Tuần hoàn máu - Trắc nghiệm Sinh học THPT (Sinh học 11)

20 Cu h?i  I  By Nguyenminhtuan
Tuần Hoàn Máu - Trắc Nghiệm Sinh Học THPT (Sinh Học 11)
TUẦN HOÀN MÁU

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Tĩnh m��mch là
1.
2.
3.
4.
2.  Ở sâu bọ, hệ tuần hoàn hở thực hiện chức năng nào sau đây?
1.
2.
3.
4.
3.  Hệ tuần hoàn hở có ở động vật nào?
1.
2.
3.
4.
4.  Hệ dẫn truyền tim ở ng�aời ho��mt động theo trật tự nào?
1.
2.
3.
4.
5.  Máu chảy trong hệ tuần hoàn hở nh�a thế nào?
1.
2.
3.
4.
6.  Ở ng�aời tr�aởng thành, thời gian mỗi chu kỳ ho��mt động của tim trung bình là
1.
2.
3.
4.
7.  Dòng máu chảy trong vòng tuần hoàn nhỏ của động vật có hệ tuần hoàn kép diễn ra theo thứ tự nào?
1.
2.
3.
4.
8.  Hệ tuần hoàn kín có ở động vật nào?
1.
2.
3.
4.
9.  Dòng máu chảy trong hệ tuần hoàn ở cá diễn ra theo trật tự nào?
1.
2.
3.
4.
10.  Hệ tuần hoàn kép có ở động vật nào?
1.
2.
3.
4.
11.  Dòng chảy của máu trong hệ tuần hoàn kín theo trình tự nào sau đây?
1.
2.
3.
4.
12.  Ở động vật có hệ tuần hoàn hở, máu trao đổi chất với tế bào:
1.
2.
3.
4.
13.  Sự phân phối máu của hệ tuần hoàn kín trong c�m thể nh�a thế nào?
1.
2.
3.
4.
14.  Dòng máu chảy trong mỗi vòng tuần hoàn đ�mn diễn ra theo trật tự nào?
1.
2.
3.
4.
15.  Ở động vật có hệ tuần hoàn đ�mn và hệ tuần hoàn kép, máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?
1.
2.
3.
4.
16.  Vì sao hệ tuần hoàn của thân mềm và chân khớp đ�aợc gọi là hệ tuần hoàn hở?
1.
2.
3.
4.
17.  Huyết áp là gì?
1.
2.
3.
4.
18.  Hệ tuần hoàn kín là hệ tuần hoàn có
1.
2.
3.
4.
19.  Ý nào không phải là đặc tính của huyết áp?
1.
2.
3.
4.
20.  Mao m��mch là
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.