We have sent an email with your new password.


Tuần hoàn máu - Trắc nghiệm Sinh học THPT (Sinh học 11)

20 Cu h?i  I  By Nguyenminhtuan
Tuần hoàn máu - Trắc nghiệm Sinh học THPT (Sinh học 11)
TUẦN HOÀN MÁU

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Ở ng�aời tr�aởng thành, thời gian mỗi chu kỳ ho��mt động của tim trung bình là
1.
2.
3.
4.
2.  Vì sao ở ng�aời già, khi huyết áp cao dễ bị xuất huyết não?
1.
2.
3.
4.
3.  Ở sâu bọ, hệ tuần hoàn hở thực hiện chức năng nào sau đây?
1.
2.
3.
4.
4.  Vì sao hệ tuần hoàn của thân mềm và chân khớp đ�aợc gọi là hệ tuần hoàn hở?
1.
2.
3.
4.
5.  Sự phân phối máu của hệ tuần hoàn kín trong c�m thể nh�a thế nào?
1.
2.
3.
4.
6.  Hệ tuần hoàn kép có ở động vật nào?
1.
2.
3.
4.
7.  Dòng máu chảy trong mỗi vòng tuần hoàn đ�mn diễn ra theo trật tự nào?
1.
2.
3.
4.
8.  Hệ dẫn truyền tim ở ng�aời ho��mt động theo trật tự nào?
1.
2.
3.
4.
9.  Ở động vật có hệ tuần hoàn đ�mn và hệ tuần hoàn kép, máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?
1.
2.
3.
4.
10.  Dòng chảy của máu trong hệ tuần hoàn hở theo trình tự nào sau đây?
1.
2.
3.
4.
11.  Dòng máu chảy trong vòng tuần hoàn nhỏ của động vật có hệ tuần hoàn kép diễn ra theo thứ tự nào?
1.
2.
3.
4.
12.  Dòng chảy của máu trong hệ tuần hoàn kín theo trình tự nào sau đây?
1.
2.
3.
4.
13.  Ở động vật có hệ tuần hoàn hở, máu trao đổi chất với tế bào:
1.
2.
3.
4.
14.  Hệ tuần hoàn kín là hệ tuần hoàn có
1.
2.
3.
4.
15.  Ý nào không phải là đặc tính của huyết áp?
1.
2.
3.
4.
16.  Hệ tuần hoàn đ�mn (kín) có ở những động vật nào?
1.
2.
3.
4.
17.  Máu chảy trong hệ tuần hoàn hở nh�a thế nào?
1.
2.
3.
4.
18.  Hệ tuần hoàn kín có ở động vật nào?
1.
2.
3.
4.
19.  C�m tim ho��mt động theo quy luật “tất cả hoặc không có gì” có nghĩa là:
1.
2.
3.
4.
20.  Vì sao ở l�a��mng c�a và bò sát (trừ cá sấu) có sự pha máu?
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz