We have sent an email with your new password.


Hội chứng tràn khí màng phổi

10 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
  • Share This on Twitter
  • +
Hi Chng Trn Kh Mng Phi
Lượng giá kiến thức ngoại khoa lâm sàng dành cho sinh viên y khoa năm thứ hai 

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Hình ảnh sau đây gợi cho bạn điều gì về tràn khí màng phổi:
1.
2.
3.
4.
2.  Để đánh giá mức độ tràn khí màng phổi, tiêu chí nào sau đây KHÔNG được cân nhắc đến:
1.
2.
3.
3.  Tiêu chuẩn nào sau đây được xếp vào loại tràn khí màng phổi lượng nhiều:
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Trên x-quang, dấu hiệu có giá trị nhất để chẩn đoán tràn khí màng phổi áp lực:
1.
2.
3.
4.
5.  Trong tràn khí màng phổi áp lực, áp lực khoang màng phổi:
1.
2.
3.
4.
6.  "Phổi tăng thông khí" cần được chẩn đoán phân biệt với thể tràn khí màng phổi nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
7.  Nguồn gốc của khí màng phổi trong gãy xương sườn thường là:
1.
2.
3.
4.
8.  "Nếp gấp da thành ngực" cần được chẩn đoán phân biệt với thể tràn khí màng phổi nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
9.  Bạn hãy xem hình ảnh x-quang ngực thẳng sau đây và cho biết chẩn đoán của bạn.
1.
2.
3.
4.
10.  Trong tràn khí màng phổi hở, áp lực khoang màng phổi:
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz