We have sent an email with your new password.


გული და სისხლძარღვები

201  I  By Gvantsakhodeli
გული და სისხლძარღვები
XIთავი

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ყველა კაპილარის განიკვეთის ფართის ჯამი დაახლოებით:
1.
2.
3.
4.
2.  რა წარმოადგენს გულის რიტმის პირველი რიგის წამყვანს?
1.
2.
3.
4.
3.  სისხლძარღვთა სისტემის რომელ ნაწილში და რატომ ცვალებადობს სისხლის დინების ხაზოვანი და მოცულობითი სიჩქარე განუწყვეტლივ?
1.
2.
3.
4.
4.  გულის I ტონის ფორმირებაში არ  მონაწილეობს:
1.
2.
3.
4.
5.  ცთომილი ნერვის ერთი და იგივე ძალით გაღიზიანებისას რაზეა დამოკიდებული მისი მოქმედების ხასიათი გულზე?
1.
2.
3.
4.
6.  რას ასახავენ ელექტროკარდიოგრამაზე კბილთაშორისი ინტერვალები?
1.
2.
3.
4.
7.  ადამიანის კორონარულ სისხლძარღვებში წუთში გაივლის:
1.
2.
3.
4.
8.  რა იწვევ სკუმშვადი კარდიომიოციტების მოქმედების პოტენციალის პლატოს განვითარებას?
1.
2.
3.
4.
9.  რატომ არ მოისმინება აუსკულტაციურად III და IV ტონები?
1.
2.
3.
4.
10.   წინაგულების მიოციტებში მოდინებული სისხლით მათი გაჭიმვისას სინთეზირდება:  
1.
2.
3.
4.
11.   ფიზიკური მუშაობისას კორონარული სისხლის ნაკადი შეიძლება გაიზარდოს:
1.
2.
3.
4.
12.  დროის მონაკვეთი პარკუჭების მოდუნების დაწყებიდან ნამგლისებრი სარქველების დახურვამდე იწოდება:
1.
2.
3.
4.
13.  არტერიები და არტერიოლები ძირითადად ინერვირდება:
1.
2.
3.
4.
14.   სისხლის ნაკადისათვის ყველაზე ვიწრო სუმარული კალაპოტია:
1.
2.
3.
4.
15.  ინტრაკარდიალურ სარეგულაციო მექანიზმებს მიეკუთვნება ყველა ჩამოთვლილი, გარდა ერთისა:
1.
2.
3.
4.
16.  მოგრძო ტვინში სისხლძარღვთა დეპრესორული ცენტრის გაღიზიანება იწვევს:
1.
2.
3.
4.
17.  გულის რითმის აჩქარების – ტაქიკარდიის მიზეზი შეიძლება იყოს:  
1.
2.
3.
4.
18.  სისხლის დინებისას სისხლძარღვის კედელზე განვითარებული წნევა პროპორციულია:
1.
2.
3.
4.
19.  გულის კუნთის რეპოლარიზაცია იწყება იქ, სადაც:
1.
2.
3.
4.
20.  რითა განპირობებული სინოატრიული კვანძის ავტორიტმულობა?
1.
2.
3.
4.
21.  ორივე პარკუჭის ზედაპირისა და ფუძის აგზნებით განპირობებულია ელექტროკარდიოგრამის:
1.
2.
3.
4.
22.  აორტის რკალში დ ასაძილე არტერიის განტოტვის მიდამოში არსებული პრესორეცეპტორების ბუნებრივი გამღიზიანებელია:
1.
2.
3.
4.
23.   ვენებში სისხლის ნაკადის სიჩქარეა:
1.
2.
3.
4.
24.  სისხლძარღვთა გლუვი კუნთები მუდმივად იმყოფებიან ნაწილობრივი შეკუმშვის მდგომარეობაში მაშინაც კი, როცა მოხსნილია სისხლძარღვებზ ეყველა გარეშე ნერვული და ჰუმორული გავლენა. ეს არის:  
1.
2.
3.
4.
25.  გულში აგზნება წარმოიქმნება პერიოდულად მასშივე მიმდინარე პროცესების გავლენით. ამ მოვლენას ეწოდება:
1.
2.
3.
4.
26.   რით არის განპირობებული სინუს-წინაგულოვანი (სინოატრიული) კვანძის პირველი რიგის პეისმეიკერობა?
1.
2.
3.
4.
27.  სისხლის მიმოქცევის მცირე წრის კაპილარული ბადის ზედაპირია:
1.
2.
3.
4.
28.  რამდენია გულის სისტოლური მოცულობა და წუთმოცულობა?
1.
2.
3.
4.
29.  ელექტრო კარდიოგრამის რეგისტრაციის უნიპოლარული (კიდურების) გამოყვანებია:
1.
2.
3.
4.
30.  რას ეწოდება გულის ელექტრული ღერძი?
1.
2.
3.
4.
31.  რომელ სისხლძარღვებს აქვთ ყველაზე მაღალი კუთრი წინაღობა?
1.
2.
3.
4.
32.   სად არის სისხლის ხაზობრივი სიჩქარე ყველაზე მეტი და სად - ყველაზე ნაკლები?
1.
2.
3.
4.
33.  რომელი რეცეპტორების სტიმულაციაზეა დამოკიდებული კარდიომიოციტებზე კატექოლამინების მოქმედების ეფექტი?
1.
2.
3.
4.
34.  წინაგულოვანი ექტრასისტოლის დროს:
1.
2.
3.
4.
35.  ნელი დიასტოლური დეპოლარიზაციის განვითარების სიჩქარე რეგულირდება ვნს-ის სიმპათიკური მედიატორის - ნორადრენალინის მეშვეობით შემდეგნაირად:
1.
2.
3.
4.
36.  როგორია ელექტროკარდიოგრამაზე II სტანდარტულ განხრაში იზო დადებითი კბილების ამპლიტუდის თანაფარდობა?
1.
2.
3.
4.
37.  ელექტროკარდიოგრამის სტანდარტული მეთოდით რეგისტრაციისას წინაგულების რეპოლარიზაცია არ ფიქსირდება. ამის ძირითადი მიზეზი ისაა, რომ:
1.
2.
3.
4.
38.  ელქტროკარდიოგრამაზე პარკუჭის ელექტრული სისტოლა რამდენიმე კბილითაა წარმოდგენილი, ხოლო წინაგულების ელექტრული სისტოლა – მხოლოდ P კბილით. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი მიზეზი არ ხსნის ამას?
1.
2.
3.
4.
39.  რა ხანგრძლივობით მოქმედებს გულზე sympathicus-ის მედიატორი ნორადრენალინი და რატომ?
1.
2.
3.
4.
40.  რა განაპირობებს ცთომილი ნერვის ცენტრალური ტონუსის შენარჩუნებას?
1.
2.
3.
4.
41.  რა განაპირობებს გულის კუმშვითი აქტივობის ცვლილებით არტერიული სისტემის სისხლსავსეობის და, შესაბამისად, მასში არტერიული წნევის ადეკვატურ შეცვლას მხოლოდ `გადახრის პრინციპით~?
1.
2.
3.
4.
42.  გულის სისხლით ავსებას უზრუნველყოფს:
1.
2.
3.
4.
43.  ადამიანის ორგანიზმში სისხლის ნაკადის მოცულობითი სიჩქარე შეიძლება განისაზღვროს:
1.
2.
3.
4.
44.  რა გავლენას ახდენს სიმპათიკური ნერვი გულზე?
1.
2.
3.
4.
45.  რა განაპირობებს სისხლის პულსირებული ნაკადის უწყვეტ დინებად გარდაქმნას სისხლძარღვებში?
1.
2.
3.
4.
46.  რას იწვევს გულზე ორივე Vagus-ის და ორივე sympathicus-ის გადაკვეთა?
1.
2.
3.
4.
47.  როდის და სად წარმოიქმნება პულსური ტალღა?
1.
2.
3.
4.
48.  გულის გამტარი სისტემის ავტომატიის კლებადი გრადიენტი იმაში მდგომარეობს, რომ გამტარი სისტემის სხვადასხვა უბანი რაც უფრო დაცილებულია:
1.
2.
3.
4.
49.  პარკუჭოვანი ექსტრასისტოლისთვის დამახასიათებელია:
1.
2.
3.
4.
50.  აუსკულტაციურად განირჩევა:
1.
2.
3.
4.
51.   სისხლის დაკარგვისას ვითარდება რეაქციები, გარდა ერთისა:
1.
2.
3.
4.
52.  გულის II ტონის მიმართ მართებულია ყველა მტკიცებულება, გარდა ერთისა:
1.
2.
3.
4.
53.  სპონტანური დიასტოლური დეპოლარიზაციის სიჩქარე და სიხშირე უფრო დაბალია:
1.
2.
3.
4.
54.  რა განაპირობებს სფიგმოგრამაზე კატაკროტას?
1.
2.
3.
4.
55.  წინაგულების ატიპიური კარდიომიოციტებისგან შემდგარი გამტარი სისტემის კონები უზრუნველყოფენ:
1.
2.
3.
4.
56.  რა არის კოროტკოვისტონი?
1.
2.
3.
4.
57.  სისხლძარღვთა სისტემის რომელი ტიპის სისხლძარღვებშია ყველაზე დაბალი ხაზოვანი სიჩქარე, წნევა?
1.
2.
3.
4.
58.  ელექტროკარდიოგრამის რომელი კბილი შეესაბამება პარკუჭების აგზნების დასასრულს?
1.
2.
3.
4.
59.  როდის წარმოიქმნება გულის III ტონი?
1.
2.
3.
4.
60.  პარკუჭებიდან სისხლის განდევნის პერიოდის ფაზებია:
1.
2.
3.
4.
61.  არტერიული წნევის ნორმალური მაჩვენებლების შენარჩუნება შეუძლებელია, თუ ორგანიზმი კარგავს არსებული სისხლის:
1.
2.
3.
4.
62.  როგორია პულსური ტალღის გავრცელების სიჩქარე საშუალო ასაკის ადამიანებში?
1.
2.
3.
4.
63.  გულის ქვემოთ ჩამოთვლილ ფიზიოლოგიურ თვისებათაგან რომელს არ განაპირობებს გულში აგზნების გამტარი სისტემა?
1.
2.
3.
4.
64.   მარჯვენა წინაგულიდან მარცხენა წინაგულზე აგზნების გადაცემას სჭირდება დაახლოებით:
1.
2.
3.
4.
65.   როგორია წნევა გულმკერდის ღრუს გარეთ მდებარე ვენებში? როგორ ისაზღვრება ვენური წნევა?
1.
2.
3.
4.
66.  რით ხასიათდება პარკუჭოვანი ექსტრასიტოლა?
1.
2.
3.
4.
67.  გულში აგზნების გატარების სიჩქარე ყველაზე დაბალია:    
1.
2.
3.
4.
68.  გულის მუშაობის რიტმის ცვლილების სახეებია:
1.
2.
3.
4.
69.   არჩევენ ფუნქციონირებადი კაპილარების ორ სახეს:
1.
2.
3.
4.
70.  გულის მიოციტების მოსვენების პოტენციალი თითქმის მთლიანად განპირობებულია:
1.
2.
3.
4.
71.  ელექტროკარდიოგრამის ყველაზე ცვალებადი კომპონენტია:
1.
2.
3.
4.
72.   გულის I (სისტოლური) ტონი წარმოიქმნება:
1.
2.
3.
4.
73.  ცთომილ ნერვს, ურთიერთქმედებს რა გულში და სარეგულაციო მექანიზმებთან, შეუძლია გამოიწვიოს გულის მოქმედების:
1.
2.
3.
4.
74.  ჩამოთვლილთაგან რომელი ნივთიერებებია ფართოებენ სისხლძარღვებს? .
1.
2.
3.
4.
75.  ფლებოგრამაზე c კბილი განპირობებულია:
1.
2.
3.
4.
76.  მოგრძო ტვინში სისხლძარღვთა პრესორული ცენტრის გაღიზიანება იწვევს:
1.
2.
3.
4.
77.  წინაგულების ატიპიური მიოციტებისგან შემდგარ კონებში:
1.
2.
3.
4.
78.   რას წარმოადგენს ელექტროკარდიოგრამის კომპონენტი – სეგმენტი?
1.
2.
3.
4.
79.  სად არის ორკარედი და სამკარედი სარქვლების მუშაობის ამსახველი ტონის საუკეთესო მოსასმენი წერტილი?
1.
2.
3.
4.
80.  კაპილარებში სისხლი მოძრაობს:
1.
2.
3.
4.
81.  მიოკარდიუმის რა თვისებები უზრუნველყოფენ, უპირატესად, მათ რითმულ, სინქრონულ და, ამავე დროს, თანმიმდევრულ, კოორდინირებულ მოქმედებას?
1.
2.
3.
4.
82.  რას ასახავს მარცხენა პარკუჭის მიერ სისტოლის დროს გადასროლილი სისხლით გამოწვეული არტერიული პულსაცია – არტერიული პულსი?
1.
2.
3.
4.
83.  გულის საკნების ელექტრომექანიკური მუშაობის თანმიმდევრობას და კოორდინირებულობას განსაზღვრავენ შემდეგი გარემოებები, გარდა ერთისა:
1.
2.
3.
4.
84.   გულის ციკლის ფაზებია:
1.
2.
3.
4.
85.  რით არის განპირობებული ელექტროკარდიოგრამაზე  QRSშკბილები?
1.
2.
3.
4.
86.  რას გულისხმობს გულის მოქმედების რეგულირების ე.წ. ჰეტერომეტრული მექანიზმი?
1.
2.
3.
4.
87.   რომელი რეფლექსების საერთო საბოლოო გზას წარმოადგენს გულის ინტრამურული ეფერენტული ნეირონები?  
1.
2.
3.
4.
88.  გულის ციკლის პარკუჭების სისტოლის ხანგრძლივობაა:
1.
2.
3.
4.
89.  პარკუჭების მიოკარდიუმის მოქმედების პოტენციალის წარმოქმნისათვის საჭიროა მემბრანის დეპოლარიზაცია:
1.
2.
3.
4.
90.   რა დარღვევაზე შეიძლება ვიფიქროთ ელექტროკარდიოგრამაზე  QRT კომპლექსის გახანგრძლივებისას?
1.
2.
3.
4.
91.  აგზნება ატრიოვენტრიკულურ კვანძს აღწევს:
1.
2.
3.
4.
92.   რა განაპირობებს სინუს-წინაგულოვანი კვანძის მაღალ ავტომატურ  აქტივობას (ავტორითმულობას)?
1.
2.
3.
4.
93.  რა განსაზღვრავს მიოკარდიუმის შეკუმშვის ძალას?
1.
2.
3.
4.
94.  აგზნების გამტარი წინაგულოვანი კონების თავისებურებანია:
1.
2.
3.
4.
95.  გულის საკნებისა და კორონარული სისხლძარღვების სისხლით არასაკმარისი ავსებისას (დაბალი სისხლსავსეობისას):
1.
2.
3.
4.
96.   პარკუჭების მიოკარდიუმის ფიბრილაციის დროს პარკუჭები:
1.
2.
3.
4.
97.  გულის რეგულაციის რომელ მექანიზმს მიეკუთვნება ფრანკ სტარლინგის "გულისკანონი"?
1.
2.
3.
4.
98.  რომელ სისხლძარღვებზე ზემოქმედებით არეგულირებენ, ძირითადად, ნერვული და ჰუმორული ფაქტორები კაპილარულ სისხლის მიმოქცევას?
1.
2.
3.
4.
99.  რას იწვევს აორტის და საძილე არტერიის მექანორეცეტორების აგზნება?
1.
2.
3.
4.
100.  პარკუჭების მიოკარდიუმის შეფარდებითი რეფრაქტერობის პერიოდი გრძელდება:
1.
2.
3.
4.
101.  გულის გამტარი სისტემის არსებობა უზრუნველყოფს შემდეგ ფიზიოლოგიურ თვისებებს, გარდა ერთისა: .
1.
2.
3.
4.
102.   გულის სისხლით მაღალი ავსების, აორტის შესართავსა და კორონარებში მაღალი წნევის პირობებში მარჯვენა წინა გულის რეფლექსოგენურიზონის გაჭიმვის რეცეპტორების გაღიზიანება:
1.
2.
3.
4.
103.   რა განაპირობებს სფიგმოგრამაზე ანაკროტას?
1.
2.
3.
4.
104.   ატრიოვენტრიულურ კვანძში აგზნების გატარების დაყოვნება უზრუნველყოფს:  
1.
2.
3.
4.
105.   ანრეპის ეფექტი ნიშნავს, რომ პარკუჭების მიოკარდიუმის შეკუმშვის ძალა მატულობს:
1.
2.
3.
4.
106.   სინოატრიული კვანძის უჯრედების ნელი დიასტოლური დეპოლარიზაციისა და მოქმედების პოტენციალის ნელი აღმავალი ფაზის განვითარებაში წამყვან როლს ასრულებს:
1.
2.
3.
4.
107.   პარკუჭებში მათი სისტოლის დაწყების წინ სისხლის მაქსიმალური მოცულობაა:
1.
2.
3.
4.
108.  გულის მოქმედების შეფასების რა მაჩვენებლებს იყენებენ?
1.
2.
3.
4.
109.  გულის ტონების მოსმენის მეთოდს ეწოდება:
1.
2.
3.
4.
110.   სად არიან მოთავსებული გულის ცთომილი ნერვის მეორე ნეირონის სხეულები?
1.
2.
3.
4.
111.  ელექტროკარდიოგრამის რომელი ინტერვალის არათანაბრობა მიუთითებს, ძირითადად, გულის მუშაობის არარითმულობაზე (არითმიაზე)?
1.
2.
3.
4.
112.  როგორია ელექტრო- და ფონოკარდიოგრაფიული თანხვედრა გულის I - სისტოლურ ტონთან მიმართებაში?
1.
2.
3.
4.
113.  არტერიებში წნევა მუდმივად მერყეობს – პულსირებს (გარკვეულ საშუალო დონესთან შედარებით):
1.
2.
3.
4.
114.   რა ცვლილებაა მოსალოდნელი ელექტროკარდიოგრამაზე წინაგულიდან პარკუჭებამდე აგზნების გატარების შენელებისას?
1.
2.
3.
4.
115.  რომელ სისხლძარღვებს უწოდებენ რეზისტიულ სისხლძარღვებს?
1.
2.
3.
4.
116.  გულის რითმის შენელების – ბრადიკარდიის მიზეზი შეიძლება იყოს:
1.
2.
3.
4.
117.  როგორ გავლენას ახდენს ცთომილი ნერვი გულზე?
1.
2.
3.
4.
118.  სისხლის დინების წინაღობა:
1.
2.
3.
4.
119.  კარდიომიოციტების უმეტესობისათვის მოსვენების პოტენციალია:
1.
2.
3.
4.
120.  რომელ ნერვულ ცენტრს ახასიათებს ცენტრალური ტონუსი ანუ მუდმივი გავლენა გულზე?
1.
2.
3.
4.
121.  რატომ არის კაპილარების სუმარული წინაღობა არტერიოლების წინაღობაზე ნაკლები?
1.
2.
3.
4.
122.  ელექტროკარდიოგრამის Tკბილსა და მომდევნო P კბილსშორის არსებული სეგმენტი შეესაბამება:
1.
2.
3.
4.
123.  ადამიანის ორგანიზმში სისხლის სრული წრე ბრუნვა ხორციელდება:
1.
2.
3.
4.
124.  როდის იქნებოდა საშუალო დინამიკური წნევა დაახლოებით სისტოლურ და დიასტოლურ წნევათა საშუალო არითმეტიკულის ტოლი?
1.
2.
3.
4.
125.  რას გულისხმობს გულის მოქმედების რეგულირების ე.წ. ჰომეომეტრული მექანიზმი?
1.
2.
3.
4.
126.  რა სიდიდისაა დაახლოებით საშუალო დინამიკური არტერიული წნევა?
1.
2.
3.
4.
127.  რა არის ელექტროკარდიოგრაფია?
1.
2.
3.
4.
128.  ელექტროკარდიოგრამაზე წინაგულების რეპოლარიზაცია რეგისტრირდება:
1.
2.
3.
4.
129.  რომელი სისხლძარღვების სუმარული განიკვეთია ყველაზე მეტი?
1.
2.
3.
4.
130.  ელექტროკარდიოგრამის რეგისტრაციის სტანდარტული ბიპოლარული გამოყვანებია:
1.
2.
3.
4.
131.  მარჯვენა წინაგულში ღრუვენების შერთვის ადგილას არსებული რეფლექსოგენურიზონის გაჭიმვის რეცეპტორების გაღიზიანება (გულის ზომიერი სისხლსავსეობის პირობებში) იწვევს მარცხენა პარკუჭის მიოკარდიუმის შეკუმშვის გაძლიერებას. როგორი ტიპის რეფლექსებით და რა მიზნით ხორციელდება ეს რეაქციები?
1.
2.
3.
4.
132.  გულში აღმოცენებული და გავრცელებული ელექტრული პოტენციალების რეგისტრაციისათვის პოტენციალის გამოყვანას არ ახდენენ:
1.
2.
3.
4.
133.  გულის I ტონის მიმართ მართებულია ყველა მტკიცებულება, გარდა ერთისა:
1.
2.
3.
4.
134.  მოზრდილი ადამიანის არტერიული წნევის ნორმული მაჩვენებლებია (მმHგ): სისტოლური დიასტოლური პულსური საშუალო
1.
2.
3.
4.
135.  კარდიოციკლის პროტოდიასტოლური პერიოდის ხანგრძლივობაა:
1.
2.
3.
4.
136.  ნელი დიასტოლური დეპოლარიზაციის განვითარების სიჩქარე რეგულირდება ვნს-ის პარასიმპათიკური მედიატორის -აცეტილქოლინის მეშვეობით შემდეგნაირად:
1.
2.
3.
4.
137.  ფლებოგრამაზე a კბილი განპირობებულია:
1.
2.
3.
4.
138.  გულის ციკლის პარკუჭების დიასტოლის ხანგრძლივობაა:
1.
2.
3.
4.
139.  როდის წარმოიქმნება გულის IV ტონი?
1.
2.
3.
4.
140.  რომელი ნივთიერების ლოკალური კონცენტრაციის გაზრდა იწვევს არტერიოლების ვაზოკონსტრიქციას?
1.
2.
3.
4.
141.  რით აიხსნება ორივე Vagus-ის და ორივე sumpathicus-ის გადაკვეთის შემდეგ განვითარებული ტაქიკარდია?
1.
2.
3.
4.
142.   რას შეესაბამება წნევის მატებისა და კლების ხანგრძლივობა (დაახლოებით) გულთან ახლოს მსხვილა რტერიებში?
1.
2.
3.
4.
143.  სისხლის არტერიული წნევის გაზომვის მეთოდებია:
1.
2.
3.
4.
144.  რა არის ვექტორელექტროკარდიოგრაფია?
1.
2.
3.
4.
145.  რას იწვევს გულზე ცთომილი ნერვის გავლენის გამოთიშვა (დენერვაციით ანატროპინის მოქმედებით)?
1.
2.
3.
4.
146.   ადამიანის სხეულის ქსოვილებში გატარებული ელექტროდენის მიმართ ელექტრული წინაღობის რეგისტრაციის მეთოდს ეწოდება:
1.
2.
3.
4.
147.   გულის მოსმენადი (აუსკულტაციური) ტონებია:
1.
2.
3.
4.
148.  რომელი სისხლძარღვები მიეკუთვნებიან გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ონკანებს?
1.
2.
3.
4.
149.   არსებობს მონაცემები, რომ ჭეშმარიტი პეისმეკერების კავშირი კუმშვად მიოკარდიუმთან ხორციელდება:
1.
2.
3.
4.
150.   სფიგმოგრამის კომპონენტებია:
1.
2.
3.
4.
151.  სად შეიგრძნობა გულის ბიძგი და რა განაპირობებს მას?
1.
2.
3.
4.
152.  სისხლის რომელი დეპოებია თქვენთვის ცნობილი და სისხლის რა ნაწილია იქ განთავსებული?
1.
2.
3.
4.
153.  რას იწვევს აორტის და საძილე არტერიის ქემორეცეპტორების აგზნება?
1.
2.
3.
4.
154.   რომელ სისხლძარღვებს უწოდებენ ტევად სისხლძარღვებს და რატომ?
1.
2.
3.
4.
155.  რა ეწოდება არტერიული პულსის ჩანაწერს და რას უკავშირდება მისი ფაზები?
1.
2.
3.
4.
156.  რა წარმოადგენს გულზე ცთომილი ნერვის ურთიერთსაპისპირო (როგორც შემაკავებელი, ასევე გამაძლიერებელი) გავლენის სტრუქტურულ საფუძველს?
1.
2.
3.
4.
157.   პარკუჭების მიერ სისხლის განდევნისას განვითარებული ენერგიის რა პროცენტი იხარჯება სისხლის მოძრაობაზე არტერიოლებსა და კაპილარებში და რაზე მიუთითებს ეს ფაქტი?
1.
2.
3.
4.
158.  დამოკიდებულია თუ არა პულსური ტალღის გავრცელების სიჩქარე სისხლის მოძრაობის სიჩქარეზე?
1.
2.
3.
4.
159.  გულის რიტმის წამყვანში აღმოცენებულია გზნება წინაგულების გამტარი სისტემით თითქმის:
1.
2.
3.
4.
160.  რომელი ტიპის რხევები არ განირჩევა მრუდზე არტერიული წნევის პირდაპირი მეთოდით რეგისტრაციისას?
1.
2.
3.
4.
161.  რით არის განპირობებული ელექტროკარდიოგრამაზე Pკბილი?
1.
2.
3.
4.
162.  "სულ ან არაფრის" კანონსემორჩილება:
1.
2.
3.
4.
163.  ვენურ სისტემას შეუძლია იმოქმედოს, როგორც რეზერვუარმა პერიფერიული სისხლძარღვისათვის იმიტომ, რომ:
1.
2.
3.
4.
164.  სპონტანური ნელი დიასტოლური დეპოლარიზაციისა და მოქმედების პოტენციალის ნელი, აღმავალი ფაზის განვითარებაში წამყვან როლს ასრულებს:
1.
2.
3.
4.
165.  ელექტროკარდიოგრამის რომელი მონაკვეთი შეესაბამება გულის მოსვენების პერიოდს და რა ხდება ამ დროს?
1.
2.
3.
4.
166.  ერთნაირია თუ არა წნევის პულსური მერყეობის ამპლიტუდა არტერიულ სისხლძარღვებში?
1.
2.
3.
4.
167.  ჰემოდინამიკის რომელ პარამეტრს განსაზღვრავს მნიშვნელოვნად სისხლძარღვთა სუმარული განივკვეთი და როგორია ამპარამეტრის დამოკიდებულება სუმარულ განივკვეთთან?
1.
2.
3.
4.
168.  აუსკულტაციული მეთოდით წნევის გაზომვის კოროტკოვისტონები ისმის ვიდრე მანჟეტში ჰაერის წნევასი სხლძარღვში არსებულ სისტოლურ წნევაზე ნაკლებია, მაგრამ მეტია დიასტოლურ წნევაზე. რაზეა დამოკიდებული ამტონების რაოდენობა და რამდენი შეიძლება იყოს იგი რიცხობრივად?
1.
2.
3.
4.
169.    სიმპათიკური ნერვებისგან უწყვეტელი შემავიწროვებელი გავლენის ქვეშაა:
1.
2.
3.
4.
170.  რა ხანგრძლივობით მოქმედებს გულზე  ვაგუს-ის დაბოლოებებში წარმოქმნილი აცეტილქოლინი და რატომ?
1.
2.
3.
4.
171.   რომელი ტიპის სიხლძარღვებში რეგისტრირდება წნევის პულსური მერყეობა და რას უდრის იგი ნორმაში?
1.
2.
3.
4.
172.  ელექტროკარდიოგრამის QRS კომპლექსის საერთო ხანგრძლივობა შეადგენს:
1.
2.
3.
4.
173.  რას ასახავენ ელექტროკარდიოგრამაზე მისი კბილები?
1.
2.
3.
4.
174.  ვენებში სისხლის ცირკულაციას, გარდა ჰემოდინამიკური პარამეტრებისა, ხელს უწყობს:
1.
2.
3.
4.
175.  რომელ რეფლექსურ გავლენას წარმოადგენს დანინი-აშნერის რეფლექსი?
1.
2.
3.
4.
176.  ატიპური კარდიომიოციტების მოსვენების მემბრანული პოტენციალი  დაახლოებით -60 მვ-ია, კუმშვადი კარდიომიოციტების უმრავლესობისთვის კი - -90 მვ, მიოკარდიუმის რომელი თვისების განმსაზღვრელი შეიძლება იყოს ეს?
1.
2.
3.
4.
177.  სისხლძარღვთა მამოძრავებელი ცენტრი:
1.