We have sent an email with your new password.

Close this window

Tuần hoàn máu - Trắc nghiệm Sinh học THPT (Sinh học 11)

20 Cu h?i  I  By Nguyenminhtuan
Tuần hoàn máu - Trắc nghiệm Sinh học THPT (Sinh học 11)
TUẦN HOÀN MÁU

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Máu chảy trong hệ tuần hoàn kín nh�a thế nào?
1.
2.
3.
4.
2.  Hệ tuần hoàn kép có ở động vật nào?
1.
2.
3.
4.
3.  Dòng chảy của máu trong hệ tuần hoàn hở theo trình tự nào sau đây?
1.
2.
3.
4.
4.  Hệ dẫn truyền tim ở ng�aời ho��mt động theo trật tự nào?
1.
2.
3.
4.
5.  Sự phân phối máu của hệ tuần hoàn kín trong c�m thể nh�a thế nào?
1.
2.
3.
4.
6.  Tĩnh m��mch là
1.
2.
3.
4.
7.  Ý nào không phải là đặc tính của huyết áp?
1.
2.
3.
4.
8.  Huyết áp là gì?
1.
2.
3.
4.
9.  Mao m��mch là
1.
2.
3.
4.
10.  Hệ tuần hoàn đ�mn (kín) có ở những động vật nào?
1.
2.
3.
4.
11.  Hệ tuần hoàn hở có ở động vật nào?
1.
2.
3.
4.
12.  Ở động vật có hệ tuần hoàn đ�mn và hệ tuần hoàn kép, máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?
1.
2.
3.
4.
13.  Dòng máu chảy trong hệ tuần hoàn ở cá diễn ra theo trật tự nào?
1.
2.
3.
4.
14.  Dòng chảy của máu trong hệ tuần hoàn kín theo trình tự nào sau đây?
1.
2.
3.
4.
15.  Hệ tuần hoàn kín có ở động vật nào?
1.
2.
3.
4.
16.  C�m tim ho��mt động theo quy luật “tất cả hoặc không có gì” có nghĩa là:
1.
2.
3.
4.
17.  Vì sao ở ng�aời già, khi huyết áp cao dễ bị xuất huyết não?
1.
2.
3.
4.
18.  Ở ng�aời tr�aởng thành, chứng huyết áp cao biểu hiện khi huyết áp tối đa đ��mt
1.
2.
3.
4.
19.  Dòng máu chảy trong mỗi vòng tuần hoàn đ�mn diễn ra theo trật tự nào?
1.
2.
3.
4.
20.  Hệ tuần hoàn kín là hệ tuần hoàn có
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz