We have sent an email with your new password.

Close this window

Loét dạ dày tá tràng - Bệnh học

7 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
Loét dạ dày tá tràng - Bệnh học

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Loét dạ dày týp 2 là:  
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Loét dạ dày týp 1 là:  
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Phương tiện chẩn đoán H. pylori nào sau đây cho kết quả nhanh nhất:
1.
2.
3.
4.
5.
4.  H. pylori làm phá huỷ cơ chế bảo vệ niêm mạc dạ dày thông qua cơ chế nào sau đây:  
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Loét dạ dày týp 4 là:  
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Phương tiện chẩn đoán nhiễm H. pylori nào sau đây thường được chỉ định nhất:
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Phương tiện chẩn đoán H. pylori  nào sau đây KHÔNG được chỉ định trên lâm sàng:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz