Hội chứng tràn khí màng phổi

10 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
Lượng giá kiến thức ngoại khoa lâm sàng dành cho sinh viên y khoa năm thứ hai 

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  "Kén khí phổi" cần được chẩn đoán phân biệt với thể tràn khí màng phổi nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
2.  Trong tràn khí màng phổi, phổi bên bị tràn khí:
1.
2.
3.
4.
3.  Tiêu chuẩn nào sau đây được xếp vào loại tràn khí màng phổi lượng nhiều:
1.
2.
3.
4.
5.
4.  "Phổi tăng thông khí" cần được chẩn đoán phân biệt với thể tràn khí màng phổi nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.  Trên x-quang, dấu hiệu có giá trị nhất để chẩn đoán tràn khí màng phổi:
1.
2.
3.
4.
6.  Để đánh giá mức độ tràn khí màng phổi, tiêu chí nào sau đây KHÔNG được cân nhắc đến:
1.
2.
3.
7.  Bạn hãy xem hình ảnh CT sau đây và cho biết chẩn đoán của bạn.
1.
2.
3.
4.
8.  Đau ngực trong tràn khí màng phổi là do:
1.
2.
3.
4.
9.  Đặc điểm sinh lý bệnh của tràn khí màng phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
10.  "Thủng tạng rỗng" cần được chẩn đoán phân biệt với thể tràn khí màng phổi nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz