Tema 5 - Actuacions en casos d'emergència. Primers auxilis.

72 Preguntes  I  By Polnrg
Please take the quiz to rate it.

Tema 5 - Actuacions En Casos D

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Segons la lesió que produeixen, les cremades es classifiquen en: 
1.
2.
3.
4.
2.  Davant d'una cremada de segón grau, són primers auxilis:
1.
2.
3.
4.
3.  La primera mesura a pendre davant d'una electrocució serà:
1.
2.
3.
4.
4.  El cop de calor es produeix:
1.
2.
3.
4.
5.  En el cop de calor no es produeix:
1.
2.
3.
4.
6.  L'objectiu principal dels primers auxilis davant d'un cop de calor és:
1.
2.
3.
4.
7.  Davant d'una congelació no s'ha de:
1.
2.
3.
4.
8.  Les persones més susceptibles de tenir una hipotèrmia accidental són:
1.
2.
3.
4.
9.  Són signes i símptomes d'una luxació: 
1.
2.
3.
4.
10.  Quan es produeix un esquinç es lesionen:
1.
2.
3.
4.
11.  El suport vital avançat ha d'iniciar-se abans de:
1.
2.
3.
4.
12.  La ressucitació cardiopulmunar es finalitzarà:
1.
2.
3.
4.
13.  Si un pacient ha sofert un ennuegament en el qual les vies aèries estan ocupades per un objecte, utilitzarem la maniobra de:
1.
2.
3.
4.
14.  La maniobra de Heimlich es realitza mitjançant 5 compressions brusques en:
1.
2.
3.
4.
15.  El suport vital bàsic ha d'iniciar-se abans de:
1.
2.
3.
4.
16.  La desobstrucció de la via aèria mitjançant l'alevació de la mandíbula s'anomena:
1.
2.
3.
4.
17.  La posició en la qual fem rodar al pacient des de la seva situació inicial cap al reanimador, mantenint alineats cap, tronc i extremitats, s'anomena:
1.
2.
3.
4.
18.  El massatge cardíac extern es realitza carregant el pes del reanimador sobre l'estèrnum per tal que s'enfonsi aproximadament:
1.
2.
3.
4.
19.  En una situació d'aturada cardiorespiratòria (segons les recomanacions ERC 2000) amb dos reanimadors, es realitzaran: 
1.
2.
3.
4.
20.  El massatge cardíac extern en lactans es realitza deprimint l'estèrnum amb dos dits per tal que s'enfonsi aproximadament:
1.
2.
3.
4.
21.  Segons el material disponible, coneixements i habilitats, les tècniques de RCP poden ser:  
1.
2.
3.
4.
22.  En quins casos no està indicada la RCP?
1.
2.
3.
4.
23.  Per comprovar si existeix circulació sangínia, es buscarà la presència o no del batec principalment en l'artèria:
1.
2.
3.
4.
24.  Respecte a una aturada cardíaca una de les afirmacions que es fa és falsa. Quina?
1.
2.
3.
4.
25.  Les cremades en les quals hi ha necrosi dels teixits que evoluciona a la formació d'escares són de grau:
1.
2.
3.
4.
26.  L'anomenada regla dels 9 permet saber que en cas de cremades:
1.
2.
3.
4.
27.  La regla dels 9 s'utilitza per calcular la superfície cremada. Segons la mateixa una persona que presenta cremades que afecten el braç, a l'avantbraç i a la mà esquerra, presenta una superfície cremada del:
1.
2.
3.
4.
28.  Cremades que afecten a ambdós membres inferiors en la seva totalitat, suposen uns superfície corporal cremada del:
1.
2.
3.
4.
29.  La valoració de les cremades es realitza determinant la/el/l':
1.
2.
3.
4.
30.  Per valorar l'extensió de les cremades, s'utilitza la regla del:
1.
2.
3.
4.
31.  Les cremades de primer grau són:
1.
2.
3.
4.
32.  Les cremades de segon grau profundes són:
1.
2.
3.
4.
33.  Les cremades de quart grau són:
1.
2.
3.
4.
34.  El temps de curació d'una cremada de segon grau superficial varia:
1.
2.
3.
4.
35.  El temps de curació d'una cremada de segon grau profunda varia:
1.
2.
3.
4.
36.  El temps de curació d'una cremada de primer grau varia:
1.
2.
3.
4.
37.  Si un pacient presenta cremades en la totalitat de l'extremitat inferior dreata, en el tronc anterior i en els genitals, quin percentatge de SCA (Superfície Corporal Cremada) tindria segons la regla del 9?
1.
2.
3.
4.
38.  La definició de fractura es coneix com:
1.
2.
3.
4.
39.  Les forces que poden ocasionar una fractura són:
1.
2.
3.
4.
40.  Fractura oberta és aquella que:
1.
2.
3.
4.
41.  Les fractures obertes es classifiquen en:
1.
2.
3.
4.
42.  L'hemorràgia de les genives es coneix com:
1.
2.
3.
4.
43.  Una epitaxi és una hemorràgia de:
1.
2.
3.
4.
44.  L'hematemesi és una hemorràgia de:
1.
2.
3.
4.
45.  L'hemorràgia menstrual s'anomena:
1.
2.
3.
4.
46.  La metrorràgia és una hemorràgia:
1.
2.
3.
4.
47.  Quan es produeixen petites hemorràgies situades sota l'epidermis i amb forma de flama es parla de:
1.
2.
3.
4.
48.  La sang procedent de l'aparell digestiu, que és expulsada amb els excrements s'anomena:
1.
2.
3.
4.
49.  Els blaus a la pell s'anomenen també:
1.
2.
3.
4.
50.  L'hemorràgia que apareix a una ferida potser d'origen:
1.
2.
3.
4.
51.  És d'origen respiratori una de les hemorràgies següents:
1.
2.
3.
4.
52.  Les hemorràgies externes en <<llençol>> es produeixen per roptures vasculars de tipus.
1.
2.
3.
4.
53.  El manual d'autoprotecció s'aprova per: 
1.
2.
3.
4.
54.  La transposició de la directiva fonamental en matèria de Seguretat i Salut en el Treball és la 89/391/CEE, que va donar lloc en el nostre ordenament jurídic a:
1.
2.
3.
4.
55.  El contingut del Manual d'Autoprotecció està dividit en:
1.
2.
3.
4.
56.  El subaltern haurà de tenir un domini absolut del: 
1.
2.
3.
4.
57.  L'hidrant:
1.
2.
3.
4.
58.  Li pregunten al subaltern quins són els extintors més usuals dins de la institució:
1.
2.
3.
4.
59.  El risc d'incendi d'una àrea, segons el seu risc intrínsec, s'avaluarà en funció de la:  
1.
2.
3.
4.
60.  El Pla d'Emergència té la finalitat de:
1.
2.
3.
4.
61.  Les emergències es classifiquen en:
1.
2.
3.
4.
62.  Els EPI són:
1.
2.
3.
4.
63.  Quan un subaltern descobreix un incendi:
1.
2.
3.
4.
64.  Dins dels equips d'emergència trobem:
1.
2.
3.
4.
65.  El cap d'Intervenció:
1.
2.
3.
4.
66.  Entre les funcions dels equips de primera intervenció, figuren:
1.
2.
3.
4.
67.  Els simulacres s'efectuaran:
1.
2.
3.
4.
68.  En cas de rebre un avís de bomba, quin és el paper del subaltern?
1.
2.
3.
4.
69.  Si es disposa d'alarma d'incendi a l'edifici on es troba ubicat el centre:
1.
2.
3.
4.
70.  En iniciar-se un incendi en una zona concreta i reduïda, el subaltern farà el següent:
1.
2.
3.
4.
71.  L'evacuació és:
1.
2.
3.
4.
72.  Al Pla d'Evacuació distingirem dos aspectes fonamentals:
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.