Tuần hoàn máu - Trắc nghiệm Sinh học THPT (Sinh học 11)

20 cu hi  I  By Nguyenminhtuan
Please take the quiz to rate it.

Tuần Hoàn Máu - Trắc Nghiệm Sinh Học Thpt (sinh Học 11)
TUẦN HOÀN MÁU

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Mao m��mch là
1.
2.
3.
4.
2.  Dòng chảy của máu trong hệ tuần hoàn hở theo trình tự nào sau đây?
1.
2.
3.
4.
3.  Máu chảy trong hệ tuần hoàn hở nh�a thế nào?
1.
2.
3.
4.
4.  Dòng chảy của máu trong hệ tuần hoàn kín theo trình tự nào sau đây?
1.
2.
3.
4.
5.  Tĩnh m��mch là
1.
2.
3.
4.
6.  Ở sâu bọ, hệ tuần hoàn hở thực hiện chức năng nào sau đây?
1.
2.
3.
4.
7.  Ở động vật có hệ tuần hoàn hở, máu trao đổi chất với tế bào:
1.
2.
3.
4.
8.  Ở động vật có hệ tuần hoàn đ�mn và hệ tuần hoàn kép, máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?
1.
2.
3.
4.
9.  Hệ tuần hoàn hở có ở động vật nào?
1.
2.
3.
4.
10.  Vì sao hệ tuần hoàn của thân mềm và chân khớp đ�aợc gọi là hệ tuần hoàn hở?
1.
2.
3.
4.
11.  Máu chảy trong hệ tuần hoàn kín nh�a thế nào?
1.
2.
3.
4.
12.  Hệ tuần hoàn kín có ở động vật nào?
1.
2.
3.
4.
13.  Sự phân phối máu của hệ tuần hoàn kín trong c�m thể nh�a thế nào?
1.
2.
3.
4.
14.  Ở ng�aời, nhịp tim trung bình là:
1.
2.
3.
4.
15.  Vì sao ở l�a��mng c�a và bò sát (trừ cá sấu) có sự pha máu?
1.
2.
3.
4.
16.  Dòng máu chảy trong vòng tuần hoàn nhỏ của động vật có hệ tuần hoàn kép diễn ra theo thứ tự nào?
1.
2.
3.
4.
17.  Hệ tuần hoàn kín là hệ tuần hoàn có
1.
2.
3.
4.
18.  Ở ng�aời tr�aởng thành, thời gian mỗi chu kỳ ho��mt động của tim trung bình là
1.
2.
3.
4.
19.  Hệ tuần hoàn kép có ở động vật nào?
1.
2.
3.
4.
20.  Hệ tuần hoàn đ�mn (kín) có ở những động vật nào?
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.