Tuần hoàn máu - Trắc nghiệm Sinh học THPT (Sinh học 11)

20 Cu h?i  I  By Nguyenminhtuan
TUẦN HOÀN MÁU

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Mao m��mch là
1.
2.
3.
4.
2.  Ở sâu bọ, hệ tuần hoàn hở thực hiện chức năng nào sau đây?
1.
2.
3.
4.
3.  Dòng máu chảy trong vòng tuần hoàn nhỏ của động vật có hệ tuần hoàn kép diễn ra theo thứ tự nào?
1.
2.
3.
4.
4.  Dòng máu chảy trong hệ tuần hoàn ở cá diễn ra theo trật tự nào?
1.
2.
3.
4.
5.  Dòng chảy của máu trong hệ tuần hoàn hở theo trình tự nào sau đây?
1.
2.
3.
4.
6.  C�m tim ho��mt động theo quy luật “tất cả hoặc không có gì” có nghĩa là:
1.
2.
3.
4.
7.  Hệ tuần hoàn hở có ở động vật nào?
1.
2.
3.
4.
8.  Dòng chảy của máu trong hệ tuần hoàn kín theo trình tự nào sau đây?
1.
2.
3.
4.
9.  Hệ tuần hoàn đ�mn (kín) có ở những động vật nào?
1.
2.
3.
4.
10.  Dòng máu chảy trong mỗi vòng tuần hoàn đ�mn diễn ra theo trật tự nào?
1.
2.
3.
4.
11.  Máu chảy trong hệ tuần hoàn kín nh�a thế nào?
1.
2.
3.
4.
12.  Ở ng�aời tr�aởng thành, thời gian mỗi chu kỳ ho��mt động của tim trung bình là
1.
2.
3.
4.
13.  Ở ng�aời tr�aởng thành, chứng huyết áp thấp biểu hiện khi huyết áp tối đa th�aờng xuống d�aới
1.
2.
3.
4.
14.  Ở ng�aời, nhịp tim trung bình là:
1.
2.
3.
4.
15.  Tĩnh m��mch là
1.
2.
3.
4.
16.  Ở động vật có hệ tuần hoàn hở, máu trao đổi chất với tế bào:
1.
2.
3.
4.
17.  Vì sao ở ng�aời già, khi huyết áp cao dễ bị xuất huyết não?
1.
2.
3.
4.
18.  Hệ tuần hoàn kín có ở động vật nào?
1.
2.
3.
4.
19.  Huyết áp là gì?
1.
2.
3.
4.
20.  Hệ tuần hoàn kín là hệ tuần hoàn có
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz