We have sent an email with your new password.


Hội chứng tràn khí màng phổi

10 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
  • Share This on Twitter
  • +
Hi Chng Trn Kh Mng Phi
Lượng giá kiến thức ngoại khoa lâm sàng dành cho sinh viên y khoa năm thứ hai 

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Trên x-quang, dấu hiệu có giá trị nhất để chẩn đoán tràn khí màng phổi:
1.
2.
3.
4.
2.  Những triệu chứng nào sau đây có thể gặp trong hội chứng tràn khí màng phổi áp lực:
1.
2.
3.
4.
3.  Bạn hãy xem hình ảnh x-quang ngực thẳng sau đây và cho biết chẩn đoán của bạn.
1.
2.
3.
4.
4.  Bạn hãy xem hình ảnh CT sau đây và cho biết chẩn đoán của bạn.
1.
2.
3.
4.
5.  Đặc điểm sinh lý bệnh của tràn khí màng phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Đặc điểm khác nhau giữa vết thương thấu ngực và vết thương ngực hở là:
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Trong tràn khí màng phổi, phổi bên bị tràn khí:
1.
2.
3.
4.
8.  Để đánh giá mức độ tràn khí màng phổi, tiêu chí nào sau đây KHÔNG được cân nhắc đến:
1.
2.
3.
9.  Hội chứng tràn khí màng phổi được định nghĩa là:
1.
2.
3.
4.
5.
10.  BN bị tràn khí màng phổi có thể có nguy cơ nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz