ги проверите вашите
13

Драги ученици!
Со решавање на овој квиз ќе ги проверите вашите познавања
за основните геометриски фигури,а истовремено ќе можете да
се подготвите за претстојниот контролен тест.
Успешна работа ви посакува вашата наставничка Снежана Златковска !