Tuần hoàn máu - Trắc nghiệm Sinh học THPT (Sinh học 11)

20 Cu h?i  I  By Nguyenminhtuan
TUẦN HOÀN MÁU

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Dòng chảy của máu trong hệ tuần hoàn kín theo trình tự nào sau đây?
1.
2.
3.
4.
2.  Hệ tuần hoàn kín có ở động vật nào?
1.
2.
3.
4.
3.  Dòng máu chảy trong hệ tuần hoàn ở cá diễn ra theo trật tự nào?
1.
2.
3.
4.
4.  Dòng máu chảy trong vòng tuần hoàn nhỏ của động vật có hệ tuần hoàn kép diễn ra theo thứ tự nào?
1.
2.
3.
4.
5.  Ở ng�aời tr�aởng thành, thời gian mỗi chu kỳ ho��mt động của tim trung bình là
1.
2.
3.
4.
6.  Ý nào không phải là đặc tính của huyết áp?
1.
2.
3.
4.
7.  C�m tim ho��mt động theo quy luật “tất cả hoặc không có gì” có nghĩa là:
1.
2.
3.
4.
8.  Hệ tuần hoàn đ�mn (kín) có ở những động vật nào?
1.
2.
3.
4.
9.  Hệ tuần hoàn hở có ở động vật nào?
1.
2.
3.
4.
10.  Máu chảy trong hệ tuần hoàn hở nh�a thế nào?
1.
2.
3.
4.
11.  Dòng máu chảy trong mỗi vòng tuần hoàn đ�mn diễn ra theo trật tự nào?
1.
2.
3.
4.
12.  Mao m��mch là
1.
2.
3.
4.
13.  Tĩnh m��mch là
1.
2.
3.
4.
14.  Ở ng�aời tr�aởng thành, chứng huyết áp cao biểu hiện khi huyết áp tối đa đ��mt
1.
2.
3.
4.
15.  Huyết áp là gì?
1.
2.
3.
4.
16.  Hệ tuần hoàn kín là hệ tuần hoàn có
1.
2.
3.
4.
17.  Dòng chảy của máu trong hệ tuần hoàn hở theo trình tự nào sau đây?
1.
2.
3.
4.
18.  Vì sao hệ tuần hoàn của thân mềm và chân khớp đ�aợc gọi là hệ tuần hoàn hở?
1.
2.
3.
4.
19.  Vì sao ở ng�aời già, khi huyết áp cao dễ bị xuất huyết não?
1.
2.
3.
4.
20.  Hệ tuần hoàn kép có ở động vật nào?
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz