Tuần Hoàn Máu - Trắc Nghiệm Sinh Học Thpt (sinh Học 11)

20 Questions  I  By Nguyenminhtuan on November 29, 2011
TUẦN HOÀN MÁU

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Vì sao ở l�a��mng c�a và bò sát (trừ cá sấu) có sự pha máu?
A.
B.
C.
D.
2.  Hệ tuần hoàn kín là hệ tuần hoàn có
A.
B.
C.
D.
3.  Hệ tuần hoàn kín có ở động vật nào?
A.
B.
C.
D.
4.  Dòng máu chảy trong hệ tuần hoàn ở cá diễn ra theo trật tự nào?
A.
B.
C.
D.
5.  Tĩnh m��mch là
A.
B.
C.
D.
6.  Ở động vật có hệ tuần hoàn đ�mn và hệ tuần hoàn kép, máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?
A.
B.
C.
D.
7.  Dòng máu chảy trong mỗi vòng tuần hoàn đ�mn diễn ra theo trật tự nào?
A.
B.
C.
D.
8.  Ở ng�aời tr�aởng thành, thời gian mỗi chu kỳ ho��mt động của tim trung bình là
A.
B.
C.
D.
9.  Dòng chảy của máu trong hệ tuần hoàn hở theo trình tự nào sau đây?
A.
B.
C.
D.
10.  Dòng máu chảy trong vòng tuần hoàn nhỏ của động vật có hệ tuần hoàn kép diễn ra theo thứ tự nào?
A.
B.
C.
D.
11.  C�m tim ho��mt động theo quy luật “tất cả hoặc không có gì” có nghĩa là:
A.
B.
C.
D.
12.  Ở động vật có hệ tuần hoàn hở, máu trao đổi chất với tế bào:
A.
B.
C.
D.
13.  Huyết áp là gì?
A.
B.
C.
D.
14.  Vì sao hệ tuần hoàn của thân mềm và chân khớp đ�aợc gọi là hệ tuần hoàn hở?
A.
B.
C.
D.
15.  Ở ng�aời, nhịp tim trung bình là:
A.
B.
C.
D.
16.  Sự phân phối máu của hệ tuần hoàn kín trong c�m thể nh�a thế nào?
A.
B.
C.
D.
17.  Ở sâu bọ, hệ tuần hoàn hở thực hiện chức năng nào sau đây?
A.
B.
C.
D.
18.  Mao m��mch là
A.
B.
C.
D.
19.  Hệ tuần hoàn hở có ở động vật nào?
A.
B.
C.
D.
20.  Máu chảy trong hệ tuần hoàn kín nh�a thế nào?
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz