Bài 1 - đề 3

10 cu hi  I  By Huenguyen022
Please take the quiz to rate it.

 Bi 1 - 3

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.     Số lượng các loại nuclêôtit trên ADN luôn tuân theo nguyên tắc bổ sung, kết luận nào sau đây là đúng theo NTBS?
1.
2.
3.
4.
2.  Một đoạn gen có mạch gốc như sau: TAX ATG GGX GXT AAA... thì mạch bổ sung có trình tự như thế nào?
1.
2.
3.
4.
3.  Gen trong cơ thể sinh vật có mặt trong thành phần nào sau đây của tế bào?
1.
2.
3.
4.
4.  Trong các phát biểu sau về gen của tế bào sinh vật, phát biểu nào là chưa chính xác?
1.
2.
3.
4.
5.  Bản chất hoá học của gen là axít nucleic nên cấu trúc của 1 gen thực chất là 1 đoạn ADN 2 mạch   
1.
2.
6.   Gen cấu trúc làm nhiệm vụ điều khiển việc hình thành tính trạng của cơ thể, người ta chia gen cấu trúc thành mấy vùng?
1.
2.
3.
4.
7.  Hãy cho biết tên và thứ tự các vùng của một gen cấu trúc ở sinh vật?
1.
2.
3.
4.
8.  Vùng mã hóa của gen cấu trúc ở sinh vật nhân thực có chức năng gì?
1.
2.
3.
4.
9.  Gen của sinh vật nhân thực được gọi là gen phân mảnh vì gen này có đặc tính là chia thành nhiều mảnh, mỗi mảnh một nơi
1.
2.
10.  Có 8 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 112 mạch pôlinuclêôtit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của mỗi phân tử ADN trên là
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.