარდიუმის შეფარდებითი რეფრაქტერობის პერიოდი გრძელდება:
1.
2.
3.
4.
86.  ელექტროკარდიოგრამის QRS კომპლექსის საერთო ხანგრძლივობა შეადგენს:
1.
2.
3.
4.
87.  სპონტანური ნელი დიასტოლური დეპოლარიზაციისა და მოქმედების პოტენციალის ნელი, აღმავალი ფაზის განვითარებაში წამყვან როლს ასრულებს:
1.
2.
3.
4.
88.  ადამიანის ორგანიზმში სისხლის სრული წრე ბრუნვა ხორციელდება:
1.
2.
3.
4.
89.  დამოკიდებულია თუ არა პულსური ტალღის გავრცელების სიჩქარე სისხლის მოძრაობის სიჩქარეზე?
1.
2.
3.
4.
90.  გულის ტონების მოსმენის მეთოდს ეწოდება:
1.
2.
3.
4.
91.  ჩამოთვლილთაგან რომელი ნივთიერებებია ფართოებენ სისხლძარღვებს? .
1.
2.
3.
4.
92.  რატომ არ მოისმინება აუსკულტაციურად III და IV ტონები?
1.
2.
3.
4.
93.  დროის მონაკვეთი პარკუჭების მოდუნების დაწყებიდან ნამგლისებრი სარქველების დახურვამდე იწოდება:
1.
2.
3.
4.
94.  რომელ სისხლძარღვებს აქვთ ყველაზე მაღალი კუთრი წინაღობა?
1.
2.
3.
4.
95.  გულის გამტარი სისტემის არსებობა უზრუნველყოფს შემდეგ ფიზიოლოგიურ თვისებებს, გარდა ერთისა: .
1.
2.
3.
4.
96.   წინაგულების მიოციტებში მოდინებული სისხლით მათი გაჭიმვისას სინთეზირდება:  
1.
2.
3.
4.
97.  რით აიხსნება ორივე Vagus-ის და ორივე sumpathicus-ის გადაკვეთის შემდეგ განვითარებული ტაქიკარდია?
1.
2.
3.
4.
98.  გულის რითმის აჩქარების – ტაქიკარდიის მიზეზი შეიძლება იყოს:  
1.
2.
3.
4.
99.  არტერიებში წნევა მუდმივად მერყეობს – პულსირებს (გარკვეულ საშუალო დონესთან შედარებით):
1.
2.
3.
4.
100.  სისხლის რომელი დეპოებია თქვენთვის ცნობილი და სისხლის რა ნაწილია იქ განთავსებული?
1.
2.
3.
4.
101.  კარდიოციკლის პროტოდიასტოლური პერიოდის ხანგრძლივობაა:
1.
2.
3.
4.
102.  ნელი დიასტოლური დეპოლარიზაციის განვითარების სიჩქარე რეგულირდება ვნს-ის სიმპათიკური მედიატორის - ნორადრენალინის მეშვეობით შემდეგნაირად:
1.
2.
3.
4.
103.  რა იწვევ სკუმშვადი კარდიომიოციტების მოქმედების პოტენციალის პლატოს განვითარებას?
1.
2.
3.
4.
104.  არტერიო-ვენური ანასტომოზები წარმოადგენენ:
1.
2.
3.
4.
105.  წინაგულების ატიპიური მიოციტებისგან შემდგარ კონებში:
1.
2.
3.
4.
106.  რას იწვევს გულზე ცთომილი ნერვის გავლენის გამოთიშვა (დენერვაციით ანატროპინის მოქმედებით)?
1.
2.
3.
4.
107.  გულის მიოციტების მოსვენების პოტენციალი თითქმის მთლიანად განპირობებულია:
1.
2.
3.
4.
108.  რომელი სისხლძარღვების სუმარული განიკვეთია ყველაზე მეტი?
1.
2.
3.
4.
109.  რით არის განპირობებული ელექტროკარდიოგრამაზე Pკბილი?
1.
2.
3.
4.
110.  ვენურ სისტემას შეუძლია იმოქმედოს, როგორც რეზერვუარმა პერიფერიული სისხლძარღვისათვის იმიტომ, რომ:
1.
2.
3.
4.
111.  გულში აგზნების გატარების სიჩქარე ყველაზე დაბალია:    
1.
2.
3.
4.
112.  როგორ გავლენას ახდენს ცთომილი ნერვი გულზე?
1.
2.
3.
4.
113.   რას შეესაბამება წნევის მატებისა და კლების ხანგრძლივობა (დაახლოებით) გულთან ახლოს მსხვილა რტერიებში?
1.
2.
3.
4.
114.  პარკუჭების მიოკარდიუმის აბსოლუტური რეფრაქტერობის პერიოდი დაახლოებით გრძელდება:
1.
2.
3.
4.
115.   სისხლის დაკარგვისას ვითარდება რეაქციები, გარდა ერთისა:
1.
2.
3.
4.
116.   სისხლძარღვთა შემავიწროებელი ძირითადი ჰუმორული ფაქტორებია:
1.
2.
3.
4.
117.   რა განაპირობებს სინუს-წინაგულოვანი კვანძის მაღალ ავტომატურ  აქტივობას (ავტორითმულობას)?
1.
2.
3.
4.
118.  რა ხანგრძლივობით მოქმედებს გულზე  ვაგუს-ის დაბოლოებებში წარმოქმნილი აცეტილქოლინი და რატომ?
1.
2.
3.
4.
119.   რომელი რეფლექსების საერთო საბოლოო გზას წარმოადგენს გულის ინტრამურული ეფერენტული ნეირონები?  
1.
2.
3.
4.
120.   ვენებში სისხლის ნაკადის სიჩქარეა:
1.
2.
3.
4.
121.  რომელი სისხლძარღვები მიეკუთვნებიან გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ონკანებს?
1.
2.
3.
4.
122.  ელექტროკარდიოგრამის რომელი ინტერვალის არათანაბრობა მიუთითებს, ძირითადად, გულის მუშაობის არარითმულობაზე (არითმიაზე)?
1.
2.
3.
4.
123.  მოგრძო ტვინში სისხლძარღვთა დეპრესორული ცენტრის გაღიზიანება იწვევს:
1.
2.
3.
4.
124.  აგზნების გამტარი წინაგულოვანი კონების თავისებურებანია:
1.
2.
3.
4.
125.   ფიზიკური მუშაობისას კორონარული სისხლის ნაკადი შეიძლება გაიზარდოს:
1.
2.
3.
4.
126.   სისხლის ნაკადისათვის ყველაზე ვიწრო სუმარული კალაპოტია:
1.
2.
3.
4.
127.   რა ცვლილებაა მოსალოდნელი ელექტროკარდიოგრამაზე წინაგულიდან პარკუჭებამდე აგზნების გატარების შენელებისას?
1.
2.
3.
4.
128.  ელექტროკარდიოგრამის სტანდარტული მეთოდით რეგისტრაციისას წინაგულების რეპოლარიზაცია არ ფიქსირდება. ამის ძირითადი მიზეზი ისაა, რომ:
1.
2.
3.
4.
129.  როგორია ელექტრო- და ფონო კარდიოგრაფიული თანხვედრა გულის II - დიასტოლურ ტონთან მიმართებაში?
1.
2.
3.
4.
130.  გულის ციკლის პარკუჭების დიასტოლის ხანგრძლივობაა:
1.
2.
3.
4.
131.  სისხლძარღვთა სისტემის რომელი ტიპის სისხლძარღვებშია ყველაზე დაბალი ხაზოვანი სიჩქარე, წნევა?
1.
2.
3.
4.
132.  სად შეიგრძნობა გულის ბიძგი და რა განაპირობებს მას?
1.
2.
3.
4.
133.  რომელ სისხლძარღვებს უწოდებენ რეზისტიულ სისხლძარღვებს?
1.
2.
3.
4.
134.  სისხლძარღვთა გლუვი კუნთები მუდმივად იმყოფებიან ნაწილობრივი შეკუმშვის მდგომარეობაში მაშინაც კი, როცა მოხსნილია სისხლძარღვებზ ეყველა გარეშე ნერვული და ჰუმორული გავლენა. ეს არის:  
1.
2.
3.
4.
135.  გულის საკნებისა და კორონარული სისხლძარღვების სისხლით არასაკმარისი ავსებისას (დაბალი სისხლსავსეობისას):
1.
2.
3.
4.
136.  გულის მუშაობის რიტმის ცვლილების სახეებია:
1.
2.
3.
4.
137.  რას გულისხმობს გულის მოქმედების რეგულირების ე.წ. ჰეტერომეტრული მექანიზმი?
1.
2.
3.
4.
138.  როდის წარმოიქმნება გულის IV ტონი?
1.
2.
3.
4.
139.  რას იწვევს აორტის და საძილე არტერიის ქემორეცეპტორების აგზნება?
1.
2.
3.
4.
140.  გულის I ტონის ფორმირებაში არ  მონაწილეობს:
1.
2.
3.
4.
141.  ელექტროკარდიოგრამაზე წინაგულების რეპოლარიზაცია რეგისტრირდება:
1.
2.
3.
4.
142.  რას ასახავენ ელექტროკარდიოგრამაზე მისი კბილები?
1.
2.
3.
4.
143.   ატრიოვენტრიულურ კვანძში აგზნების გატარების დაყოვნება უზრუნველყოფს:  
1.
2.
3.
4.
144.  გულის ქვემოთ ჩამოთვლილ ფიზიოლოგიურ თვისებათაგან რომელს არ განაპირობებს გულში აგზნების გამტარი სისტემა?
1.
2.
3.
4.
145.  ელექტროკარდიოგრამის რომელი მონაკვეთი შეესაბამება გულის მოსვენების პერიოდს და რა ხდება ამ დროს?
1.
2.
3.
4.
146.   გულის ციკლის ფაზებია:
1.
2.
3.
4.
147.  წინაგულების ატიპური კარდიომიოციტებით შედგენილი კონებით (ბახმანის, ვენკენბახის, ტორელის) და წინაგულების მიოკარდიუმის სინციტიუმით აგზნების დიდი  სიჩქარით გავრცელება განაპირობებს:
1.
2.
3.
4.
148.  რითა განპირობებული სინოატრიული კვანძის ავტორიტმულობა?
1.
2.
3.
4.
149.  რას იწვევს გულზე ორივე Vagus-ის და ორივე sympathicus-ის გადაკვეთა?
1.
2.
3.
4.
150.  გულის მოქმედების შეფასების რა მაჩვენებლებს იყენებენ?
1.
2.
3.
4.
151.  გულის I ტონის მიმართ მართებულია ყველა მტკიცებულება, გარდა ერთისა:
1.
2.
3.
4.
152.  ყველა კაპილარის განიკვეთის ფართის ჯამი დაახლოებით:
1.
2.
3.
4.
153.   პარკუჭების მიერ სისხლის განდევნისას განვითარებული ენერგიის რა პროცენტი იხარჯება სისხლის მოძრაობაზე არტერიოლებსა და კაპილარებში და რაზე მიუთითებს ეს ფაქტი?
1.
2.
3.
4.
154.   რა განაპირობებს სფიგმოგრამაზე ანაკროტას?
1.
2.
3.
4.
155.  რა განაპირობებს ცთომილი ნერვის ცენტრალური ტონუსის შენარჩუნებას?
1.
2.
3.
4.
156.  რა განაპირობებს გულის კუმშვითი აქტივობის ცვლილებით არტერიული სისტემის სისხლსავსეობის და, შესაბამისად, მასში არტერიული წნევის ადეკვატურ შეცვლას მხოლოდ `გადახრის პრინციპით~?
1.
2.
3.
4.
157.   გულის სისხლით მაღალი ავსების, აორტის შესართავსა და კორონარებში მაღალი წნევის პირობებში მარჯვენა წინა გულის რეფლექსოგენურიზონის გაჭიმვის რეცეპტორების გაღიზიანება:
1.
2.
3.
4.
158.   როგორია წნევა გულმკერდის ღრუს გარეთ მდებარე ვენებში? როგორ ისაზღვრება ვენური წნევა?
1.
2.
3.
4.
159.  ჰემოდინამიკის რომელ პარამეტრს განსაზღვრავს მნიშვნელოვნად სისხლძარღვთა სუმარული განივკვეთი და როგორია ამპარამეტრის დამოკიდებულება სუმარულ განივკვეთთან?
1.
2.
3.
4.
160.   ანრეპის ეფექტი ნიშნავს, რომ პარკუჭების მიოკარდიუმის შეკუმშვის ძალა მატულობს:
1.
2.
3.
4.
161.   არსებობს მონაცემები, რომ ჭეშმარიტი პეისმეკერების კავშირი კუმშვად მიოკარდიუმთან ხორციელდება:
1.
2.
3.
4.
162.  რა წარმოადგენს გულზე ცთომილი ნერვის ურთიერთსაპისპირო (როგორც შემაკავებელი, ასევე გამაძლიერებელი) გავლენის სტრუქტურულ საფუძველს?
1.
2.
3.
4.
163.  ელექტროკარდიოგრამის ყველაზე ცვალებადი კომპონენტია:
1.
2.
3.
4.
164.  რა არის ვექტორელექტროკარდიოგრაფია?
1.
2.
3.
4.
165.  სისხლის დინებისას სისხლძარღვის კედელზე განვითარებული წნევა პროპორციულია:
1.
2.
3.
4.
166.   კორონარულ სისხლძარღვებში სისხლი მოძრაობს ძირითადად:
1.
2.
3.
4.
167.  ადამიანის კორონარულ სისხლძარღვებში წუთში გაივლის:
1.
2.
3.
4.
168.  რა წარმოადგენს გულის რიტმის პირველი რიგის წამყვანს?
1.
2.
3.
4.
169.   ადამიანის სხეულის ქსოვილებში გატარებული ელექტროდენის მიმართ ელექტრული წინაღობის რეგისტრაციის მეთოდს ეწოდება:
1.
2.
3.
4.
170.   სად არის სისხლის ხაზობრივი სიჩქარე ყველაზე მეტი და სად - ყველაზე ნაკლები?
1.
2.
3.
4.
171.  ელექტროკარდიოგრამის რეგისტრაციის სტანდარტული ბიპოლარული გამოყვანებია:
1.
2.
3.
4.
172.  გულის სისხლით ავსებას უზრუნველყოფს:
1.
2.
3.
4.
173.  ფლებოგრამაზე a კბილი განპირობებულია:
1.
2.
3.
4.
174.  რა არის შეუძლებელი მიოკარდიუმში ხანგრძლივი რეფრაქტერობის ფაზის არსებობის გამო?