We have sent an email with your new password.


Araling Panlipunan 2 [reviewer]

58 Questions  I  By Cutester_000
Society Quizzes & Trivia

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Alituntunin ng karangalan _____
2.  ____ ang kapahintulutan o basbas ng langit
3.  4th caliphate _____-
4.  _____ ang pananaw ng mga Tsino na superyor sila sa lahat
5.  Ikalawang shogunato __
6.  Kalakalang nagdadala ng mga produktong tsino sa malalayong lugar sa kanluran _____
7.  Paggawad ng katarungan batay sa bigat ng kasalanan ang ______
8.  Pinakadakilang hari ng pagan si ______
9.  Pinakahuling dinastiya ng korea ang _____
10.  Ang ____ ay universal monarch o hari ng buong daigdig
11.  Barkong nababalutan ng bakal ang __________
12.  Ikatlong shogunato __
13.  Banal na aklat ng Islam
14.  Ang _____ ang nagpasimula ng paggamit ng barya.
15.  Unang emperador ____
16.  _____ ang porselanang  makintab at kulay bughaw at berde.
17.  Unang hari sa alamat ng india
18.  Dakilang historyador ng China si ______
19.  Marangal na pagpapatiwakal ____
20.  Unang caliph si ____
21.  Ang ibig sabihin ng ____ ay naniniwala sila na ang kanilang imperyo ay sentro ng kaganapan at daigdid.
22.  _______ ang paniniwala sa iisang diyos
23.  Namuno sa imperyong babylonia si _____
24.  _____ ang estado ng pagkawala ng paghihirap at pagtatapos ng siklo ng kapanganakan at kamatayan
25.  Eleganteng pagsusulat ____
26.  Pagbabalot ng paa sa mahigpit na benda ng bulak o seda mula sa daliri ng paa hanggang sa sakong upang pigilin ang paglaki nito ____
27.  Si ____ ang pangalawang caliph
28.  Sinisimbolo ang isang diyos ng _______
29.  Ang ____ ang lalawigang pinamumunuan ng satrap 
30.  Unang shogunato __
31.  Ang ___ ang pagyukok ng tatlong beses kung saan ang noo ay humahalik sa semento.
32.  Namamahala sa ngalan ng emperador ang _____
33.  __ ang alpabetong korean
34.  Sistema ng pamahalaan na naitatag ng mga caliph ang ___
35.  ______ ang kaasalan sa loob ng palasyo ng emperador
36.  Pamahalaang militar sa japan _____
37.  ____- 3rd caliph
38.  Digmaan ng mga estado____
39.  Pumalit sa titulo ng lider ng muslim
40.  Ang _____ pamayanang muslim na ginagabayan ng mga batas ni allah
41.  Unang dinastiyang banyaga sa china
42.  Ang mga ___ ay hindi nabiyayaan ng kabihasnan ng China
43.  Si _____ ang naghati ng imperyong rome sa dalawa
44.  Nangangahulugang deputy o kinatawan ang ____
45.  Si ____ ang nagtatag ng imperyong akkadian
46.  Mga naghaharing pamilya ____-
47.  Ang _____ ang sentro ng kalakalang caravan
48.  Diyos ng langit __
49.  Unang literatura ng mga indo aryan ________
50.  Ang kahulugan ng _____ ay mountain of accumulation of merits of the states
51.  _____ ay mga bayarang sundalo
52.  Prinsipe ng Cham na representasyon ni Shiva
53.  Pinunong pyudal ang _______
54.  ___________-ang haba ng great wall of china
55.  Nagtatag ng dinastiyang han
56.  ________ ang paniniwala na ang kapaligiran ay pinananahanan ng mga espiritu o diyos
57.  _____ ang mga lalaking nagtataglay ng kakaibang galing, tapang, o katalinuhan
58.  Banal na kasulatan ng buddhism
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz