We have sent an email with your new password.


Câu hỏi trắc nghiệm phần Quá trình hình thành quần thể thích nghi - Loài

28 Cu h?i  I  By Vovandat1988
  • Share This on Twitter
  • +
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Phần Quá Trình Hình Thành Quần Thể Thích Nghi - Loài
Blog Sinh học - cung cấp kiến thức sinh học phổ thông và luyện thi sinh học http://www.zsinhhoc.blogspot.com/

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Hai loài sinh học (loài giao phối) thân thuộc thì 
1.
2.
3.
4.
2.  Để tìm hiểu hiện tượng kháng thuốc ở sâu bọ, người ta đã làm thí nghiệm dùng DDT để xử lí các dòng ruồi giấm được tạo ra trong phòng thí nghiệm. Ngay từ lần xử lí đầu tiên, tỉ lệ sống sót của các dòng đã rất khác nhau (thay đổi từ 0% đến 100% tuỳ dòng). Kết quả thí nghiệm chứng tỏ khả năng kháng DDT
1.
2.
3.
4.
3.   Khi nói về vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây không đúng? 
1.
2.
3.
4.
4.  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quá trình hình thành loài mới? 
1.
2.
3.
4.
5.  Ở một loài động vật, người ta đã phát hiện 4 nòi có trình tự các gen trên nhiễm sắc thể số III như sau: Nòi 1: ABCDEFGHI; nòi 2: HEFBAGCDI; nòi 3: ABFEDCGHI; nòi 4: ABFEHGCDI. Cho biết nòi 1 là nòi gốc, mỗi nòi còn lại được phát sinh do một đột biến đảo đoạn. Trình tự đúng của sự phát sinh các nòi trên là 
1.
2.
3.
6.  Hình thành loài mới bằng con đường địa lý thường gặp ở 
1.
2.
3.
4.
7.  Trong các cơ chế cách li sinh sản, cách li trước hợp tử thực chất là 
1.
2.
3.
4.
8.  Khi nói về quá trình hình thành loài mới theo quan niệm của thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây không đúng? 
1.
2.
3.
4.
9.  Trong các loại cách li trước hợp tử, cách li tập tính có đặc điểm:
1.
2.
3.
4.
10.  Loài cỏ Spartina có bộ nhiễm sắc thể 2n=120 được xác định gồm bộ nhiễm sắc thể của loài cỏ gốc châu Âu 2n= 50 và bộ nhiễm sắc thể của loài cỏ gốc châu Mĩ 2n= 70. Loài cỏ Spartina được hình thành bằng 
1.
2.
3.
4.
11.   Nguyên nhân của hiện tượng bất thụ thường gặp ở con lai giữa hai loài khác nhau là
1.
2.
3.
4.
12.  Hình thành loài mới 
1.
2.
3.
4.
13.  Theo quan niệm hiện đại, quá trình hình thành quần thể thích nghi xảy ra nhanh hay chậm không phụ thuộc vào
1.
2.
3.
4.
14.  Dạng cách ly nào đánh dấu sự hình thành loài mới?
1.
2.
3.
4.
15.  Trong môi trường không có thuốc trừ sâu DDT thì dạng ruồi có đột biến kháng DDT sinh trưởng chậm hơn dạng ruồi bình thường, khi phun DDT thì thể đột biến kháng DDT lại tỏ ra có ưu thế hơn và chiếm tỉ lệ ngày càng cao. Kết luận có thể được rút ra là:
1.
2.
3.
4.
16.  Trong quá trình tiến hoá, cách li địa lí có vai trò 
1.
2.
3.
4.
17.  Trong quá trình tiến hoá nhỏ, sự cách li có vai trò 
1.
2.
3.
4.
18.  Để phân biệt hai loài động vật thân thuộc bậc cao cần phải đặc biệt chú ý tiêu chuẩn nào sau đây? 
1.
2.
3.
4.
19.  Cho các thông tin sau:  (1) Trong tế bào chất của một số vi khuẩn không có plasmit.  (2) Vi khuẩn sinh sản rất nhanh, thời gian thế hệ ngắn.  (3) Ở vùng nhân của vi khuẩn chỉ có một phân tử ADN mạch kép, có dạng vòng nên hầu hết các đột biến đều biểu hiện ngay ở kiểu hình.  (4) Vi khuẩn có thể sống kí sinh, hoại sinh hoặc tự dưỡng.  Những thông tin được dùng làm căn cứ để giải thích sự thay đổi tần số alen trong quần thể vi khuẩn nhanh hơn so với sự thay đổi tần số alen trong quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội là: 
1.
2.
3.
4.
20.   Theo quan niệm hiện đại, quá trình hình thành loài mới 
1.
2.
3.
4.
21.  Phát biểu nào sau đây không đúng về quá trình hình thành loài mới bằng con đường địa lí (hình thành loài khác khu vực địa lý)? 
1.
2.
3.
4.
22.  Theo quan điểm tiến hoá hiện đại, giải thích nào sau đây về sự xuất hiện bướm sâu đo bạch dương màu đen (Biston betularia) ở vùng Manchetxtơ (Anh) vào những năm cuối thế kỷ XIX, nửa đầu thế kỷ XX là đúng? 
1.
2.
3.
4.
23.  Để phân biệt hai loài vi khuẩn, người ta vận dụng tiêu chuẩn nào sau đây là chủ yếu? 
1.
2.
3.
4.
24.  Cho một số hiện tượng sau:  (1) Ngựa vằn phân bố ở châu Phi nên không giao phối được với ngựa hoang phân bố ở Trung Á.  (2) Cừu có thể giao phối với dê, có thụ tinh tạo thành hợp tử nhưng hợp tử bị chết ngay.  (3) Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản.  (4) Các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của loài cây này thường không thụ phấn cho hoa của loài cây khác.  Những hiện tượng nào trên đây là biểu hiện của cách li sau hợp tử? 
1.
2.
3.
4.
25.   Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quá trình hình thành loài mới? 
1.
2.
3.
4.
26.   Quá trình hình thành loài lúa mì (T. aestivum) được các nhà khoa học mô tả như sau: Loài lúa mì (T. monococcum) lai với loài cỏ dại (T. speltoides) đã tạo ra con lai. Con lai này được gấp đôi bộ nhiễm sắc thể tạo thành loài lúa mì hoang dại (A. squarrosa). Loài lúa mì hoang dại (A. squarrosa) lai với loài cỏ dại (T. tauschii) đã tạo ra con lai. Con lai này lại được gấp đôi bộ nhiễm sắc thể tạo thành loài lúa mì (T. aestivum). Loài lúa mì (T. aestivum) có bộ nhiễm sắc thể gồm
1.
2.
3.
4.
27.  Trong tự nhiên, con đường hình thành loài nhanh nhất là con đường 
1.
2.
3.
4.
28.  Trong phương thức hình thành loài bằng con đường địa lí (hình thành loài khác khu vực địa lí), nhân tố trực tiếp gây ra sự phân hoá vốn gen của quần thể gốc là 
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz