Tuần Hoàn Máu - Trắc Nghiệm Sinh Học Thpt (sinh Học 11)

20 Questions  I  By Nguyenminhtuan on November 29, 2011
TUẦN HOÀN MÁU

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Sự phân phối máu của hệ tuần hoàn kín trong c�m thể nh�a thế nào?
A.
B.
C.
D.
2.  Ở động vật có hệ tuần hoàn hở, máu trao đổi chất với tế bào:
A.
B.
C.
D.
3.  Hệ tuần hoàn hở có ở động vật nào?
A.
B.
C.
D.
4.  Máu chảy trong hệ tuần hoàn hở nh�a thế nào?
A.
B.
C.
D.
5.  Ý nào không phải là đặc tính của huyết áp?
A.
B.
C.
D.
6.  Hệ tuần hoàn kín có ở động vật nào?
A.
B.
C.
D.
7.  Tĩnh m��mch là
A.
B.
C.
D.
8.  Dòng chảy của máu trong hệ tuần hoàn hở theo trình tự nào sau đây?
A.
B.
C.
D.
9.  Dòng máu chảy trong mỗi vòng tuần hoàn đ�mn diễn ra theo trật tự nào?
A.
B.
C.
D.
10.  Vì sao ở l�a��mng c�a và bò sát (trừ cá sấu) có sự pha máu?
A.
B.
C.
D.
11.  Hệ dẫn truyền tim ở ng�aời ho��mt động theo trật tự nào?
A.
B.
C.
D.
12.  Huyết áp là gì?
A.
B.
C.
D.
13.  Dòng chảy của máu trong hệ tuần hoàn kín theo trình tự nào sau đây?
A.
B.
C.
D.
14.  C�m tim ho��mt động theo quy luật “tất cả hoặc không có gì” có nghĩa là:
A.
B.
C.
D.
15.  Hệ tuần hoàn đ�mn (kín) có ở những động vật nào?
A.
B.
C.
D.
16.  Vì sao hệ tuần hoàn của thân mềm và chân khớp đ�aợc gọi là hệ tuần hoàn hở?
A.
B.
C.
D.
17.  Máu chảy trong hệ tuần hoàn kín nh�a thế nào?
A.
B.
C.
D.
18.  Dòng máu chảy trong vòng tuần hoàn nhỏ của động vật có hệ tuần hoàn kép diễn ra theo thứ tự nào?
A.
B.
C.
D.
19.  Hệ tuần hoàn kín là hệ tuần hoàn có
A.
B.
C.
D.
20.  Ở ng�aời tr�aởng thành, chứng huyết áp cao biểu hiện khi huyết áp tối đa đ��mt
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz