Tuần hoàn máu - Trắc nghiệm Sinh học THPT (Sinh học 11)

20 cu hi  I  By Nguyenminhtuan
Please take the quiz to rate it.

Tuần Hoàn Máu - Trắc Nghiệm Sinh Học Thpt (sinh Học 11)
TUẦN HOÀN MÁU

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Huyết áp là gì?
1.
2.
3.
4.
2.  Máu chảy trong hệ tuần hoàn hở nh�a thế nào?
1.
2.
3.
4.
3.  Mao m��mch là
1.
2.
3.
4.
4.  Tĩnh m��mch là
1.
2.
3.
4.
5.  Sự phân phối máu của hệ tuần hoàn kín trong c�m thể nh�a thế nào?
1.
2.
3.
4.
6.  Dòng máu chảy trong vòng tuần hoàn nhỏ của động vật có hệ tuần hoàn kép diễn ra theo thứ tự nào?
1.
2.
3.
4.
7.  Vì sao ở l�a��mng c�a và bò sát (trừ cá sấu) có sự pha máu?
1.
2.
3.
4.
8.  Ở ng�aời tr�aởng thành, chứng huyết áp cao biểu hiện khi huyết áp tối đa đ��mt
1.
2.
3.
4.
9.  Ở sâu bọ, hệ tuần hoàn hở thực hiện chức năng nào sau đây?
1.
2.
3.
4.
10.  Dòng chảy của máu trong hệ tuần hoàn hở theo trình tự nào sau đây?
1.
2.
3.
4.
11.  Hệ tuần hoàn kín là hệ tuần hoàn có
1.
2.
3.
4.
12.  Hệ tuần hoàn hở có ở động vật nào?
1.
2.
3.
4.
13.  Dòng máu chảy trong mỗi vòng tuần hoàn đ�mn diễn ra theo trật tự nào?
1.
2.
3.
4.
14.  Dòng chảy của máu trong hệ tuần hoàn kín theo trình tự nào sau đây?
1.
2.
3.
4.
15.  Vì sao ở ng�aời già, khi huyết áp cao dễ bị xuất huyết não?
1.
2.
3.
4.
16.  Ở động vật có hệ tuần hoàn đ�mn và hệ tuần hoàn kép, máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?
1.
2.
3.
4.
17.  Hệ dẫn truyền tim ở ng�aời ho��mt động theo trật tự nào?
1.
2.
3.
4.
18.  Ý nào không phải là đặc tính của huyết áp?
1.
2.
3.
4.
19.  Vì sao hệ tuần hoàn của thân mềm và chân khớp đ�aợc gọi là hệ tuần hoàn hở?
1.
2.
3.
4.
20.  Hệ tuần hoàn đ�mn (kín) có ở những động vật nào?
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.