Bài 26: HỌC THUYẾT TIẾN HÓA TỔNG HỢP HIỆN ĐẠI

15 cu hi  I  By Sinhhoc12phan6
Please take the quiz to rate it.

Bài 26: HỌc ThuyẾt TiẾn HÓa TỔng HỢp HiỆn ĐẠi

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Trong quá trình tiến hoá nhỏ, sự cách li có vai trò:
1.
2.
3.
4.
2.  Nhân tố làm biến đổi thành phần kiểu gen và tần số tương đối các alen của quần thể theo một hướng xác định là:
1.
2.
3.
4.
3.  Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên tác động lên mọi cấp độ tổ chức sống, trong đó quan trọng nhất là sự chọn lọc ở cấp độ:
1.
2.
3.
4.
4.  Phát biểu nào sau đây sai về vai trò của quá trình giao phối trong tiến hoá?
1.
2.
3.
4.
5.  Phát biểu nào dưới đây không đúng với tiến hoá nhỏ?
1.
2.
3.
4.
6.  Theo thuyết tiến hoá tổng hợp, đơn vị tiến hoá cơ sở là:
1.
2.
3.
4.
7.  Nhân tố tiến hoá không làm thay đổi tần số alen nhưng lại làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể giao phối là:
1.
2.
3.
4.
8.  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chọn lọc tự nhiên?
1.
2.
3.
4.
9.  Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về tiến hóa nhỏ?
1.
2.
3.
4.
10.  Ở một loài thực vật giao phấn, các hạt phấn của quần thể 1 theo gió bay sang quần thể 2 và thụ phấn cho các cây của quần thể 2. Đây là một ví dụ về:
1.
2.
3.
4.
11.  Cho các thông tin sau: (1)  Trong tế bào chất của một số vi khuẩn không có plasmit. (2)  Vi khuẩn sinh sản rất nhanh, thời gian thế hệ ngắn. (3)  Ở vùng nhân của vi khuẩn chỉ có một phân tử ADN mạch kép, có dạng vòng nên hầu hết các đột biến đều biểu hiện ngay ở kiểu hình. (4)  Vi khuẩn có thể sống kí sinh, hoại sinh hoặc tự dưỡng. Những thông tin được dùng làm căn cứ  để giải thích sự thay  đổi tần số alen trong quần thể vi khuẩn nhanh hơn so với sự thay đổi tần số alen trong quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội là:
1.
2.
3.
4.
12.  Phát biểu nào dưới đây không đúng về vai trò của đột biến đối với tiến hóa?
1.
2.
3.
4.
13.  Cho các nhân tố sau: (1)  Biến động di truyền.    (2)  Đột biến. (3)  Giao phối không ngẫu nhiên.   (4)  Giao phối ngẫu nhiên. Các nhân tố có thể làm nghèo vốn gen của quần thể là:
1.
2.
3.
4.
14.  Cho các nhân tố sau: (1) Chọn lọc tự nhiên.                        (2) Giao phối ngẫu nhiên.                    (3) Giao phối không ngẫu nhiên. (4) Các yếu tố ngẫu nhiên.                 (5) Đột biến.                                         (6) Di - nhập gen. Các nhân tố có thể vừa làm thay đổi tần số alen vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể là:
1.
2.
3.
4.
15.  Theo quan niệm hiện đại, khi nói về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng?
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.