Tuần hoàn máu - Trắc nghiệm Sinh học THPT (Sinh học 11)

20 cu hi  I  By Nguyenminhtuan
Please take the quiz to rate it.

Tuần Hoàn Máu - Trắc Nghiệm Sinh Học THPT (Sinh Học 11)
TUẦN HOÀN MÁU

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  C�m tim ho��mt động theo quy luật “tất cả hoặc không có gì” có nghĩa là:
1.
2.
3.
4.
2.  Hệ tuần hoàn kép có ở động vật nào?
1.
2.
3.
4.
3.  Huyết áp là gì?
1.
2.
3.
4.
4.  Ý nào không phải là đặc tính của huyết áp?
1.
2.
3.
4.
5.  Vì sao ở l�a��mng c�a và bò sát (trừ cá sấu) có sự pha máu?
1.
2.
3.
4.
6.  Dòng máu chảy trong hệ tuần hoàn ở cá diễn ra theo trật tự nào?
1.
2.
3.
4.
7.  Dòng chảy của máu trong hệ tuần hoàn kín theo trình tự nào sau đây?
1.
2.
3.
4.
8.  Hệ tuần hoàn đ�mn (kín) có ở những động vật nào?
1.
2.
3.
4.
9.  Dòng máu chảy trong vòng tuần hoàn nhỏ của động vật có hệ tuần hoàn kép diễn ra theo thứ tự nào?
1.
2.
3.
4.
10.  Vì sao hệ tuần hoàn của thân mềm và chân khớp đ�aợc gọi là hệ tuần hoàn hở?
1.
2.
3.
4.
11.  Ở ng�aời tr�aởng thành, chứng huyết áp thấp biểu hiện khi huyết áp tối đa th�aờng xuống d�aới
1.
2.
3.
4.
12.  Mao m��mch là
1.
2.
3.
4.
13.  Ở ng�aời, nhịp tim trung bình là:
1.
2.
3.
4.
14.  Ở động vật có hệ tuần hoàn hở, máu trao đổi chất với tế bào:
1.
2.
3.
4.
15.  Dòng máu chảy trong mỗi vòng tuần hoàn đ�mn diễn ra theo trật tự nào?
1.
2.
3.
4.
16.  Máu chảy trong hệ tuần hoàn hở nh�a thế nào?
1.
2.
3.
4.
17.  Dòng chảy của máu trong hệ tuần hoàn hở theo trình tự nào sau đây?
1.
2.
3.
4.
18.  Hệ tuần hoàn kín có ở động vật nào?
1.
2.
3.
4.
19.  Ở ng�aời tr�aởng thành, thời gian mỗi chu kỳ ho��mt động của tim trung bình là
1.
2.
3.
4.
20.  Ở động vật có hệ tuần hoàn đ�mn và hệ tuần hoàn kép, máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.