გული და სისხლძარღვები

201  I  By Gvantsakhodeli
Please take the quiz to rate it.

გული და სისხლძარღვები
XIთავი

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ელექტროკარდიოგრამის რეგისტრაციის სტანდარტული ბიპოლარული გამოყვანებია:
1.
2.
3.
4.
2.  ადამიანის ორგანიზმში სისხლის სრული წრე ბრუნვა ხორციელდება:
1.
2.
3.
4.
3.  გულის მოქმედების შეფასების რა მაჩვენებლებს იყენებენ?
1.
2.
3.
4.
4.  რით ხასიათდება პარკუჭოვანი ექსტრასიტოლა?
1.
2.
3.
4.
5.   არსებობს მონაცემები, რომ ჭეშმარიტი პეისმეკერების კავშირი კუმშვად მიოკარდიუმთან ხორციელდება:
1.
2.
3.
4.
6.  გულის მუშაობის რიტმის ცვლილების სახეებია:
1.
2.
3.
4.
7.  რომელი სისხლძარღვები მიეკუთვნებიან გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ონკანებს?
1.
2.
3.
4.
8.  მოგრძო ტვინში სისხლძარღვთა დეპრესორული ცენტრის გაღიზიანება იწვევს:
1.
2.
3.
4.
9.  სისხლის მიმოქცევის მცირე წრის კაპილარული ბადის ზედაპირია:
1.
2.
3.
4.
10.  წინაგულების ატიპური კარდიომიოციტებით შედგენილი კონებით (ბახმანის, ვენკენბახის, ტორელის) და წინაგულების მიოკარდიუმის სინციტიუმით აგზნების დიდი  სიჩქარით გავრცელება განაპირობებს:
1.
2.
3.
4.
11.  გულის ინტრამურული განგლიების ეფერენტული ნეირონები:
1.
2.
3.
4.
12.  კარდიომიოციტების უმეტესობისათვის მოსვენების პოტენციალია:
1.
2.
3.
4.
13.  რა განაპირობებს სისხლის პულსირებული ნაკადის უწყვეტ დინებად გარდაქმნას სისხლძარღვებში?
1.
2.
3.
4.
14.  გულის ციკლის პარკუჭების დიასტოლის ხანგრძლივობაა:
1.
2.
3.
4.
15.  ყველა კაპილარის განიკვეთის ფართის ჯამი დაახლოებით:
1.
2.
3.
4.
16.  გულის გამტარი სისტემის ავტომატიის კლებადი გრადიენტი იმაში მდგომარეობს, რომ გამტარი სისტემის სხვადასხვა უბანი რაც უფრო დაცილებულია:
1.
2.
3.
4.
17.  რამდენია გულის სისტოლური მოცულობა და წუთმოცულობა?
1.
2.
3.
4.
18.   ვენებში სისხლის დაუბრკოლებლად მოძრაობა განპირობებულია რიგი ანატომიური და ფიზიოლოგიური დამატებითი ხელშემწყობი ფაქტორებით, რადგან:
1.
2.
3.
4.
19.  სისხლის არტერიული წნევის გაზომვის მეთოდებია:
1.
2.
3.
4.
20.  ადამიანის კორონარულ სისხლძარღვებში წუთში გაივლის:
1.
2.
3.
4.
21.  აუსკულტაციული მეთოდით წნევის გაზომვის კოროტკოვისტონები ისმის ვიდრე მანჟეტში ჰაერის წნევასი სხლძარღვში არსებულ სისტოლურ წნევაზე ნაკლებია, მაგრამ მეტია დიასტოლურ წნევაზე. რაზეა დამოკიდებული ამტონების რაოდენობა და რამდენი შეიძლება იყოს იგი რიცხობრივად?
1.
2.
3.
4.
22.   სინოატრიული კვანძის უჯრედების ნელი დიასტოლური დეპოლარიზაციისა და მოქმედების პოტენციალის ნელი აღმავალი ფაზის განვითარებაში წამყვან როლს ასრულებს:
1.
2.
3.
4.
23.  რომელ სისხლძარღვებს უწოდებენ რეზისტიულ სისხლძარღვებს?
1.
2.
3.
4.
24.  რა იწვევ სკუმშვადი კარდიომიოციტების მოქმედების პოტენციალის პლატოს განვითარებას?
1.
2.
3.
4.
25.  პარკუჭოვანი ექსტრასისტოლისთვის დამახასიათებელია:
1.
2.
3.
4.
26.  როდის იქნებოდა საშუალო დინამიკური წნევა დაახლოებით სისტოლურ და დიასტოლურ წნევათა საშუალო არითმეტიკულის ტოლი?
1.
2.
3.
4.
27.  სისხლძარღვთა მამოძრავებელი ცენტრი:
1.
2.
3.
4.
28.  რა წარმოადგენს გულზე ცთომილი ნერვის ურთიერთსაპისპირო (როგორც შემაკავებელი, ასევე გამაძლიერებელი) გავლენის სტრუქტურულ საფუძველს?
1.
2.
3.
4.
29.  წინაგულების ატიპიური კარდიომიოციტებისგან შემდგარი გამტარი სისტემის კონები უზრუნველყოფენ:
1.
2.
3.
4.
30.   პარკუჭების მექანიკური სისტოლის ხანგრძლივობას თითქმის ემთხვევა:
1.
2.
3.
4.
31.  გულის კუნთის რეპოლარიზაცია იწყება იქ, სადაც:
1.
2.
3.
4.
32.  კუნთური მუშაობისას აღინიშნება წუთმოცულობის მნიშვნელოვანი მატება, რაც განპირობებულია გულის:
1.
2.
3.
4.
33.  რომელი ტიპის რხევები არ განირჩევა მრუდზე არტერიული წნევის პირდაპირი მეთოდით რეგისტრაციისას?
1.
2.
3.
4.
34.  ნელი დიასტოლური დეპოლარიზაციის განვითარების სიჩქარე რეგულირდება ვნს-ის პარასიმპათიკური მედიატორის -აცეტილქოლინის მეშვეობით შემდეგნაირად:
1.
2.
3.
4.
35.  რომელ სისხლძარღვებზე ზემოქმედებით არეგულირებენ, ძირითადად, ნერვული და ჰუმორული ფაქტორები კაპილარულ სისხლის მიმოქცევას?
1.
2.
3.
4.
36.   რა ცვლილებაა მოსალოდნელი ელექტროკარდიოგრამაზე წინაგულიდან პარკუჭებამდე აგზნების გატარების შენელებისას?
1.
2.
3.
4.
37.  როგორია ელექტრო- და ფონოკარდიოგრაფიული თანხვედრა გულის I - სისტოლურ ტონთან მიმართებაში?
1.
2.
3.
4.
38.  რა ეწოდება არტერიული პულსის ჩანაწერს და რას უკავშირდება მისი ფაზები?
1.
2.
3.
4.
39.  რას იწვევს გულზე ორივე Vagus-ის და ორივე sympathicus-ის გადაკვეთა?
1.
2.
3.
4.
40.   ვენებში სისხლის ნაკადის სიჩქარეა:
1.
2.
3.
4.
41.  რით აიხსნება ორივე Vagus-ის და ორივე sumpathicus-ის გადაკვეთის შემდეგ განვითარებული ტაქიკარდია?
1.
2.
3.
4.
42.  ჰემოდინამიკის რომელ პარამეტრს განსაზღვრავს მნიშვნელოვნად სისხლძარღვთა სუმარული განივკვეთი და როგორია ამპარამეტრის დამოკიდებულება სუმარულ განივკვეთთან?
1.
2.
3.
4.
43.   სისხლის ნაკადისათვის ყველაზე ვიწრო სუმარული კალაპოტია:
1.
2.
3.
4.
44.   ატრიოვენტრიულურ კვანძში აგზნების გატარების დაყოვნება უზრუნველყოფს:  
1.
2.
3.
4.
45.  სისხლის დინებისას სისხლძარღვის კედელზე განვითარებული წნევა პროპორციულია:
1.
2.
3.
4.
46.  მოზრდილი ადამიანის არტერიული წნევის ნორმული მაჩვენებლებია (მმHგ): სისტოლური დიასტოლური პულსური საშუალო
1.
2.
3.
4.
47.   რომელი რეფლექსების საერთო საბოლოო გზას წარმოადგენს გულის ინტრამურული ეფერენტული ნეირონები?  
1.
2.
3.
4.
48.  როდის წარმოიქმნება გულის IV ტონი?
1.
2.
3.
4.
49.  როგორია პულსური ტალღის გავრცელების სიჩქარე საშუალო ასაკის ადამიანებში?
1.
2.
3.
4.
50.  სად შეიგრძნობა გულის ბიძგი და რა განაპირობებს მას?
1.
2.
3.
4.
51.   რისგან შედგება გულის პერიფერიული რეფლექსის რეფლექსური რკალი?
1.
2.
3.
4.
52.  გულის საკნებისა და კორონარული სისხლძარღვების სისხლით არასაკმარისი ავსებისას (დაბალი სისხლსავსეობისას):
1.
2.
3.
4.
53.  ელექტროკარდიოგრამის რომელი მონაკვეთი შეესაბამება გულის მოსვენების პერიოდს და რა ხდება ამ დროს?
1.
2.
3.
4.
54.  ითვლება, რომ პარკუჭების შიგნითა ზედაპირის, მარჯვენა დვრილისებრი კუნთისა და გულის მწვერვალის აგზნებით განპირობებულია ელექტროკარდიოგრამის:
1.
2.
3.
4.
55.   რა დარღვევაზე შეიძლება ვიფიქროთ ელექტროკარდიოგრამაზე  QRT კომპლექსის გახანგრძლივებისას?
1.
2.
3.
4.
56.  ელექტროკარდიოგრამის QRS კომპლექსის საერთო ხანგრძლივობა შეადგენს:
1.
2.
3.
4.
57.  სად არის ორკარედი და სამკარედი სარქვლების მუშაობის ამსახველი ტონის საუკეთესო მოსასმენი წერტილი?
1.
2.
3.
4.
58.   სისხლძარღვთა შემავიწროებელი ძირითადი ჰუმორული ფაქტორებია:
1.
2.
3.
4.
59.  წინაგულების ატიპიური მიოციტებისგან შემდგარ კონებში:
1.
2.
3.
4.
60.  რომელ ნერვულ ცენტრს ახასიათებს ცენტრალური ტონუსი ანუ მუდმივი გავლენა გულზე?
1.
2.
3.
4.
61.  ფლებოგრამაზე c კბილი განპირობებულია:
1.
2.
3.
4.
62.  არტერიო-ვენური ანასტომოზები წარმოადგენენ:
1.
2.
3.
4.
63.   ფიზიკური მუშაობისას კორონარული სისხლის ნაკადი შეიძლება გაიზარდოს:
1.
2.
3.
4.
64.  როდის და სად წარმოიქმნება პულსური ტალღა?
1.
2.
3.
4.
65.  აგზნება ატრიოვენტრიკულურ კვანძს აღწევს:
1.
2.
3.
4.
66.  რას ასახავენ ელექტროკარდიოგრამაზე მისი კბილები?
1.
2.
3.
4.
67.  პარკუჭებიდან სისხლის განდევნის პერიოდის ფაზებია:
1.
2.
3.
4.
68.  გულის რიტმის წამყვანში აღმოცენებულია გზნება წინაგულების გამტარი სისტემით თითქმის:
1.
2.
3.
4.
69.  ვენებში სისხლის ცირკულაციას, გარდა ჰემოდინამიკური პარამეტრებისა, ხელს უწყობს:
1.
2.
3.
4.
70.  პარკუჭების მიოკარდიუმის მოქმედების პოტენციალი სფაზებია:
1.
2.
3.
4.
71.   მარჯვენა წინაგულიდან მარცხენა წინაგულზე აგზნების გადაცემას სჭირდება დაახლოებით:
1.
2.
3.
4.
72.  გულის ციკლის პარკუჭების სისტოლის ხანგრძლივობაა:
1.
2.
3.
4.
73.  რა არის ვექტორელექტროკარდიოგრაფია?
1.
2.
3.
4.
74.   რა განაპირობებს სინუს-წინაგულოვანი კვანძის მაღალ ავტომატურ  აქტივობას (ავტორითმულობას)?
1.
2.
3.
4.
75.   პარკუჭების მიერ სისხლის განდევნისას განვითარებული ენერგიის რა პროცენტი იხარჯება სისხლის მოძრაობაზე არტერიოლებსა და კაპილარებში და რაზე მიუთითებს ეს ფაქტი?
1.
2.
3.
4.
76.  როგორ გავლენას ახდენს ცთომილი ნერვი გულზე?
1.
2.
3.
4.
77.  სპონტანური ნელი დიასტოლური დეპოლარიზაციისა და მოქმედების პოტენციალის ნელი, აღმავალი ფაზის განვითარებაში წამყვან როლს ასრულებს:
1.
2.
3.
4.
78.   როგორია ცთომილი ნერვის ტოტებით გულის ინერვაციის უპირატესი ლოკალიზაცია?
1.
2.
3.
4.
79.  გულის I ტონის მიმართ მართებულია ყველა მტკიცებულება, გარდა ერთისა:
1.
2.
3.
4.
80.  აორტის რკალში დ ასაძილე არტერიის განტოტვის მიდამოში არსებული პრესორეცეპტორების ბუნებრივი გამღიზიანებელია:
1.
2.
3.
4.
81.    სიმპათიკური ნერვებისგან უწყვეტელი შემავიწროვებელი გავლენის ქვეშაა:
1.
2.
3.
4.
82.  რომელ რეფლექსურ გავლენას წარმოადგენს დანინი-აშნერის რეფლექსი?
1.
2.
3.
4.
83.  სისხლძარღვთა სისტემის რომელი ტიპის სისხლძარღვებშია ყველაზე დაბალი ხაზოვანი სიჩქარე, წნევა?
1.
2.
3.
4.
84.  რით არის განპირობებული ელექტროკარდიოგრამაზე Pკბილი?
1.
2.
3.
4.
85.  კარდიოციკლის პროტოდიასტოლური პერიოდის ხანგრძლივობაა:
1.
2.
3.
4.
86.   ადამიანის სხეულის ქსოვილებში გატარებული ელექტროდენის მიმართ ელექტრული წინაღობის რეგისტრაციის მეთოდს ეწოდება:
1.
2.
3.
4.
87.  წინაგულების ატიპიური კარდიომიოციტებით შედგენილი კონებია:
1.
2.
3.
4.
88.  ელექტრო კარდიოგრამის რეგისტრაციის უნიპოლარული (კიდურების) გამოყვანებია:
1.
2.
3.
4.
89.   პარკუჭების მიოკარდიუმის ფიბრილაციის დროს პარკუჭები:
1.
2.
3.
4.
90.   რა განაპირობებს სფიგმოგრამაზე ანაკროტას?
1.
2.
3.
4.
91.  გული ორგანიზმში ორ ძირითად ფუნქციას ასრულებს:
1.
2.
3.
4.
92.  პარკუჭების დაძაბვის პერიოდის ფაზებია:
1.
2.
3.
4.
93.  რითა განპირობებული სინოატრიული კვანძის ავტორიტმულობა?
1.
2.
3.
4.
94.   რით არის განპირობებული სინუს-წინაგულოვანი (სინოატრიული) კვანძის პირველი რიგის პეისმეიკერობა?
1.
2.
3.
4.
95.  რას ასახავს მარცხენა პარკუჭის მიერ სისტოლის დროს გადასროლილი სისხლით გამოწვეული არტერიული პულსაცია – არტერიული პულსი?
1.
2.
3.
4.
96.  კაპილარებში სისხლი მოძრაობს:
1.
2.
3.
4.
97.  გულის რითმის შენელების – ბრადიკარდიის მიზეზი შეიძლება იყოს:
1.
2.
3.
4.
98.  გულის I ტონის ფორმირებაში არ  მონაწილეობს:
1.
2.
3.
4.
99.  აგზნების გამტარი წინაგულოვანი კონების თავისებურებანია:
1.
2.
3.
4.
100.  ორივე პარკუჭის ზედაპირისა და ფუძის აგზნებით განპირობებულია ელექტროკარდიოგრამის:
1.
2.
3.
4.
101.  რას იწვევს აორტის და საძილე არტერიის მექანორეცეტორების აგზნება?
1.
2.
3.
4.
102.  რა არის კოროტკოვისტონი?
1.
2.
3.
4.
103.   სისხლის დაკარგვისას ვითარდება რეაქციები, გარდა ერთისა:
1.
2.
3.
4.
104.   სფიგმოგრამის კომპონენტებია:
1.
2.
3.
4.
105.  გულის ტონების მოსმენის მეთოდს ეწოდება:
1.
2.
3.
4.
106.  რით არის განპირობებული ელექტროკარდიოგრამაზე  QRSშკბილები?
1.
2.
3.
4.
107.   რას შეესაბამება წნევის მატებისა და კლების ხანგრძლივობა (დაახლოებით) გულთან ახლოს მსხვილა რტერიებში?
1.
2.
3.
4.
108.   ანრეპის ეფექტი ნიშნავს, რომ პარკუჭების მიოკარდიუმის შეკუმშვის ძალა მატულობს:
1.
2.
3.
4.
109.  არტერიული წნევის ნორმალური მაჩვენებლების შენარჩუნება შეუძლებელია, თუ ორგანიზმი კარგავს არსებული სისხლის:
1.
2.
3.
4.
110.  რომელ სისხლძარღვებს აქვთ ყველაზე მაღალი კუთრი წინაღობა?
1.
2.
3.
4.
111.  რას გულისხმობს გულის მოქმედების რეგულირების ე.წ. ჰეტერომეტრული მექანიზმი?
1.
2.
3.
4.
112.   რომელ სისხლძარღვებს უწოდებენ ტევად სისხლძარღვებს და რატომ?
1.
2.
3.
4.
113.  ცთომილი ნერვის ერთი და იგივე ძალით გაღიზიანებისას რაზეა დამოკიდებული მისი მოქმედების ხასიათი გულზე?
1.
2.
3.
4.
114.  გულის რეგულაციის რომელ მექანიზმს მიეკუთვნება ფრანკ სტარლინგის "გულისკანონი"?
1.
2.
3.
4.
115.  სისხლძარღვთა სისტემის რომელ ნაწილში და რატომ ცვალებადობს სისხლის დინების ხაზოვანი და მოცულობითი სიჩქარე განუწყვეტლივ?
1.
2.
3.
4.
116.  რა სიდიდისაა დაახლოებით საშუალო დინამიკური არტერიული წნევა?
1.
2.
3.
4.
117.  "სულ ან არაფრის" კანონსემორჩილება:
1.
2.
3.
4.
118.  რომელი სისხლძარღვების სუმარული განიკვეთია ყველაზე მეტი?
1.
2.
3.
4.
119.  რა არის ელექტროკარდიოგრაფია?
1.
2.
3.
4.
120.  რა განაპირობებს სფიგმოგრამაზე კატაკროტას?
1.
2.
3.
4.
121.  როგორ შეიძლება ელექტროკარდიოგრამის მიხედვით გამოითვალოს გულის მუშაობის სიხშირე (პულსი) წუთში?
1.
2.
3.
4.
122.  ელექტროკარდიოგრამის სტანდარტული მეთოდით რეგისტრაციისას წინაგულების რეპოლარიზაცია არ ფიქსირდება. ამის ძირითადი მიზეზი ისაა, რომ:
1.
2.
3.
4.
123.  ინტრაკარდიალურ სარეგულაციო მექანიზმებს მიეკუთვნება ყველა ჩამოთვლილი, გარდა ერთისა:
1.
2.
3.
4.
124.  რომელი რეცეპტორების სტიმულაციაზეა დამოკიდებული კარდიომიოციტებზე კატექოლამინების მოქმედების ეფექტი?
1.
2.
3.
4.
125.  ცთომილ ნერვს, ურთიერთქმედებს რა გულში და სარეგულაციო მექანიზმებთან, შეუძლია გამოიწვიოს გულის მოქმედების:
1.
2.
3.
4.
126.  გულის გამტარი სისტემის არსებობა უზრუნველყოფს შემდეგ ფიზიოლოგიურ თვისებებს, გარდა ერთისა: .
1.
2.
3.
4.
127.  ელქტროკარდიოგრამაზე პარკუჭის ელექტრული სისტოლა რამდენიმე კბილითაა წარმოდგენილი, ხოლო წინაგულების ელექტრული სისტოლა – მხოლოდ P კბილით. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი მიზეზი არ ხსნის ამას?
1.
2.
3.
4.
128.  რა წარმოადგენს გულის რიტმის პირველი რიგის წამყვანს?
1.
2.
3.
4.
129.  რომელი ნივთიერების ლოკალური კონცენტრაციის გაზრდა იწვევს არტერიოლების ვაზოკონსტრიქციას?
1.
2.
3.
4.
130.  რა ხანგრძლივობით მოქმედებს გულზე sympathicus-ის მედიატორი ნორადრენალინი და რატომ?
1.
2.
3.
4.
131.  გულის რითმის აჩქარების – ტაქიკარდიის მიზეზი შეიძლება იყოს:  
1.
2.
3.
4.
132.  ელექტროკარდიოგრამის P-Q ინტერვალი ნორმაში დაახლოებით არის:
1.
2.
3.
4.
133.  რა გავლენას ახდენს სიმპათიკური ნერვი გულზე?
1.
2.
3.
4.
134.  ადამიანის ორგანიზმში სისხლის ნაკადის მოცულობითი სიჩქარე შეიძლება განისაზღვროს:
1.
2.
3.
4.
135.   გულის ციკლის ფაზებია:
1.
2.
3.
4.
136.  როგორია ელექტროკარდიოგრამაზე II სტანდარტულ განხრაში იზო დადებითი კბილების ამპლიტუდის თანაფარდობა?
1.
2.
3.
4.
137.  როგორია ელექტრო- და ფონო კარდიოგრაფიული თანხვედრა გულის II - დიასტოლურ ტონთან მიმართებაში?
1.
2.
3.
4.
138.  ფლებოგრამაზე a კბილი განპირობებულია:
1.
2.
3.
4.
139.   სად არიან მოთავსებული გულის ცთომილი ნერვის მეორე ნეირონის სხეულები?
1.
2.
3.
4.
140.   რას წარმოადგენს ელექტროკარდიოგრამის კომპონენტი – სეგმენტი?
1.
2.
3.
4.
141.  რას ეწოდება გულის ელექტრული ღერძი?
1.
2.
3.
4.
142.  ელექტროკარდიოგრამის რომელი ინტერვალის არათანაბრობა მიუთითებს, ძირითადად, გულის მუშაობის არარითმულობაზე (არითმიაზე)?
1.
2.
3.
4.
143.  გულის მიოციტების მოსვენების პოტენციალი თითქმის მთლიანად განპირობებულია:
1.
2.
3.
4.
144.  ელექტროკარდიოგრამის Tკბილსა და მომდევნო P კბილსშორის არსებული სეგმენტი შეესაბამება:
1.
2.
3.
4.
145.   წინაგულების მიოციტებში მოდინებული სისხლით მათი გაჭიმვისას სინთეზირდება:  
1.
2.
3.
4.
146.  გულში აგზნების გატარების სიჩქარე ყველაზე დაბალია:    
1.
2.
3.
4.
147.  წინაგულოვანი ექტრასისტოლის დროს:
1.
2.
3.
4.
148.  როგორია მიოკარდიუმის შეკუმშვისა და რეფრაქტერობის ფაზის ხანგრძლივობათა თანაფარდობა?
1.
2.
3.
4.
149.  გულის სისხლით ავსებას უზრუნველყოფს:
1.
2.
3.
4.
150.  სპონტანური დიასტოლური დეპოლარიზაციის სიჩქარე და სიხშირე უფრო დაბალია:
1.
2.
3.
4.
151.   როგორია წნევა გულმკერდის ღრუს გარეთ მდებარე ვენებში? როგორ ისაზღვრება ვენური წნევა?
1.
2.
3.
4.
152.  მიოკარდიუმის თვისებებია:
1.
2.
3.
4.
153.  აუსკულტაციურად განირჩევა:
1.
2.
3.
4.
154.  ერთნაირია თუ არა წნევის პულსური მერყეობის ამპლიტუდა არტერიულ სისხლძარღვებში?
1.
2.
3.
4.
155.   გულის მოსმენადი (აუსკულტაციური) ტონებია:
1.
2.
3.
4.
156.  ატიპური კარდიომიოციტების მოსვენების მემბრანული პოტენციალი  დაახლოებით -60 მვ-ია, კუმშვადი კარდიომიოციტების უმრავლესობისთვის კი - -90 მვ, მიოკარდიუმის რომელი თვისების განმსაზღვრელი შეიძლება იყოს ეს?
1.
2.
3.
4.
157.  როდის წარმოიქმნება გულის III ტონი?
1.
2.
3.
4.
158.  ნელი დიასტოლური დეპოლარიზაციის განვითარების სიჩქარე რეგულირდება ვნს-ის სიმპათიკური მედიატორის - ნორადრენალინის მეშვეობით შემდეგნაირად:
1.
2.
3.
4.
159.  ელექტროკარდიოგრამის ყველაზე ცვალებადი კომპონენტია:
1.
2.
3.
4.
160.  არტერიებში წნევა მუდმივად მერყეობს – პულსირებს (გარკვეულ საშუალო დონესთან შედარებით):
1.
2.
3.
4.
161.  რას იწვევს აორტის და საძილე არტერიის ქემორეცეპტორების აგზნება?
1.
2.
3.
4.
162.  რა განსაზღვრავს მიოკარდიუმის შეკუმშვის ძალას?
1.
2.
3.
4.
163.   სად არის სისხლის ხაზობრივი სიჩქარე ყველაზე მეტი და სად - ყველაზე ნაკლები?
1.
2.
3.
4.
164.  რას გულისხმობს გულის მოქმედების რეგულირების ე.წ. ჰომეომეტრული მექანიზმი?
1.
2.
3.
4.
165.   რომელი ტიპის სიხლძარღვებში რეგისტრირდება წნევის პულსური მერყეობა და რას უდრის იგი ნორმაში?
1.
2.
3.
4.
166.  ელექტროკარდიოგრამის რომელი კბილი შეესაბამება პარკუჭების აგზნების დასასრულს?
1.
2.
3.
4.
167.  გულში აღმოცენებული და გავრცელებული ელექტრული პოტენციალების რეგისტრაციისათვის პოტენციალის გამოყვანას არ ახდენენ:
1.
2.
3.
4.
168.  მოგრძო ტვინში სისხლძარღვთა პრესორული ცენტრის გაღიზიანება იწვევს:
1.
2.
3.
4.
169.  ვენურ სისტემას შეუძლია იმოქმედოს, როგორც რეზერვუარმა პერიფერიული სისხლძარღვისათვის იმიტომ, რომ:
1.
2.
3.
4.
170.  გულის საკნების ელექტრომექანიკური მუშაობის თანმიმდევრობას და კოორდინირებულობას განსაზღვრავენ შემდეგი გარემოებები, გარდა ერთისა:
1.
2.
3.
4.
171.  რა განაპირობებს გულის კუმშვითი აქტივობის ცვლილებით არტერიული სისტემის სისხლსავსეობის და, შესაბამისად, მასში არტერიული წნევის ადეკვატურ შეცვლას მხოლოდ `გადახრის პრინციპით~?
1.
2.
3.