Tuần hoàn máu - Trắc nghiệm Sinh học THPT (Sinh học 11)

20 Cu h?i  I  By Nguyenminhtuan
Tuần hoàn máu - Trắc nghiệm Sinh học THPT (Sinh học 11)
TUẦN HOÀN MÁU

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Hệ tuần hoàn đ�mn (kín) có ở những động vật nào?
1.
2.
3.
4.
2.  Huyết áp là gì?
1.
2.
3.
4.
3.  Hệ dẫn truyền tim ở ng�aời ho��mt động theo trật tự nào?
1.
2.
3.
4.
4.  Ở ng�aời tr�aởng thành, thời gian mỗi chu kỳ ho��mt động của tim trung bình là
1.
2.
3.
4.
5.  Vì sao ở l�a��mng c�a và bò sát (trừ cá sấu) có sự pha máu?
1.
2.
3.
4.
6.  Ở sâu bọ, hệ tuần hoàn hở thực hiện chức năng nào sau đây?
1.
2.
3.
4.
7.  Vì sao ở ng�aời già, khi huyết áp cao dễ bị xuất huyết não?
1.
2.
3.
4.
8.  Ở ng�aời tr�aởng thành, chứng huyết áp thấp biểu hiện khi huyết áp tối đa th�aờng xuống d�aới
1.
2.
3.
4.
9.  Ở ng�aời tr�aởng thành, chứng huyết áp cao biểu hiện khi huyết áp tối đa đ��mt
1.
2.
3.
4.
10.  Ở ng�aời, nhịp tim trung bình là:
1.
2.
3.
4.
11.  Dòng chảy của máu trong hệ tuần hoàn kín theo trình tự nào sau đây?
1.
2.
3.
4.
12.  Dòng chảy của máu trong hệ tuần hoàn hở theo trình tự nào sau đây?
1.
2.
3.
4.
13.  Tĩnh m��mch là
1.
2.
3.
4.
14.  Dòng máu chảy trong hệ tuần hoàn ở cá diễn ra theo trật tự nào?
1.
2.
3.
4.
15.  Máu chảy trong hệ tuần hoàn kín nh�a thế nào?
1.
2.
3.
4.
16.  Ở động vật có hệ tuần hoàn đ�mn và hệ tuần hoàn kép, máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?
1.
2.
3.
4.
17.  Sự phân phối máu của hệ tuần hoàn kín trong c�m thể nh�a thế nào?
1.
2.
3.
4.
18.  Máu chảy trong hệ tuần hoàn hở nh�a thế nào?
1.
2.
3.
4.
19.  Vì sao hệ tuần hoàn của thân mềm và chân khớp đ�aợc gọi là hệ tuần hoàn hở?
1.
2.
3.
4.
20.  Ở động vật có hệ tuần hoàn hở, máu trao đổi chất với tế bào:
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz