Biznesi Elektronik - Kuizi 3

25 Questions  I  By Drinberisha
Please take the quiz to rate it.

Biznesi Elektronik  - Kuizi 3
Universiteti i Prishtinës Fakulteti Ekonomik    Dega Gjilan Mr.sc. Sokol Berisha Ushtrime Kuizi  3

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Afarizmi në të cilin transaksionet afariste realizohen në mënyre elektronike njihet me emrin ?
A.
B.
C.
D.
2.  Shprehja  E- business u përdor për herë të parë  në vitin 1997  nga kompania  ?
A.
B.
C.
D.
3.  Cila përgjigje  në vijim nuk është  aspekt  që ndihmon në definimin e  Biznesit elektronik?
A.
B.
C.
D.
E.
4.    Cila nga profesionet më poshtë  në SHBA, realizon të ardhura më të larta vjetore ?
A.
B.
C.
D.
E.
5.  Për cfar qëllimi u përdor shprehja E- business  në Kompaninë IBM ?
A.
B.
C.
D.
6.  Cilat janë fazat me ndikim nëpër të cilat ka kaluar Biznesi Elektronik ?
A.
B.
7.  Prokurimi elektronik është faza e tretë e ndikimit të internetit në biznesin elektronik e cila fillon në vitin ?
A.
B.
C.
D.
8.  Cila nga përgjigjjet më poshtë nuk është një nga mënyrat e transformimit të biznesit klasik në biznesin elektronik ?
A.
B.
C.
D.
9.  Cilat janë parametrat kyq të afarizmit të cilat përmiresohen gjate riinxhinieringut  të procesit afarist ?
A.
B.
C.
D.
10.  Cilat janë aplikacionet kyqe për zhvillimin e biznesit në mënyre elektronike ?
A.
B.
C.
D.
11.  Telekonferencat në të cilat pjesëmarrësit e shohin njëri tjetrin përmes ekranit quhen ?
A.
B.
C.
D.
12.  Telekonferencat të cilat ofrojnë mundësi që dy ose më shumë individ në lokacione të ndryshme të punojn në dokument të njëjtë ose të përdorin të dhëna të njëjta quhet ?
A.
B.
C.
D.
13.  Këmbimin elektronik të të dhënave në mënyrë klasike e mundësoj sistemi ?
A.
B.
C.
D.
14.  Këmbimi elektronik i të dhënave midis partnereve afarist mund të bëhet në coftë se kompanitë disponojnë me ?
A.
B.
C.
D.
15.  SWIFT  ( Society  for World Wide Interbank Financial Telecomunications) është rrjeti botëror  i cili mundëson komunikimin e institucioneve ?
A.
B.
C.
D.
16.  Standardi për këmbimin elektronik të të dhënave administrative afariste dhe të transportit është ?
A.
B.
C.
D.
17.  Në fund të viteve të nëntëdhjeta të shekullit të kaluar infrastruktura kryesore e afarizmit modern u bë ?
A.
B.
C.
D.
18.  Infrastruktura e biznesit elektronik përfshinë ?
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
19.  Përveq infrastruktures teknologjike që përfshin , serveret, klientet, rrjetin, softverin sistemor dhe operativ, zhvillimi i biznesit elektronik duhet të ketë për bazë  edhe ?
A.
B.
C.
D.
20.  Në përgjithësi, përparësit e biznesit elektronik kanë të bëjnë me arsyeshmerinë ?
A.
B.
C.
D.
21.  Cila nga veprimet më poshtë  i takon masave për ruajtjen e sigurisë së afarizmit në rrjeta kompjuterike ?
A.
B.
C.
D.
E.
22.  Format e biznesit elektronik janë të ndryshme, cila prej formave më poshtë nuk është formë e biznesit elektronik?
A.
B.
C.
D.
23.  Shperndarja elektronike e diturise dhe sherbimeve nenkupton  jo vetem tregtine elektronike me mallra dhe sherbime por edhe ?
A.
B.
C.
D.
24.  Rezervimet elektronike paraqesin ?
A.
B.
C.
D.
25.  Cili lloj i veprimtarise se afarizmit ka qene nder te paret  i cili i ka dhene nje shtytje zhvillimit te formes se afarizmit elektronik - Rezervimet elektronike ?
A.
B.
C.
D.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.