Tuần hoàn máu - Trắc nghiệm Sinh học THPT (Sinh học 11)

20 cu hi  I  By Nguyenminhtuan
Please take the quiz to rate it.

Tuần Hoàn Máu - Trắc Nghiệm Sinh Học THPT (Sinh Học 11)
TUẦN HOÀN MÁU

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Tĩnh m��mch là
1.
2.
3.
4.
2.  Dòng chảy của máu trong hệ tuần hoàn hở theo trình tự nào sau đây?
1.
2.
3.
4.
3.  Vì sao ở ng�aời già, khi huyết áp cao dễ bị xuất huyết não?
1.
2.
3.
4.
4.  Ở ng�aời, nhịp tim trung bình là:
1.
2.
3.
4.
5.  Dòng chảy của máu trong hệ tuần hoàn kín theo trình tự nào sau đây?
1.
2.
3.
4.
6.  Ở ng�aời tr�aởng thành, chứng huyết áp cao biểu hiện khi huyết áp tối đa đ��mt
1.
2.
3.
4.
7.  Máu chảy trong hệ tuần hoàn hở nh�a thế nào?
1.
2.
3.
4.
8.  Ý nào không phải là đặc tính của huyết áp?
1.
2.
3.
4.
9.  Hệ tuần hoàn kép có ở động vật nào?
1.
2.
3.
4.
10.  Vì sao hệ tuần hoàn của thân mềm và chân khớp đ�aợc gọi là hệ tuần hoàn hở?
1.
2.
3.
4.
11.  Hệ tuần hoàn kín là hệ tuần hoàn có
1.
2.
3.
4.
12.  Dòng máu chảy trong hệ tuần hoàn ở cá diễn ra theo trật tự nào?
1.
2.
3.
4.
13.  Hệ tuần hoàn kín có ở động vật nào?
1.
2.
3.
4.
14.  Vì sao ở l�a��mng c�a và bò sát (trừ cá sấu) có sự pha máu?
1.
2.
3.
4.
15.  Sự phân phối máu của hệ tuần hoàn kín trong c�m thể nh�a thế nào?
1.
2.
3.
4.
16.  Ở ng�aời tr�aởng thành, chứng huyết áp thấp biểu hiện khi huyết áp tối đa th�aờng xuống d�aới
1.
2.
3.
4.
17.  Hệ tuần hoàn đ�mn (kín) có ở những động vật nào?
1.
2.
3.
4.
18.  Ở động vật có hệ tuần hoàn đ�mn và hệ tuần hoàn kép, máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?
1.
2.
3.
4.
19.  Hệ tuần hoàn hở có ở động vật nào?
1.
2.
3.
4.
20.  Dòng máu chảy trong mỗi vòng tuần hoàn đ�mn diễn ra theo trật tự nào?
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.