We have sent an email with your new password.


გული და სისხლძარღვები

201  I  By Gvantsakhodeli
გული და სისხლძარღვები
XIთავი

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  გულის კუნთის რეპოლარიზაცია იწყება იქ, სადაც:
1.
2.
3.
4.
2.  გულის ქვემოთ ჩამოთვლილ ფიზიოლოგიურ თვისებათაგან რომელს არ განაპირობებს გულში აგზნების გამტარი სისტემა?
1.
2.
3.
4.
3.  რა არის შეუძლებელი მიოკარდიუმში ხანგრძლივი რეფრაქტერობის ფაზის არსებობის გამო?
1.
2.
3.
4.
4.  როგორია ელექტრო- და ფონო კარდიოგრაფიული თანხვედრა გულის II - დიასტოლურ ტონთან მიმართებაში?
1.
2.
3.
4.
5.  ელექტროკარდიოგრამის QRS კომპლექსის საერთო ხანგრძლივობა შეადგენს:
1.
2.
3.
4.
6.  გულის ტონების მოსმენის მეთოდს ეწოდება:
1.
2.
3.
4.
7.  ყველა კაპილარის განიკვეთის ფართის ჯამი დაახლოებით:
1.
2.
3.
4.
8.   გულის სისხლით მაღალი ავსების, აორტის შესართავსა და კორონარებში მაღალი წნევის პირობებში მარჯვენა წინა გულის რეფლექსოგენურიზონის გაჭიმვის რეცეპტორების გაღიზიანება:
1.
2.
3.
4.
9.  წინაგულოვანი ექტრასისტოლის დროს:
1.
2.
3.
4.
10.  სად არის ორკარედი და სამკარედი სარქვლების მუშაობის ამსახველი ტონის საუკეთესო მოსასმენი წერტილი?
1.
2.
3.
4.
11.  გულის მოქმედების შეფასების რა მაჩვენებლებს იყენებენ?
1.
2.
3.
4.
12.  ადამიანის ორგანიზმში სისხლის სრული წრე ბრუნვა ხორციელდება:
1.
2.
3.
4.
13.  კარდიომიოციტების უმეტესობისათვის მოსვენების პოტენციალია:
1.
2.
3.
4.
14.  რამდენია გულის სისტოლური მოცულობა და წუთმოცულობა?
1.
2.
3.
4.
15.  სისხლძარღვთა გლუვი კუნთები მუდმივად იმყოფებიან ნაწილობრივი შეკუმშვის მდგომარეობაში მაშინაც კი, როცა მოხსნილია სისხლძარღვებზ ეყველა გარეშე ნერვული და ჰუმორული გავლენა. ეს არის:  
1.
2.
3.
4.
16.   როგორია ცთომილი ნერვის ტოტებით გულის ინერვაციის უპირატესი ლოკალიზაცია?
1.
2.
3.
4.
17.  ფლებოგრამაზე c კბილი განპირობებულია:
1.
2.
3.
4.
18.  ჩამოთვლილთაგან რომელი ნივთიერებებია ფართოებენ სისხლძარღვებს? .
1.
2.
3.
4.
19.  რა წარმოადგენს გულზე ცთომილი ნერვის ურთიერთსაპისპირო (როგორც შემაკავებელი, ასევე გამაძლიერებელი) გავლენის სტრუქტურულ საფუძველს?
1.
2.
3.
4.
20.  გულის რითმის შენელების – ბრადიკარდიის მიზეზი შეიძლება იყოს:
1.
2.
3.
4.
21.  სად შეიგრძნობა გულის ბიძგი და რა განაპირობებს მას?
1.
2.
3.
4.
22.  ელექტროკარდიოგრამის რეგისტრაციის სტანდარტული ბიპოლარული გამოყვანებია:
1.
2.
3.
4.
23.  რა ეწოდება არტერიული პულსის ჩანაწერს და რას უკავშირდება მისი ფაზები?
1.
2.
3.
4.
24.  სპონტანური დიასტოლური დეპოლარიზაციის სიჩქარე და სიხშირე უფრო დაბალია:
1.
2.
3.
4.
25.  გულში აღმოცენებული და გავრცელებული ელექტრული პოტენციალების რეგისტრაციისათვის პოტენციალის გამოყვანას არ ახდენენ:
1.
2.
3.
4.
26.  კაპილარებში სისხლი მოძრაობს:
1.
2.
3.
4.
27.  "სულ ან არაფრის" კანონსემორჩილება:
1.
2.
3.
4.
28.  რა არის კოროტკოვისტონი?
1.
2.
3.
4.
29.  ორივე პარკუჭის ზედაპირისა და ფუძის აგზნებით განპირობებულია ელექტროკარდიოგრამის:
1.
2.
3.
4.
30.  როდის წარმოიქმნება გულის IV ტონი?
1.
2.
3.
4.
31.  რა ხანგრძლივობით მოქმედებს გულზე  ვაგუს-ის დაბოლოებებში წარმოქმნილი აცეტილქოლინი და რატომ?
1.
2.
3.
4.
32.  რით ხასიათდება პარკუჭოვანი ექსტრასიტოლა?
1.
2.
3.
4.
33.   ვენებში სისხლის დაუბრკოლებლად მოძრაობა განპირობებულია რიგი ანატომიური და ფიზიოლოგიური დამატებითი ხელშემწყობი ფაქტორებით, რადგან:
1.
2.
3.
4.
34.  რით აიხსნება ორივე Vagus-ის და ორივე sumpathicus-ის გადაკვეთის შემდეგ განვითარებული ტაქიკარდია?
1.
2.
3.
4.
35.  რას იწვევს აორტის და საძილე არტერიის ქემორეცეპტორების აგზნება?
1.
2.
3.
4.
36.  რას გულისხმობს გულის მოქმედების რეგულირების ე.წ. ჰეტერომეტრული მექანიზმი?
1.
2.
3.
4.
37.  ითვლება, რომ პარკუჭების შიგნითა ზედაპირის, მარჯვენა დვრილისებრი კუნთისა და გულის მწვერვალის აგზნებით განპირობებულია ელექტროკარდიოგრამის:
1.
2.
3.
4.
38.  ინტრაკარდიალურ სარეგულაციო მექანიზმებს მიეკუთვნება ყველა ჩამოთვლილი, გარდა ერთისა:
1.
2.
3.
4.
39.  გულის I ტონის მიმართ მართებულია ყველა მტკიცებულება, გარდა ერთისა:
1.
2.
3.
4.
40.  ჰემოდინამიკის რომელ პარამეტრს განსაზღვრავს მნიშვნელოვნად სისხლძარღვთა სუმარული განივკვეთი და როგორია ამპარამეტრის დამოკიდებულება სუმარულ განივკვეთთან?
1.
2.
3.
4.
41.  რომელ რეფლექსურ გავლენას წარმოადგენს დანინი-აშნერის რეფლექსი?
1.
2.
3.
4.
42.   ფიზიკური მუშაობისას კორონარული სისხლის ნაკადი შეიძლება გაიზარდოს:
1.
2.
3.
4.
43.  აგზნების გამტარი წინაგულოვანი კონების თავისებურებანია:
1.
2.
3.
4.
44.  როგორია ელექტროკარდიოგრამაზე II სტანდარტულ განხრაში იზო დადებითი კბილების ამპლიტუდის თანაფარდობა?
1.
2.
3.
4.
45.  გულში აგზნების გატარების სიჩქარე ყველაზე დაბალია:    
1.
2.
3.
4.
46.  რა განაპირობებს სისხლის პულსირებული ნაკადის უწყვეტ დინებად გარდაქმნას სისხლძარღვებში?
1.
2.
3.
4.
47.  ელექტროკარდიოგრამის რომელი ინტერვალის არათანაბრობა მიუთითებს, ძირითადად, გულის მუშაობის არარითმულობაზე (არითმიაზე)?
1.
2.
3.
4.
48.  დამოკიდებულია თუ არა პულსური ტალღის გავრცელების სიჩქარე სისხლის მოძრაობის სიჩქარეზე?
1.
2.
3.
4.
49.  ადამიანის ორგანიზმში სისხლის ნაკადის მოცულობითი სიჩქარე შეიძლება განისაზღვროს:
1.
2.
3.
4.
50.   სინოატრიული კვანძის უჯრედების ნელი დიასტოლური დეპოლარიზაციისა და მოქმედების პოტენციალის ნელი აღმავალი ფაზის განვითარებაში წამყვან როლს ასრულებს:
1.
2.
3.
4.
51.   როგორია წნევა გულმკერდის ღრუს გარეთ მდებარე ვენებში? როგორ ისაზღვრება ვენური წნევა?
1.
2.
3.
4.
52.  რომელი სისხლძარღვები მიეკუთვნებიან გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ონკანებს?
1.
2.
3.
4.
53.  ელექტრო კარდიოგრამის რეგისტრაციის უნიპოლარული (კიდურების) გამოყვანებია:
1.
2.
3.
4.
54.  მოგრძო ტვინში სისხლძარღვთა დეპრესორული ცენტრის გაღიზიანება იწვევს:
1.
2.
3.
4.
55.  დროის მონაკვეთი პარკუჭების მოდუნების დაწყებიდან ნამგლისებრი სარქველების დახურვამდე იწოდება:
1.
2.
3.
4.
56.  კუნთური მუშაობისას აღინიშნება წუთმოცულობის მნიშვნელოვანი მატება, რაც განპირობებულია გულის:
1.
2.
3.
4.
57.  პარკუჭების დაძაბვის პერიოდის ფაზებია:
1.
2.
3.
4.
58.  ელექტროკარდიოგრამის Tკბილსა და მომდევნო P კბილსშორის არსებული სეგმენტი შეესაბამება:
1.
2.
3.
4.
59.   ანრეპის ეფექტი ნიშნავს, რომ პარკუჭების მიოკარდიუმის შეკუმშვის ძალა მატულობს:
1.
2.
3.
4.
60.  რომელ სისხლძარღვებს უწოდებენ რეზისტიულ სისხლძარღვებს?
1.
2.
3.
4.
61.   მარჯვენა წინაგულიდან მარცხენა წინაგულზე აგზნების გადაცემას სჭირდება დაახლოებით:
1.
2.
3.
4.
62.  მარჯვენა წინაგულში ღრუვენების შერთვის ადგილას არსებული რეფლექსოგენურიზონის გაჭიმვის რეცეპტორების გაღიზიანება (გულის ზომიერი სისხლსავსეობის პირობებში) იწვევს მარცხენა პარკუჭის მიოკარდიუმის შეკუმშვის გაძლიერებას. როგორი ტიპის რეფლექსებით და რა მიზნით ხორციელდება ეს რეაქციები?
1.
2.
3.
4.
63.  რა ხანგრძლივობით მოქმედებს გულზე sympathicus-ის მედიატორი ნორადრენალინი და რატომ?
1.
2.
3.
4.
64.   სფიგმოგრამის კომპონენტებია:
1.
2.
3.
4.
65.  მიოკარდიუმის რა თვისებები უზრუნველყოფენ, უპირატესად, მათ რითმულ, სინქრონულ და, ამავე დროს, თანმიმდევრულ, კოორდინირებულ მოქმედებას?
1.
2.
3.
4.
66.   ატრიოვენტრიულურ კვანძში აგზნების გატარების დაყოვნება უზრუნველყოფს:  
1.
2.
3.
4.
67.  გულში აგზნება წარმოიქმნება პერიოდულად მასშივე მიმდინარე პროცესების გავლენით. ამ მოვლენას ეწოდება:
1.
2.
3.
4.
68.  გული ორგანიზმში ორ ძირითად ფუნქციას ასრულებს:
1.
2.
3.
4.
69.  რას ასახავენ ელექტროკარდიოგრამაზე მისი კბილები?
1.
2.
3.
4.
70.  რა განსაზღვრავს მიოკარდიუმის შეკუმშვის ძალას?
1.
2.
3.
4.
71.   პარკუჭების მექანიკური სისტოლის ხანგრძლივობას თითქმის ემთხვევა:
1.
2.
3.
4.
72.   სისხლძარღვთა შემავიწროებელი ძირითადი ჰუმორული ფაქტორებია:
1.
2.
3.
4.
73.  აგზნება ატრიოვენტრიკულურ კვანძს აღწევს:
1.
2.
3.
4.
74.   რა დარღვევაზე შეიძლება ვიფიქროთ ელექტროკარდიოგრამაზე  QRT კომპლექსის გახანგრძლივებისას?
1.
2.
3.
4.
75.  როგორია ელექტრო- და ფონოკარდიოგრაფიული თანხვედრა გულის I - სისტოლურ ტონთან მიმართებაში?
1.
2.
3.
4.
76.    სიმპათიკური ნერვებისგან უწყვეტელი შემავიწროვებელი გავლენის ქვეშაა:
1.
2.
3.
4.
77.   რომელ სისხლძარღვებს უწოდებენ ტევად სისხლძარღვებს და რატომ?
1.
2.
3.
4.
78.  სისხლის დინების წინაღობა:
1.
2.
3.
4.
79.   რა ცვლილებაა მოსალოდნელი ელექტროკარდიოგრამაზე წინაგულიდან პარკუჭებამდე აგზნების გატარების შენელებისას?
1.
2.
3.
4.
80.  პარკუჭებიდან სისხლის განდევნის პერიოდის ფაზებია:
1.
2.
3.
4.
81.  ვენებში სისხლის ცირკულაციას, გარდა ჰემოდინამიკური პარამეტრებისა, ხელს უწყობს:
1.
2.
3.
4.
82.  რატომ არ მოისმინება აუსკულტაციურად III და IV ტონები?
1.
2.
3.
4.
83.  სისხლის მიმოქცევის მცირე წრის კაპილარული ბადის ზედაპირია:
1.
2.
3.
4.
84.   ვენებში სისხლის ნაკადის სიჩქარეა:
1.
2.
3.
4.
85.  ერთნაირია თუ არა წნევის პულსური მერყეობის ამპლიტუდა არტერიულ სისხლძარღვებში?
1.
2.
3.
4.
86.  სისხლძარღვთა მამოძრავებელი ცენტრი:
1.
2.
3.
4.
87.   წინაგულების მიოციტებში მოდინებული სისხლით მათი გაჭიმვისას სინთეზირდება:  
1.
2.
3.
4.
88.  რას ასახავენ ელექტროკარდიოგრამაზე კბილთაშორისი ინტერვალები?
1.
2.
3.
4.
89.  გულის რეგულაციის რომელ მექანიზმს მიეკუთვნება ფრანკ სტარლინგის "გულისკანონი"?
1.
2.
3.
4.
90.   სისხლის დაკარგვისას ვითარდება რეაქციები, გარდა ერთისა:
1.
2.
3.
4.
91.  რა გავლენას ახდენს სიმპათიკური ნერვი გულზე?
1.
2.
3.
4.
92.  გულის მუშაობის რიტმის ცვლილების სახეებია:
1.
2.
3.
4.
93.  აუსკულტაციურად განირჩევა:
1.
2.
3.
4.
94.  რა იწვევ სკუმშვადი კარდიომიოციტების მოქმედების პოტენციალის პლატოს განვითარებას?
1.
2.
3.
4.
95.  რა განაპირობებს გულის კუმშვითი აქტივობის ცვლილებით არტერიული სისტემის სისხლსავსეობის და, შესაბამისად, მასში არტერიული წნევის ადეკვატურ შეცვლას მხოლოდ `გადახრის პრინციპით~?
1.
2.
3.
4.
96.  გულის საკნების ელექტრომექანიკური მუშაობის თანმიმდევრობას და კოორდინირებულობას განსაზღვრავენ შემდეგი გარემოებები, გარდა ერთისა:
1.
2.
3.
4.
97.  წინაგულების ატიპური კარდიომიოციტებით შედგენილი კონებით (ბახმანის, ვენკენბახის, ტორელის) და წინაგულების მიოკარდიუმის სინციტიუმით აგზნების დიდი  სიჩქარით გავრცელება განაპირობებს:
1.
2.
3.
4.
98.  ატიპური კარდიომიოციტების მოსვენების მემბრანული პოტენციალი  დაახლოებით -60 მვ-ია, კუმშვადი კარდიომიოციტების უმრავლესობისთვის კი - -90 მვ, მიოკარდიუმის რომელი თვისების განმსაზღვრელი შეიძლება იყოს ეს?
1.
2.
3.
4.
99.  რას ასახავს მარცხენა პარკუჭის მიერ სისტოლის დროს გადასროლილი სისხლით გამოწვეული არტერიული პულსაცია – არტერიული პულსი?
1.
2.
3.
4.
100.  რას გულისხმობს გულის მოქმედების რეგულირების ე.წ. ჰომეომეტრული მექანიზმი?
1.
2.
3.
4.
101.  სისხლძარღვთა სისტემის რომელი ტიპის სისხლძარღვებშია ყველაზე დაბალი ხაზოვანი სიჩქარე, წნევა?
1.
2.
3.
4.
102.  რომელი ტიპის რხევები არ განირჩევა მრუდზე არტერიული წნევის პირდაპირი მეთოდით რეგისტრაციისას?
1.
2.
3.
4.
103.   გულის I (სისტოლური) ტონი წარმოიქმნება:
1.
2.
3.
4.
104.  ნელი დიასტოლური დეპოლარიზაციის განვითარების სიჩქარე რეგულირდება ვნს-ის პარასიმპათიკური მედიატორის -აცეტილქოლინის მეშვეობით შემდეგნაირად:
1.
2.
3.
4.
105.  სისხლძარღვთა სისტემის რომელ ნაწილში და რატომ ცვალებადობს სისხლის დინების ხაზოვანი და მოცულობითი სიჩქარე განუწყვეტლივ?
1.
2.
3.
4.
106.  გულის გამტარი სისტემის ავტომატიის კლებადი გრადიენტი იმაში მდგომარეობს, რომ გამტარი სისტემის სხვადასხვა უბანი რაც უფრო დაცილებულია:
1.
2.
3.
4.
107.  გულის II ტონის მიმართ მართებულია ყველა მტკიცებულება, გარდა ერთისა:
1.
2.
3.
4.
108.  პარკუჭების მიოკარდიუმის მოქმედების პოტენციალი სფაზებია:
1.
2.
3.
4.
109.  გულის სისხლით ავსებას უზრუნველყოფს:
1.
2.
3.
4.
110.  პარკუჭების მიოკარდიუმის შეფარდებითი რეფრაქტერობის პერიოდი გრძელდება:
1.
2.
3.
4.
111.  არტერიო-ვენური ანასტომოზები წარმოადგენენ:
1.
2.
3.
4.
112.   რა განაპირობებს სინუს-წინაგულოვანი კვანძის მაღალ ავტომატურ  აქტივობას (ავტორითმულობას)?
1.
2.
3.
4.
113.  გულის საკნებისა და კორონარული სისხლძარღვების სისხლით არასაკმარისი ავსებისას (დაბალი სისხლსავსეობისას):
1.
2.
3.
4.
114.  რომელი ნივთიერების ლოკალური კონცენტრაციის გაზრდა იწვევს არტერიოლების ვაზოკონსტრიქციას?
1.
2.
3.
4.
115.   რისგან შედგება გულის პერიფერიული რეფლექსის რეფლექსური რკალი?
1.
2.
3.
4.
116.   ემთხვევა თუ არა გულის ტონების საუკეთესოდ მოსასმენი წერტილები მათ წარმოქმნაში მონაწილე ელემენტების ტოპოგრაფიულ მდებარეობას?
1.
2.
3.
4.
117.  ადამიანის კორონარულ სისხლძარღვებში წუთში გაივლის:
1.
2.
3.
4.
118.  პარკუჭოვანი ექსტრასისტოლისთვის დამახასიათებელია:
1.
2.
3.
4.
119.  ვენურ სისტემას შეუძლია იმოქმედოს, როგორც რეზერვუარმა პერიფერიული სისხლძარღვისათვის იმიტომ, რომ:
1.
2.
3.
4.
120.  რატომ არის კაპილარების სუმარული წინაღობა არტერიოლების წინაღობაზე ნაკლები?
1.
2.
3.
4.
121.  წინაგულების ატიპიური კარდიომიოციტებით შედგენილი კონებია:
1.
2.
3.
4.
122.  როგორია მიოკარდიუმის შეკუმშვისა და რეფრაქტერობის ფაზის ხანგრძლივობათა თანაფარდობა?
1.
2.
3.
4.
123.  ცთომილი ნერვის ერთი და იგივე ძალით გაღიზიანებისას რაზეა დამოკიდებული მისი მოქმედების ხასიათი გულზე?
1.
2.
3.
4.
124.  ელექტროკარდიოგრამის რომელი კბილი შეესაბამება პარკუჭების აგზნების დასასრულს?
1.
2.
3.
4.
125.  სპონტანური ნელი დიასტოლური დეპოლარიზაციისა და მოქმედების პოტენციალის ნელი, აღმავალი ფაზის განვითარებაში წამყვან როლს ასრულებს:
1.
2.
3.
4.
126.  სისხლის არტერიული წნევის გაზომვის მეთოდებია:
1.
2.
3.
4.
127.  არტერიული წნევის ნორმალური მაჩვენებლების შენარჩუნება შეუძლებელია, თუ ორგანიზმი კარგავს არსებული სისხლის:
1.
2.
3.
4.
128.  რას იწვევს აორტის და საძილე არტერიის მექანორეცეტორების აგზნება?
1.
2.
3.
4.
129.  როგორ შეიძლება ელექტროკარდიოგრამის მიხედვით გამოითვალოს გულის მუშაობის სიხშირე (პულსი) წუთში?
1.
2.
3.
4.
130.  როგორია პულსური ტალღის გავრცელების სიჩქარე საშუალო ასაკის ადამიანებში?
1.
2.
3.
4.
131.   რომელი რეფლექსების საერთო საბოლოო გზას წარმოადგენს გულის ინტრამურული ეფერენტული ნეირონები?  
1.
2.
3.
4.
132.  რა სიდიდისაა დაახლოებით საშუალო დინამიკური არტერიული წნევა?
1.
2.
3.
4.
133.  გულის ციკლის პარკუჭების სისტოლის ხანგრძლივობაა:
1.
2.
3.
4.
134.  არტერიები და არტერიოლები ძირითადად ინერვირდება:
1.
2.
3.
4.
135.  სისხლის დინებისას სისხლძარღვის კედელზე განვითარებული წნევა პროპორციულია:
1.
2.
3.
4.
136.   პარკუჭებში მათი სისტოლის დაწყების წინ სისხლის მაქსიმალური მოცულობაა:
1.
2.
3.
4.
137.   გულის ციკლის ფაზებია:
1.
2.
3.
4.
138.  გულის რიტმის წამყვანში აღმოცენებულია გზნება წინაგულების გამტარი სისტემით თითქმის:
1.
2.
3.
4.
139.   რით არის განპირობებული სინუს-წინაგულოვანი (სინოატრიული) კვანძის პირველი რიგის პეისმეიკერობა?
1.
2.
3.
4.
140.  აორტის რკალში დ ასაძილე არტერიის განტოტვის მიდამოში არსებული პრესორეცეპტორების ბუნებრივი გამღიზიანებელია:
1.
2.
3.
4.
141.   სად არიან მოთავსებული გულის ცთომილი ნერვის მეორე ნეირონის სხეულები?
1.
2.
3.
4.
142.  რა არის ელექტროკარდიოგრაფია?
1.
2.
3.
4.
143.  როდის იქნებოდა საშუალო დინამიკური წნევა დაახლოებით სისტოლურ და დიასტოლურ წნევათა საშუალო არითმეტიკულის ტოლი?
1.
2.
3.
4.
144.  რას ეწოდება გულის ელექტრული ღერძი?
1.
2.
3.
4.
145.  მოზრდილი ადამიანის არტერიული წნევის ნორმული მაჩვენებლებია (მმHგ): სისტოლური დიასტოლური პულსური საშუალო
1.
2.
3.
4.
146.  რომელ სისხლძარღვებზე ზემოქმედებით არეგულირებენ, ძირითადად, ნერვული და ჰუმორული ფაქტორები კაპილარულ სისხლის მიმოქცევას?
1.
2.
3.
4.
147.   რა განაპირობებს სფიგმოგრამაზე ანაკროტას?
1.
2.
3.
4.
148.   გულის მოსმენადი (აუსკულტაციური) ტონებია:
1.
2.
3.
4.
149.  აუსკულტაციული მეთოდით წნევის გაზომვის კოროტკოვისტონები ისმის ვიდრე მანჟეტში ჰაერის წნევასი სხლძარღვში არსებულ სისტოლურ წნევაზე ნაკლებია, მაგრამ მეტია დიასტოლურ წნევაზე. რაზეა დამოკიდებული ამტონების რაოდენობა და რამდენი შეიძლება იყოს იგი რიცხობრივად?
1.
2.
3.
4.
150.  რა განაპირობებს სფიგმოგრამაზე კატაკროტას?
1.
2.
3.
4.
151.   არსებობს მონაცემები, რომ ჭეშმარიტი პეისმეკერების კავშირი კუმშვად მიოკარდიუმთან ხორციელდება:
1.
2.
3.
4.
152.  ელექტროკარდიოგრამაზე წინაგულების რეპოლარიზაცია რეგისტრირდება:
1.
2.
3.
4.
153.  გულის ინტრამურული განგლიების ეფერენტული ნეირონები:
1.
2.
3.
4.
154.   არჩევენ ფუნქციონირებადი კაპილარების ორ სახეს:
1.
2.
3.
4.
155.  ელექტროკარდიოგრამის რომელი მონაკვეთი შეესაბამება გულის მოსვენების პერიოდს და რა ხდება ამ დროს?
1.
2.
3.
4.
156.  გულის I ტონის ფორმირებაში არ  მონაწილეობს:
1.
2.
3.
4.
157.   კორონარულ სისხლძარღვებში სისხლი მოძრაობს ძირითადად:
1.
2.
3.
4.
158.  კარდიოციკლის პროტოდიასტოლური პერიოდის ხანგრძლივობაა:
1.
2.
3.
4.
159.   პარკუჭების მიერ სისხლის განდევნისას განვითარებული ენერგიის რა პროცენტი იხარჯება სისხლის მოძრაობაზე არტერიოლებსა და კაპილარებში და რაზე მიუთითებს ეს ფაქტი?
1.
2.
3.
4.
160.  როგორია ელექტროკარდიოგრამაზე II სტანდარტულ განხრაში პარკუჭოვანი Q და R კბილების თანაფარდობა?
1.
2.
3.
4.
161.  პარკუჭების მიოკარდიუმის მოქმედების პოტენციალის წარმოქმნისათვის საჭიროა მემბრანის დეპოლარიზაცია:
1.
2.
3.
4.
162.  ელექტროკარდიოგრამის P-Q ინტერვალი ნორმაში დაახლოებით არის:
1.
2.
3.
4.
163.  რა წარმოადგენს გულის რიტმის პირველი რიგის წამყვანს?
1.
2.
3.
4.
164.   სად არის სისხლის ხაზობრივი სიჩქარე ყველაზე მეტი და სად - ყველაზე ნაკლები?
1.
2.
3.
4.
165.  არტერიებში წნევა მუდმივად მერყეობს – პულსირებს (გარკვეულ საშუალო დონესთან შედარებით):
1.
2.
3.
4.
166.  გულის გამტარი სისტემის არსებობა უზრუნველყოფს შემდეგ ფიზიოლოგიურ თვისებებს, გარდა ერთისა: .
1.
2.
3.
4.
167.  გულის მიოციტების მოსვენების პოტენციალი თითქმის მთლიანად განპირობებულია:
1.
2.
3.
4.
168.  რითა განპირობებული სინოატრიული კვანძის ავტორიტმულობა?
1.
2.
3.
4.
169.  რით არის განპირობებული ელექტროკარდიოგრამაზე  QRSშკბილები?
1.
2.
3.
4.
170.  ელექტროკარდიოგრამის სტანდარტული მეთოდით რეგისტრაციისას წინაგულების რეპოლარიზაცია არ ფიქსირდება. ამის ძირითადი მიზეზი ისაა, რომ:
1.
2.
3.
4.
171.   სისხლის ნაკადისათვის ყველაზე ვიწრო სუმარული კალაპოტია:
1.
2.
3.
4.
172.  ფლებოგრამაზე a კბილი განპირობებულია:
1.
2.
3.
4.
173.  რა არის ვექტორელექტროკარდიოგრაფია?
1.
2.
3.
4.
174.  რომელ სისხლძარღვებს აქვთ ყველაზე მაღალი კუთრი წინაღობა?
1.
2.
3.
4.
175.  მიოკარდიუმის თვისებებია:
1.
2.
3.
4.
176.  მოგრძო ტვინში სისხლძარღვთა პრესორული ცენტრის გაღიზიანება იწვევს:
1.
2.
3.
4.
177.  რომელი სისხლძარღვების სუმარული განიკვეთია ყველაზე მეტი?
1.
2.
3.
4.
178.  რომელ ნერვულ ცენტრს ახასიათებს ცენტრალური ტონუსი ანუ მუდმივი გავლენა გულზე?
1.
2.
3.
4.
179.   პარკუჭების მიოკარდიუმის ფიბრილაციის დროს პარკუჭები:
1.
2.
3.
4.
180.  რომელი რეცეპტორების სტიმულაციაზეა დამოკიდებული კარდიომიოციტებზე კატექოლამინების მოქმედების ეფექტი?
1.
2.
3.
4.
181.  ელქტროკარდიოგრამაზე პარკუჭის ელექტრული სისტოლა რამდენიმე კბილითაა წარმოდგენილი, ხოლო წინაგულების ელექტრული სისტოლა – მხოლოდ P კბილით. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი მიზეზი არ ხსნის ამას?
1.
2.
3.
4.
182.  გულის რითმის აჩქარების – ტაქიკარდიის მიზეზი შეიძლება იყოს:  
1.
2.
3.
4.
183.  რა განაპირობებს ცთომილი ნერვის ცენტრალური ტონუსის შენარჩუნებას?
1.
2.
3.
4.
184.  ელექტროკარდიოგრამის ყველაზე ცვალებადი კომპონენტია:
1.
2.
3.
4.
185.  ცთომილ ნერვს, ურთიერთქმედებს რა გულში და სარეგულაციო მექანიზმებთან, შეუძლია გამოიწვიოს გულის მოქმედების:
1.
2.
3.
4.
186.  პარკუჭების მიოკარდიუმის აბსოლუტური რეფრაქტერობის პერიოდი დაახლოებით გრძელდება:
1.
2.
3.
4.
187.  წინაგულების ატიპიური მიოციტებისგან შემდგარ კონებში:
1.
2.
3.
4.
188.   ადამიანის სხეულის ქსოვილებში გატარებული ელექტროდენის მიმართ ელექტრული წინაღობის რეგისტრაციის მეთოდს ეწოდება:
1.
2.
3.
4.
189.  რას იწვევს გულზე ორივე Vagus-ის და ორივე sympathicus-ის გადაკვეთა?
1.
2.
3.
4.
190.  რით არის განპირობებული ელექტროკარდიოგრამაზე Pკბილი?
1.
2.
3.
4.
191.  ნელი დიასტოლური დეპოლარიზაციის განვითარების სიჩქარე რეგულირდება ვნს-ის სიმპათიკური მედიატორის - ნორადრენალინის მეშვეობით შემდეგნაირად:
1.
2.
3.
4.
192.  როდის წარმოიქმნება გულის III ტონი?
1.
2.
3.
4.
193.  როდის და სად წარმოიქმნება პულსური ტალღა?
1.
2.
3.
4.
194.   რომელი ტიპის სიხლძარღვებში რეგისტრირდება წნევის პულსური მერყეობა და რას უდრის იგი ნორმაში?
1.
2.
3.
4.
195.  როგორ გავლენას ახდენს ცთომილი ნერვი გულზე?
1.
2.
3.
4.
196.   რას შეესაბამება წნევის მატებისა და კლების ხანგრძლივობა (დაახლოებით) გულთან ახლოს მსხვილა რტერიებში?
1.
2.
3.
4.
197.  რას იწვევს გულზე ცთომილი ნერვის გავლენის გამოთიშვა (დენერვაციით ანატროპინის მოქმედებით)?
1.
2.
3.
4.
198.   რას წარმოადგენს ელექტროკარდიოგრამის კომპონენტი – სეგმენტი?
1.
2.
3.
4.
199.  სისხლის რომელი დეპოებია თქვენთვის ცნობილი და სისხლის რა ნაწილია იქ განთავსებული?
1.
2.
3.
4.
200.  გულის ციკლის პარკუჭების დიასტოლის ხანგრძლივობაა:
1.
2.
3.
4.
201.  წინაგულების ატიპიური კარდიომიოციტებისგან შემდგარი გამტარი სისტემის კონები უზრუნველყოფენ:
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz