Loét dạ dày tá tràng - Bệnh học

7 cu hi  I  By Ngoaikhoathuchanh
Please take the quiz to rate it.

Loét Dạ Dày Tá Tràng - Bệnh Học

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Tế bào nào sau đây ở dạ dày phụ trách việc tiết acid:
1.
2.
3.
4.
5.
2. 
Tế bào nào sau đây ở dạ dày phụ trách việc tiết gastrin:
1.
2.
3.
4.
5.
3. 
Dạ dày sẽ tăng tiết acid khi có tác động của hormone nội tại nào sau đây:  
1.
2.
3.
4.
5.
4. 
Vai trò của peptid-giải-phóng-gastrin (GRP) ở dạ dày:  
1.
2.
3.
4.
5.
5. 
Vai trò của peptid-giải-phóng-gastrin (GRP) ở dạ dày:  
1.
2.
3.
4.
5.
6. 
Vai trò của somatostatin ở dạ dày:  
1.
2.
3.
4.
5.
7. 
Yếu tố nào sau đây KHÔNG là yếu tố bảo vệ niêm mạc dạ dày:  
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.