Lagumang Pagsusulit sa Kasaysayan ng Daigdig

30  I  By Ashley6380
Please take the quiz to rate it.

Lagumang Pagsusulit Sa Kasaysayan Ng Daigdig
Piliin  ang titik ng pinakawastong sagot.

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  Ang lahat ng nasa ibaba ay katangian ng bourgeoisie noong Gitnang Panahon MALIBAN sa ___.
  • A. 

   Mayayaman at kabilang sa uring maharlika at kaparian

  • B. 

   Tinaguriang middle class o panggitnang uri

  • C. 

   Nagmula sa mga banker at mangangalakal sa mga bayan at lungsod

  • D. 

   Nagamit ang propesyon at panulat sa pagbubunsod ng rebolusyong pampulitika at pang-ekonomiya


 • 2. 
  Isang pilosopiyang pang-ekonomiko na nagsasaad na ang yaman at kapangyarihan ng isang bansa ay batay sa dami ng kanyang ginto at pilak.
  • A. 

   Animismo

  • B. 

   Humanismo

  • C. 

   Merkantilismo

  • D. 

   Pyudalismo


 • 3. 
  Ang pinakapuso ng kilusang Renaissance at nakatuon sa mga materyal at sekular na bagay ay ang __.
  • A. 

   Pyudalismo

  • B. 

   Animismo

  • C. 

   Merkantilismo

  • D. 

   Humanismo


 • 4. 
  Kung si Francesco Petrarch ay "Ama ng Humanismo" , sino naman ang binansagang "Prinsipe ng mga Humanista?"
  • A. 

   Desiderius Erasmus

  • B. 

   Giovanni Boccacio

  • C. 

   Raphael Santi

  • D. 

   Rodulf Agricola


 • 5. 
  Bakit itinuring na batik sa kasaysayan ng Simbahang Katoliko ang Inquisition?
  • A. 

   Napigilan nito ang paglaganap ng Protestant Reformation sa timog Europe.

  • B. 

   Ang mga kalupitang ginawa ng Inquisition ay humantong sa maraming kamatayan ng walang sala.

  • C. 

   Nasugpo nito ang mga salungat sa alituntunin ng Katolisismo.

  • D. 

   Nagkaroon ng maraming kaaway ang Simbahang Katoliko.


 • 6. 
  Dating sundalong tumalikod sa karahasan at naging tagapagtatag ng Society of Jesus.
  • A. 

   St. Francis Xavier

  • B. 

   St. Ignatius de Loyola

  • C. 

   Pope Gregory VII

  • D. 

   Pope Paul III


 • 7. 
  Alin ang tamang pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari? I. schism sa Simbahang Katoliko II. pagtawag ni Pope Paul III sa Council of Trent III. pagkabit ni Martin Luther ng Ninety-Five Theses sa pinto ng Wittenberg Church
  • A. 

   I - II - III

  • B. 

   II - I - III

  • C. 

   III - I - II

  • D. 

   I - III - II


 • 8. 
  Sina Leonardo da Vinci , Michaelangelo Buonarotti , Raphael Santi at Titian ay mga pangunahing personalidad na natanyag sa aling larangan noong panahon ng Renaissance?
  • A. 

   Edukasyon

  • B. 

   Agham

  • C. 

   Sining

  • D. 

   Panitikan


 • 9. 
  Alin sa mga sumusunod ang naging pangunahing resulta nang hindi pabulaanan ni Martin Luhter ang kanyang mga aral ng Protestantismo?
  • A. 

   Binansagang "Protestante" ang mga kalaban ng Katolisismo.

  • B. 

   Naganap ang isang digmaang panrelihiyon sa Germany.

  • C. 

   Nag-alsa ang mga magsasaka sa Germany laban sa kanilang panginoon.

  • D. 

   Binansagan siyang "erehe" ng Simbahang Katoliko.


 • 10. 
  Akda ito ni Machiavelli na bumubuod sa prinsipyong "The end justifies the means."
  • A. 

   The Prince

  • B. 

   Songbook

  • C. 

   The Courtier

  • D. 

   Don Quixote dela Mancha


 • 11. 
  Bago ang Repormasyon , nakadagdag ang s_____ sa patuloy na paghina ng impluwensya ng Simbahang Katoliko.

 • 12. 
  Upang maunawaan ang tunay na diwa ng kaligtasan , inakyat ni Martin Luther ang P _____        S ______.

 • 13. 
  Ang A _________     C________ na akda ni Philip Melanchton ay naglalaman ng mga turo ng Simbahang Lutheran.

 • 14. 
  Sa Second Diet of Augsburg noong 1529, ibinansag ang P_________  sa mga kalaban ng Katolisismo.

 • 15. 
  I ____________ ang tawag sa ipinagbibiling kapatawaran.

 • 16. 
  S________ ang tawag sa pagbibili ng pwesto sa mga Simbahan.

 • 17. 
  Tuluiyang winakasan ng P _________     o__    A____________   ang sigalot panrelihiyon sa Germany.

 • 18. 
  Matapos salungatin ni Martin Luther sina Emperador Charles V at Pope Leo X, binansagan ang repormistang E_______.

 • 19. 
  Naging pinuno ng England si E____________. ang naging anak ni Henry VIII kay Anne Boleyn.

 • 20. 
  Hinamon ni J____     E___ si Andrew Karlstadt noong Hulyo 1519 sa isang debate hinggil sa indulhensya.

 • 21. 
  Ang Renaissance ay nagmula sa salitang Pranses na nangangahulugang "rebirth."
  • A. 

   True

  • B. 

   False


 • 22. 
  Isa sa mga maharlikang nagtaguyod ng Renaissance ay si Lorenzo d' Medici.
  • A. 

   True

  • B. 

   False


 • 23. 
  Ang Renaissance ay nagmula sa italy bunsod ng iba't ibang kadahilanan.
  • A. 

   True

  • B. 

   False


 • 24. 
  Si St. Ignatius de Loyola ay tinaguriang "Apostle of the Indies."
  • A. 

   True

  • B. 

   False


 • 25. 
  Ang Ninety-Five Theses ay listahan ng mga aklat na ipinagbabawal basahin sa mga Katoliko.
  • A. 

   True

  • B. 

   False


 • 26. 
  Bilang utgon sa mga Protestante, inilunsad ng mga Katoliko ang Reformation.
  • A. 

   True

  • B. 

   False


 • 27. 
  Nanguna si John Knox sa pagpapalaganap ng Protestantismo sa Switzerland.
  • A. 

   True

  • B. 

   False


 • 28. 
  Nakarating kay Martin Luther ang pagbibili ng indulhensya sa Rome ng paring si John Tetzel.
  • A. 

   True

  • B. 

   False


 • 29. 
  Nagkaisa ang England sa ilalim ng pamumuno ni William the Conqueror.
  • A. 

   True

  • B. 

   False


 • 30. 
  Ang Domesday Book ay naging batayan ng pagbubuwis sa England.
  • A. 

   True

  • B. 

   False


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.