Loét dạ dày tá tràng - Bệnh học

7 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
Loét dạ dày tá tràng - Bệnh học

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Đặc điểm nào sau đây của tổn thương loét dạ dày do sang chấn được cho là SAI:
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Tỉ lệ ác tính của u tiết gastrin trong hội chứng Zollinger-Ellison:  
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Vai trò của peptid-giải-phóng-gastrin (GRP) ở dạ dày:  
1.
2.
3.
4.
5.
4.  “Chùm chân ngỗng” là:  
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Hội chứng Zollinger-Ellison có thể có nguồn gốc từ:  
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Khi dạ dày không chiụ sự chi phối của thần kinh X (cắt thần kinh X), hiện tượng nào sau đây sẽ xảy KHÔNG ra:  
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Dạ dày sẽ tăng tiết acid khi có tác động của hormone nội tại nào sau đây:  
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz