გული და სისხლძარღვები

201  I  By Gvantsakhodeli
Please take the quiz to rate it.

გული და სისხლძარღვები
XIთავი

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  გული ორგანიზმში ორ ძირითად ფუნქციას ასრულებს:
A.
B.
C.
D.
2.  გულში აგზნება წარმოიქმნება პერიოდულად მასშივე მიმდინარე პროცესების გავლენით. ამ მოვლენას ეწოდება:
A.
B.
C.
D.
3.  წინაგულების ატიპიური კარდიომიოციტებით შედგენილი კონებია:
A.
B.
C.
D.
4.  წინაგულების ატიპიური კარდიომიოციტებისგან შემდგარი გამტარი სისტემის კონები უზრუნველყოფენ:
A.
B.
C.
D.
5.  აგზნების გამტარი წინაგულოვანი კონების თავისებურებანია:
A.
B.
C.
D.
6.  კარდიომიოციტების უმეტესობისათვის მოსვენების პოტენციალია:
A.
B.
C.
D.
7.  გულის მიოციტების მოსვენების პოტენციალი თითქმის მთლიანად განპირობებულია:
A.
B.
C.
D.
8.  მიოკარდიუმის თვისებებია:
A.
B.
C.
D.
9.  რა წარმოადგენს გულის რიტმის პირველი რიგის წამყვანს?
A.
B.
C.
D.
10.  რა იწვევ სკუმშვადი კარდიომიოციტების მოქმედების პოტენციალის პლატოს განვითარებას?
A.
B.
C.
D.
11.  რითა განპირობებული სინოატრიული კვანძის ავტორიტმულობა?
A.
B.
C.
D.
12.  პარკუჭების მიოკარდიუმის მოქმედების პოტენციალის წარმოქმნისათვის საჭიროა მემბრანის დეპოლარიზაცია:
A.
B.
C.
D.
13.  პარკუჭების მიოკარდიუმის მოქმედების პოტენციალი სფაზებია:
A.
B.
C.
D.
14.  სპონტანური დიასტოლური დეპოლარიზაციის სიჩქარე და სიხშირე უფრო დაბალია:
A.
B.
C.
D.
15.   სინოატრიული კვანძის უჯრედების ნელი დიასტოლური დეპოლარიზაციისა და მოქმედების პოტენციალის ნელი აღმავალი ფაზის განვითარებაში წამყვან როლს ასრულებს:
A.
B.
C.
D.
16.   არსებობს მონაცემები, რომ ჭეშმარიტი პეისმეკერების კავშირი კუმშვად მიოკარდიუმთან ხორციელდება:
A.
B.
C.
D.
17.  ნელი დიასტოლური დეპოლარიზაციის განვითარების სიჩქარე რეგულირდება ვნს-ის სიმპათიკური მედიატორის - ნორადრენალინის მეშვეობით შემდეგნაირად:
A.
B.
C.
D.
18.  ნელი დიასტოლური დეპოლარიზაციის განვითარების სიჩქარე რეგულირდება ვნს-ის პარასიმპათიკური მედიატორის -აცეტილქოლინის მეშვეობით შემდეგნაირად:
A.
B.
C.
D.
19.  გულის რიტმის წამყვანში აღმოცენებულია გზნება წინაგულების გამტარი სისტემით თითქმის:
A.
B.
C.
D.
20.  პარკუჭების მიოკარდიუმის აბსოლუტური რეფრაქტერობის პერიოდი დაახლოებით გრძელდება:
A.
B.
C.
D.
21.  პარკუჭების მიოკარდიუმის შეფარდებითი რეფრაქტერობის პერიოდი გრძელდება:
A.
B.
C.
D.
22.  გულის გამტარი სისტემის არსებობა უზრუნველყოფს შემდეგ ფიზიოლოგიურ თვისებებს, გარდა ერთისა: .
A.
B.
C.
D.
23.  როგორია მიოკარდიუმის შეკუმშვისა და რეფრაქტერობის ფაზის ხანგრძლივობათა თანაფარდობა?
A.
B.
C.
D.
24.  გულის საკნების ელექტრომექანიკური მუშაობის თანმიმდევრობას და კოორდინირებულობას განსაზღვრავენ შემდეგი გარემოებები, გარდა ერთისა:
A.
B.
C.
D.
25.  გულის გამტარი სისტემის ავტომატიის კლებადი გრადიენტი იმაში მდგომარეობს, რომ გამტარი სისტემის სხვადასხვა უბანი რაც უფრო დაცილებულია:
A.
B.
C.
D.
26.  "სულ ან არაფრის" კანონსემორჩილება:
A.
B.
C.
D.
27.   ატრიოვენტრიულურ კვანძში აგზნების გატარების დაყოვნება უზრუნველყოფს:  
A.
B.
C.
D.
28.  რა არის შეუძლებელი მიოკარდიუმში ხანგრძლივი რეფრაქტერობის ფაზის არსებობის გამო?
A.
B.
C.
D.
29.  რით ხასიათდება პარკუჭოვანი ექსტრასიტოლა?
A.
B.
C.
D.
30.  რა არის ვექტორელექტროკარდიოგრაფია?
A.
B.
C.
D.
31.  რა არის ელექტროკარდიოგრაფია?
A.
B.
C.
D.
32.  რით არის განპირობებული ელექტროკარდიოგრამაზე Pკბილი?
A.
B.
C.
D.
33.  ელექტროკარდიოგრამის რომელი კბილი შეესაბამება პარკუჭების აგზნების დასასრულს?
A.
B.
C.
D.
34.  ითვლება, რომ პარკუჭების შიგნითა ზედაპირის, მარჯვენა დვრილისებრი კუნთისა და გულის მწვერვალის აგზნებით განპირობებულია ელექტროკარდიოგრამის:
A.
B.
C.
D.
35.  ორივე პარკუჭის ზედაპირისა და ფუძის აგზნებით განპირობებულია ელექტროკარდიოგრამის:
A.
B.
C.
D.
36.  ელექტროკარდიოგრამის Tკბილსა და მომდევნო P კბილსშორის არსებული სეგმენტი შეესაბამება:
A.
B.
C.
D.
37.  რით არის განპირობებული ელექტროკარდიოგრამაზე  QRSშკბილები?
A.
B.
C.
D.
38.   რა ცვლილებაა მოსალოდნელი ელექტროკარდიოგრამაზე წინაგულიდან პარკუჭებამდე აგზნების გატარების შენელებისას?
A.
B.
C.
D.
39.   მარჯვენა წინაგულიდან მარცხენა წინაგულზე აგზნების გადაცემას სჭირდება დაახლოებით:
A.
B.
C.
D.
40.   პარკუჭების მექანიკური სისტოლის ხანგრძლივობას თითქმის ემთხვევა:
A.
B.
C.
D.
41.  ელექტროკარდიოგრამის P-Q ინტერვალი ნორმაში დაახლოებით არის:
A.
B.
C.
D.
42.  ელექტროკარდიოგრამის QRS კომპლექსის საერთო ხანგრძლივობა შეადგენს:
A.
B.
C.
D.
43.  ელექტროკარდიოგრამაზე წინაგულების რეპოლარიზაცია რეგისტრირდება:
A.
B.
C.
D.
44.  პარკუჭოვანი ექსტრასისტოლისთვის დამახასიათებელია:
A.
B.
C.
D.
45.   გულის ციკლის ფაზებია:
A.
B.
C.
D.
46.  გულის ციკლის პარკუჭების სისტოლის ხანგრძლივობაა:
A.
B.
C.
D.
47.  პარკუჭების დაძაბვის პერიოდის ფაზებია:
A.
B.
C.
D.
48.  პარკუჭებიდან სისხლის განდევნის პერიოდის ფაზებია:
A.
B.
C.
D.
49.  გულის ციკლის პარკუჭების დიასტოლის ხანგრძლივობაა:
A.
B.
C.
D.
50.   პარკუჭების მიოკარდიუმის ფიბრილაციის დროს პარკუჭები:
A.
B.
C.
D.
51.  გულის მუშაობის რიტმის ცვლილების სახეებია:
A.
B.
C.
D.
52.  გულის სისხლით ავსებას უზრუნველყოფს:
A.
B.
C.
D.
53.  დროის მონაკვეთი პარკუჭების მოდუნების დაწყებიდან ნამგლისებრი სარქველების დახურვამდე იწოდება:
A.
B.
C.
D.
54.  კარდიოციკლის პროტოდიასტოლური პერიოდის ხანგრძლივობაა:
A.
B.
C.
D.
55.  რამდენია გულის სისტოლური მოცულობა და წუთმოცულობა?
A.
B.
C.
D.
56.  სად შეიგრძნობა გულის ბიძგი და რა განაპირობებს მას?
A.
B.
C.
D.
57.  აუსკულტაციურად განირჩევა:
A.
B.
C.
D.
58.  გულის I ტონის ფორმირებაში არ  მონაწილეობს:
A.
B.
C.
D.
59.   გულის I (სისტოლური) ტონი წარმოიქმნება:
A.
B.
C.
D.
60.  გულის I ტონის მიმართ მართებულია ყველა მტკიცებულება, გარდა ერთისა:
A.
B.
C.
D.
61.  გულის II ტონის მიმართ მართებულია ყველა მტკიცებულება, გარდა ერთისა:
A.
B.
C.
D.
62.  როდის წარმოიქმნება გულის III ტონი?
A.
B.
C.
D.
63.  როდის წარმოიქმნება გულის IV ტონი?
A.
B.
C.
D.
64.  გულის ტონების მოსმენის მეთოდს ეწოდება:
A.
B.
C.
D.
65.   პარკუჭებში მათი სისტოლის დაწყების წინ სისხლის მაქსიმალური მოცულობაა:
A.
B.
C.
D.
66.  კუნთური მუშაობისას აღინიშნება წუთმოცულობის მნიშვნელოვანი მატება, რაც განპირობებულია გულის:
A.
B.
C.
D.
67.  მიოკარდიუმის რა თვისებები უზრუნველყოფენ, უპირატესად, მათ რითმულ, სინქრონულ და, ამავე დროს, თანმიმდევრულ, კოორდინირებულ მოქმედებას?
A.
B.
C.
D.
68.   რით არის განპირობებული სინუს-წინაგულოვანი (სინოატრიული) კვანძის პირველი რიგის პეისმეიკერობა?
A.
B.
C.
D.
69.   რა განაპირობებს სინუს-წინაგულოვანი კვანძის მაღალ ავტომატურ  აქტივობას (ავტორითმულობას)?
A.
B.
C.
D.
70.  სპონტანური ნელი დიასტოლური დეპოლარიზაციისა და მოქმედების პოტენციალის ნელი, აღმავალი ფაზის განვითარებაში წამყვან როლს ასრულებს:
A.
B.
C.
D.
71.  ატიპური კარდიომიოციტების მოსვენების მემბრანული პოტენციალი  დაახლოებით -60 მვ-ია, კუმშვადი კარდიომიოციტების უმრავლესობისთვის კი - -90 მვ, მიოკარდიუმის რომელი თვისების განმსაზღვრელი შეიძლება იყოს ეს?
A.
B.
C.
D.
72.  წინაგულების ატიპური კარდიომიოციტებით შედგენილი კონებით (ბახმანის, ვენკენბახის, ტორელის) და წინაგულების მიოკარდიუმის სინციტიუმით აგზნების დიდი  სიჩქარით გავრცელება განაპირობებს:
A.
B.
C.
D.
73.  გულის რითმის აჩქარების – ტაქიკარდიის მიზეზი შეიძლება იყოს:  
A.
B.
C.
D.
74.  გულის რითმის შენელების – ბრადიკარდიის მიზეზი შეიძლება იყოს:
A.
B.
C.
D.
75.  წინაგულების ატიპიური მიოციტებისგან შემდგარ კონებში:
A.
B.
C.
D.
76.  გულში აგზნების გატარების სიჩქარე ყველაზე დაბალია:    
A.
B.
C.
D.
77.  აგზნება ატრიოვენტრიკულურ კვანძს აღწევს:
A.
B.
C.
D.
78.  გულის ქვემოთ ჩამოთვლილ ფიზიოლოგიურ თვისებათაგან რომელს არ განაპირობებს გულში აგზნების გამტარი სისტემა?
A.
B.
C.
D.
79.  წინაგულოვანი ექტრასისტოლის დროს:
A.
B.
C.
D.
80.  რას ასახავენ ელექტროკარდიოგრამაზე მისი კბილები?
A.
B.
C.
D.
81.  რას ასახავენ ელექტროკარდიოგრამაზე კბილთაშორისი ინტერვალები?
A.
B.
C.
D.
82.   რას წარმოადგენს ელექტროკარდიოგრამის კომპონენტი – სეგმენტი?
A.
B.
C.
D.
83.  ელექტროკარდიოგრამის რომელი მონაკვეთი შეესაბამება გულის მოსვენების პერიოდს და რა ხდება ამ დროს?
A.
B.
C.
D.
84.  ელექტროკარდიოგრამის სტანდარტული მეთოდით რეგისტრაციისას წინაგულების რეპოლარიზაცია არ ფიქსირდება. ამის ძირითადი მიზეზი ისაა, რომ:
A.
B.
C.
D.
85.  ელექტროკარდიოგრამის ყველაზე ცვალებადი კომპონენტია:
A.
B.
C.
D.
86.  გულის კუნთის რეპოლარიზაცია იწყება იქ, სადაც:
A.
B.
C.
D.
87.   რა დარღვევაზე შეიძლება ვიფიქროთ ელექტროკარდიოგრამაზე  QRT კომპლექსის გახანგრძლივებისას?
A.
B.
C.
D.
88.  როგორ შეიძლება ელექტროკარდიოგრამის მიხედვით გამოითვალოს გულის მუშაობის სიხშირე (პულსი) წუთში?
A.
B.
C.
D.
89.  ელექტროკარდიოგრამის რომელი ინტერვალის არათანაბრობა მიუთითებს, ძირითადად, გულის მუშაობის არარითმულობაზე (არითმიაზე)?
A.
B.
C.
D.
90.  გულში აღმოცენებული და გავრცელებული ელექტრული პოტენციალების რეგისტრაციისათვის პოტენციალის გამოყვანას არ ახდენენ:
A.
B.
C.
D.
91.  ელექტროკარდიოგრამის რეგისტრაციის სტანდარტული ბიპოლარული გამოყვანებია:
A.
B.
C.
D.
92.  ელექტრო კარდიოგრამის რეგისტრაციის უნიპოლარული (კიდურების) გამოყვანებია:
A.
B.
C.
D.
93.  როგორია ელექტროკარდიოგრამაზე II სტანდარტულ განხრაში პარკუჭოვანი Q და R კბილების თანაფარდობა?
A.
B.
C.
D.
94.  როგორია ელექტროკარდიოგრამაზე II სტანდარტულ განხრაში იზო დადებითი კბილების ამპლიტუდის თანაფარდობა?
A.
B.
C.
D.
95.  რას ეწოდება გულის ელექტრული ღერძი?
A.
B.
C.
D.
96.  ელქტროკარდიოგრამაზე პარკუჭის ელექტრული სისტოლა რამდენიმე კბილითაა წარმოდგენილი, ხოლო წინაგულების ელექტრული სისტოლა – მხოლოდ P კბილით. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი მიზეზი არ ხსნის ამას?
A.
B.
C.
D.
97.  როგორია ელექტრო- და ფონოკარდიოგრაფიული თანხვედრა გულის I - სისტოლურ ტონთან მიმართებაში?
A.
B.
C.
D.
98.  როგორია ელექტრო- და ფონო კარდიოგრაფიული თანხვედრა გულის II - დიასტოლურ ტონთან მიმართებაში?
A.
B.
C.
D.
99.  სად არის ორკარედი და სამკარედი სარქვლების მუშაობის ამსახველი ტონის საუკეთესო მოსასმენი წერტილი?
A.
B.
C.
D.
100.  რატომ არ მოისმინება აუსკულტაციურად III და IV ტონები?
A.
B.
C.
D.
101.   ემთხვევა თუ არა გულის ტონების საუკეთესოდ მოსასმენი წერტილები მათ წარმოქმნაში მონაწილე ელემენტების ტოპოგრაფიულ მდებარეობას?
A.
B.
C.
D.
102.   გულის მოსმენადი (აუსკულტაციური) ტონებია:
A.
B.
C.
D.
103.   ადამიანის სხეულის ქსოვილებში გატარებული ელექტროდენის მიმართ ელექტრული წინაღობის რეგისტრაციის მეთოდს ეწოდება:
A.
B.
C.
D.
104.  რას ასახავს მარცხენა პარკუჭის მიერ სისტოლის დროს გადასროლილი სისხლით გამოწვეული არტერიული პულსაცია – არტერიული პულსი?
A.
B.
C.
D.
105.   რისგან შედგება გულის პერიფერიული რეფლექსის რეფლექსური რკალი?
A.
B.
C.
D.
106.  გულის რეგულაციის რომელ მექანიზმს მიეკუთვნება ფრანკ სტარლინგის "გულისკანონი"?
A.
B.
C.
D.
107.   ანრეპის ეფექტი ნიშნავს, რომ პარკუჭების მიოკარდიუმის შეკუმშვის ძალა მატულობს:
A.
B.
C.
D.
108.  ინტრაკარდიალურ სარეგულაციო მექანიზმებს მიეკუთვნება ყველა ჩამოთვლილი, გარდა ერთისა:
A.
B.
C.
D.
109.  რა ხანგრძლივობით მოქმედებს გულზე  ვაგუს-ის დაბოლოებებში წარმოქმნილი აცეტილქოლინი და რატომ?
A.
B.
C.
D.
110.  რა ხანგრძლივობით მოქმედებს გულზე sympathicus-ის მედიატორი ნორადრენალინი და რატომ?
A.
B.
C.
D.
111.  ცთომილ ნერვს, ურთიერთქმედებს რა გულში და სარეგულაციო მექანიზმებთან, შეუძლია გამოიწვიოს გულის მოქმედების:
A.
B.
C.
D.
112.  აორტის რკალში დ ასაძილე არტერიის განტოტვის მიდამოში არსებული პრესორეცეპტორების ბუნებრივი გამღიზიანებელია:
A.
B.
C.
D.
113.   სად არიან მოთავსებული გულის ცთომილი ნერვის მეორე ნეირონის სხეულები?
A.
B.
C.
D.
114.  რა გავლენას ახდენს სიმპათიკური ნერვი გულზე?
A.
B.
C.
D.
115.  როგორ გავლენას ახდენს ცთომილი ნერვი გულზე?
A.
B.
C.
D.
116.  ცთომილი ნერვის ერთი და იგივე ძალით გაღიზიანებისას რაზეა დამოკიდებული მისი მოქმედების ხასიათი გულზე?
A.
B.
C.
D.
117.  გულის მოქმედების შეფასების რა მაჩვენებლებს იყენებენ?
A.
B.
C.
D.
118.   რომელი რეფლექსების საერთო საბოლოო გზას წარმოადგენს გულის ინტრამურული ეფერენტული ნეირონები?  
A.
B.
C.
D.
119.  რას იწვევს გულზე ცთომილი ნერვის გავლენის გამოთიშვა (დენერვაციით ანატროპინის მოქმედებით)?
A.
B.
C.
D.
120.  რას იწვევს გულზე ორივე Vagus-ის და ორივე sympathicus-ის გადაკვეთა?
A.
B.
C.
D.
121.  გულის ინტრამურული განგლიების ეფერენტული ნეირონები:
A.
B.
C.
D.
122.  რომელი რეცეპტორების სტიმულაციაზეა დამოკიდებული კარდიომიოციტებზე კატექოლამინების მოქმედების ეფექტი?
A.
B.
C.
D.
123.  რომელ რეფლექსურ გავლენას წარმოადგენს დანინი-აშნერის რეფლექსი?
A.
B.
C.
D.
124.   წინაგულების მიოციტებში მოდინებული სისხლით მათი გაჭიმვისას სინთეზირდება:  
A.
B.
C.
D.
125.  რა განსაზღვრავს მიოკარდიუმის შეკუმშვის ძალას?
A.
B.
C.
D.
126.  რა განაპირობებს გულის კუმშვითი აქტივობის ცვლილებით არტერიული სისტემის სისხლსავსეობის და, შესაბამისად, მასში არტერიული წნევის ადეკვატურ შეცვლას მხოლოდ `გადახრის პრინციპით~?
A.
B.
C.
D.
127.  მარჯვენა წინაგულში ღრუვენების შერთვის ადგილას არსებული რეფლექსოგენურიზონის გაჭიმვის რეცეპტორების გაღიზიანება (გულის ზომიერი სისხლსავსეობის პირობებში) იწვევს მარცხენა პარკუჭის მიოკარდიუმის შეკუმშვის გაძლიერებას. როგორი ტიპის რეფლექსებით და რა მიზნით ხორციელდება ეს რეაქციები?
A.
B.
C.
D.
128.   გულის სისხლით მაღალი ავსების, აორტის შესართავსა და კორონარებში მაღალი წნევის პირობებში მარჯვენა წინა გულის რეფლექსოგენურიზონის გაჭიმვის რეცეპტორების გაღიზიანება:
A.
B.
C.
D.
129.  რას გულისხმობს გულის მოქმედების რეგულირების ე.წ. ჰომეომეტრული მექანიზმი?
A.
B.
C.
D.
130.  რას გულისხმობს გულის მოქმედების რეგულირების ე.წ. ჰეტერომეტრული მექანიზმი?
A.
B.
C.
D.
131.  გულის საკნებისა და კორონარული სისხლძარღვების სისხლით არასაკმარისი ავსებისას (დაბალი სისხლსავსეობისას):
A.
B.
C.
D.
132.   როგორია ცთომილი ნერვის ტოტებით გულის ინერვაციის უპირატესი ლოკალიზაცია?
A.
B.
C.
D.
133.  რომელ ნერვულ ცენტრს ახასიათებს ცენტრალური ტონუსი ანუ მუდმივი გავლენა გულზე?
A.
B.
C.
D.
134.  რა წარმოადგენს გულზე ცთომილი ნერვის ურთიერთსაპისპირო (როგორც შემაკავებელი, ასევე გამაძლიერებელი) გავლენის სტრუქტურულ საფუძველს?
A.
B.
C.
D.
135.  რა განაპირობებს ცთომილი ნერვის ცენტრალური ტონუსის შენარჩუნებას?
A.
B.
C.
D.
136.  რით აიხსნება ორივე Vagus-ის და ორივე sumpathicus-ის გადაკვეთის შემდეგ განვითარებული ტაქიკარდია?
A.
B.
C.
D.
137.  ჰემოდინამიკის რომელ პარამეტრს განსაზღვრავს მნიშვნელოვნად სისხლძარღვთა სუმარული განივკვეთი და როგორია ამპარამეტრის დამოკიდებულება სუმარულ განივკვეთთან?
A.
B.
C.
D.
138.  სისხლძარღვთა სისტემის რომელი ტიპის სისხლძარღვებშია ყველაზე დაბალი ხაზოვანი სიჩქარე, წნევა?
A.
B.
C.
D.
139.   პარკუჭების მიერ სისხლის განდევნისას განვითარებული ენერგიის რა პროცენტი იხარჯება სისხლის მოძრაობაზე არტერიოლებსა და კაპილარებში და რაზე მიუთითებს ეს ფაქტი?
A.
B.
C.
D.
140.  სისხლძარღვთა სისტემის რომელ ნაწილში და რატომ ცვალებადობს სისხლის დინების ხაზოვანი და მოცულობითი სიჩქარე განუწყვეტლივ?
A.
B.
C.
D.
141.  რა ეწოდება არტერიული პულსის ჩანაწერს და რას უკავშირდება მისი ფაზები?
A.
B.
C.
D.
142.  დამოკიდებულია თუ არა პულსური ტალღის გავრცელების სიჩქარე სისხლის მოძრაობის სიჩქარეზე?
A.
B.
C.
D.
143.  როდის იქნებოდა საშუალო დინამიკური წნევა დაახლოებით სისტოლურ და დიასტოლურ წნევათა საშუალო არითმეტიკულის ტოლი?
A.
B.
C.
D.
144.  არტერიებში წნევა მუდმივად მერყეობს – პულსირებს (გარკვეულ საშუალო დონესთან შედარებით):
A.
B.
C.
D.
145.   რომელი ტიპის სიხლძარღვებში რეგისტრირდება წნევის პულსური მერყეობა და რას უდრის იგი ნორმაში?
A.
B.
C.
D.
146.  ერთნაირია თუ არა წნევის პულსური მერყეობის ამპლიტუდა არტერიულ სისხლძარღვებში?
A.
B.
C.
D.
147.   რას შეესაბამება წნევის მატებისა და კლების ხანგრძლივობა (დაახლოებით) გულთან ახლოს მსხვილა რტერიებში?
A.
B.
C.
D.
148.  აუსკულტაციული მეთოდით წნევის გაზომვის კოროტკოვისტონები ისმის ვიდრე მანჟეტში ჰაერის წნევასი სხლძარღვში არსებულ სისტოლურ წნევაზე ნაკლებია, მაგრამ მეტია დიასტოლურ წნევაზე. რაზეა დამოკიდებული ამტონების რაოდენობა და რამდენი შეიძლება იყოს იგი რიცხობრივად?
A.
B.
C.
D.
149.   არჩევენ ფუნქციონირებადი კაპილარების ორ სახეს:
A.
B.
C.
D.
150.  არტერიო-ვენური ანასტომოზები წარმოადგენენ:
A.
B.
C.
D.
151.   რომელ სისხლძარღვებს უწოდებენ ტევად სისხლძარღვებს და რატომ?
A.
B.
C.
D.
152.   ვენებში სისხლის დაუბრკოლებლად მოძრაობა განპირობებულია რიგი ანატომიური და ფიზიოლოგიური დამატებითი ხელშემწყობი ფაქტორებით, რადგან:
A.
B.
C.
D.
153.  რომელი სისხლძარღვების სუმარული განიკვეთია ყველაზე მეტი?
A.
B.
C.
D.
154.   სისხლის ნაკადისათვის ყველაზე ვიწრო სუმარული კალაპოტია:
A.
B.
C.
D.
155.  რატომ არის კაპილარების სუმარული წინაღობა არტერიოლების წინაღობაზე ნაკლები?
A.
B.
C.
D.
156.  სისხლის დინების წინაღობა:
A.
B.
C.
D.
157.  ყველა კაპილარის განიკვეთის ფართის ჯამი დაახლოებით:
A.
B.
C.
D.
158.  კაპილარებში სისხლი მოძრაობს:
A.
B.
C.
D.
159.  სისხლის დინებისას სისხლძარღვის კედელზე განვითარებული წნევა პროპორციულია:
A.
B.
C.
D.
160.  რომელ სისხლძარღვებს აქვთ ყველაზე მაღალი კუთრი წინაღობა?
A.
B.
C.
D.
161.  რომელ სისხლძარღვებს უწოდებენ რეზისტიულ სისხლძარღვებს?
A.
B.
C.
D.
162.   სად არის სისხლის ხაზობრივი სიჩქარე ყველაზე მეტი და სად - ყველაზე ნაკლები?
A.
B.
C.
D.
163.  რა განაპირობებს სისხლის პულსირებული ნაკადის უწყვეტ დინებად გარდაქმნას სისხლძარღვებში?
A.
B.
C.
D.
164.  რა სიდიდისაა დაახლოებით საშუალო დინამიკური არტერიული წნევა?
A.
B.
C.
D.
165.  როგორია პულსური ტალღის გავრცელების სიჩქარე საშუალო ასაკის ადამიანებში?
A.
B.
C.
D.
166.  რომელი სისხლძარღვები მიეკუთვნებიან გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ონკანებს?
A.
B.
C.
D.
167.   სფიგმოგრამის კომპონენტებია:
A.
B.
C.
D.
168.   რა განაპირობებს სფიგმოგრამაზე ანაკროტას?
A.
B.
C.
D.
169.  რა განაპირობებს სფიგმოგრამაზე კატაკროტას?
A.
B.
C.
D.
170.  რომელი ტიპი